Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
kalkulator i obliczenia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Ekwiwalent za urlop – zasady wyliczenia

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy lub wygaśnięcia stosunku pracy może być zastąpiony ekwiwalentem pieniężnym.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy lub wygaśnięcia stosunku pracy może być zastąpiony ekwiwalentem pieniężnym.

 

Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie zdążył wykorzystać przysługujących mu dni urlopu przed rozwiązaniem umowy lub ustaniem stosunku pracy przysługuje mu prawo do dodatkowej wypłaty, którą jest ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 k.p.). Trzy rodzaje składników wynagrodzenia, decydują o tym, z jakiego okresu wyliczane jest miesięczne wynagrodzenie będące podstawą do wyliczenia ekwiwalentu.

Stałe składniki wynagrodzenia – stała stawka miesięczna w tej samej wysokości

Jeśli w zakładzie pracy podstawą wynagrodzenia jest stała stawka miesięczna, to w przypadku konieczności wypłacenia ekwiwalentu podstawą do jego obliczenia jest przysługujące pracownikowi podstawowe wynagrodzenie miesięczne. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (§ 15).

Zmienne składniki wynagrodzenia – okresy przysługiwania: maksymalnie 1 miesiąc

Podczas obliczania wysokości ekwiwalentu z uwzględnieniem tych składników należy wziąć pod uwagę 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik ma prawo otrzymać ekwiwalent. Ustalana jest średnia wysokość ekwiwalentu z tego okresu (§ 16.1 powyższego Rozporządzenia).

Zmienne składniki wynagrodzenia – okresy przysługiwania: dłuższe niż 1 miesiąc

Jeśli pracownikowi przysługiwały zmienne składniki wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc to podczas obliczania wysokości ekwiwalentu branych jest pod uwagę ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc przysługiwania ekwiwalentu (§ 17.1 wyżej wymienionego Rozporządzenia).

Ekwiwalent – sposób obliczania

Na podstawie składników wynagrodzenia należy wyliczyć jego wysokość i sumę wynagrodzeń z poszczególnych miesięcy, którą trzeba podzielić przez właściwy dla danego roku współczynnik (§ 19.1-3 Rozporządzenia). Kolejnym krokiem jest podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę dobowej normy czasu pracy pracownika. Ostatnim etapem jest pomnożenie uzyskanego ekwiwalentu za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu, za które pracownik powinien otrzymać ekwiwalent (§ 18 Rozporządzenia).

 

Ekwiwalent powinien być wypłacony pracownikowi w ostatnim dniu jego pracy. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez pracodawcę, pracownik może domagać się wypłacenia ekwiwalentu wraz z odsetkami.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
para spacerująca nad morzem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – jak wyliczyć należny ekwiwalent pieniężny?
Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę należy się ustawowo określona liczba dni wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę należy się ustawowo określona liczba dni wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego.   W razie niewykorzystania urlopu – na przykład w sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy – należy się za niewykorzystany urlop ekwiwalent pieniężny. Jak wyliczyć jego wysokość? Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego ekwiwalent pieniężny należy się na mocy art. 171 § 1 kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ). Może się tak zdarzyć, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu z własnej woli lub jeśli przed jego wykorzystaniem stosunek pracy wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu . Wypłaca się go po wygaśnięciu stosunku pracy, chyba że zawierana jest kolejna umowa o pracę między tymi samymi stronami i umówiły się one, że urlop zostanie wykorzystany w ramach nowej umowy o pracę. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: współczynnik urlopowy Zasady wyliczania należnego ekwiwalentu pieniężnego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oblicza się go w oparciu o stałe i zmienne składniki wynagrodzenia , przy użyciu współczynnika, będącego stałą wartością określoną dla danego roku kalendarzowego. Ustalany jest w ten sposób, iż od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, a uzyskany wynik dzieli się przez 12. W 2015 roku współczynnik ten wynosi 21. W 2016 roku będzie to 20,67.   Współczynnik ten służy do wyliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu . Jeśli do wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymał również inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, należące się w okresach nie dłuższych niż miesiąc, wówczas jako podstawę obliczania ekwiwalentu należy wziąć pod uwagę średnią z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym doszło...

kobieta w okularach z aparatem fotograficznym
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wynagrodzenie za wykorzystany urlop wypoczynkowy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop
Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.

Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.   Pracownikowi za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie . W sytuacji, gdy rozwiązany został lub wygasł stosunek pracy, a pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony on jest od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10-letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 K.p.). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Przepisy prawa stanowią, iż za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. W artykule 172 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) istnieje również informacja o sposobie obliczenia zmiennych składników wynagrodzenia, czyli na przykład prowizji czy premii.   Natomiast na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu również urlopu bezpłatnego , którego czas trwania nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu (w całości lub w części) z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny . Ekwiwalent takie jest rzadko wypłacany, gdyż częściej pracownik zmuszony jest do wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z...

Kobieta za biurkiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Po zakończeniu umowy o pracę może zostać wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Jeśli pracownik (z definicji prawa osoba zatrudniona na umowę o pracę) podczas trwania umowy nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego, po zakończeniu umowy niezależnie od przyczyny powinien dostać ekwiwalent pieniężny za te dni.

Jeśli pracownik (z definicji prawa osoba zatrudniona na umowę o pracę) podczas trwania umowy nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego, po zakończeniu umowy niezależnie od przyczyny powinien dostać ekwiwalent pieniężny za te dni.   Ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy się osobie zatrudnionej na umowie o pracę , której umowa dobiegła końca bądź została rozwiązana, a w czasie jej trwania pracownik nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego. Nie zawsze trzeba wypłacać ekwiwalent za urlop Jeśli pracownik i pracodawca zamierzają podpisać kolejną umowę, podczas której urlop będzie mógł zostać wykorzystany, to ekwiwalent nie musi zostać wypłacony – pracownik odbierze zaległe dni wolne w ramach kolejnej umowy, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę . Ekwiwalent należy się też przy dyscyplinarce Natomiast jeśli umowa wygasła, została wypowiedziana przez którąś ze stron i nie ma planów na podpisanie kolejnej, a nawet wówczas, gdy pracownik został zwolniony dyscyplinarnie i nie wykorzystał przysługujących mu dni wolnych, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za urlop .   Pracownik nie może zrzec się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeśli ten mu prawnie przysługuje i jeśli nie zamierza kontynuować współpracy z danym pracodawcą. Praca na część etatu także uprawnia do ekwiwalentu za urlop Ekwiwalent za urlop przysługuje wszystkim zatrudnionym na umowie o pracę niezależnie od tego, czy jest to praca w pełnym wymiarze godzin, na pół etatu czy jakąś inną jego cząstkę. Wysokość należności nalicza się z uwzględnieniem długości trwania stosunku pracy w danym roku – żeby ustalić, ile pracownikowi należy się wolnych dni. Podczas naliczenia ekwiwalentu za urlop bierze się pod uwagę także wynagrodzenie pracownika za przedostatni miesiąc trwania umowy. Pracownik nie ma prawa uzyskać ekwiwalentu, jeśli...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner