okulary, długopis i rozliczenia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie sprzyjających warunków pracy pracownikowi i dbanie o jego rozwój zawodowy.

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie sprzyjających warunków pracy pracownikowi i dbanie o jego rozwój zawodowy.

 

Podstawowym prawem pracodawcy jest zatrudnienie pracownika, a obowiązkiem przedstawienie zakresu obowiązków, a także wskazanie pracownikom ich praw (art. 94 § 1).

Prawa zatrudniającego

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania podstawowych danych osobowych (art. 22¹ § 1-2).

W sytuacji gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, którzy nie są objęci zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, pracodawca ustala regulamin wynagrodzenia (art. 77² § 1).

Przywilejem pracodawcy jest udzielanie pracownikom nagród i wyróżnień (art. 105).

Jeśli pracownik złamał postanowienia umowy dotyczące zakazu konkurencji, pracodawca ma prawo ubiegać się o wyrównanie przez pracownika poniesionych szkód (art. 101¹ § 2).

Organizacja miejsca pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy pracownikowi w taki sposób, by mógł maksymalnie wykorzystać czas swojej pracy oraz posiadane kwalifikacje i predyspozycje.

 

Pracodawca powinien zadbać w szczególności o zmniejszenie uciążliwości związanej z wykonywaniem prac monotonnych i rutynowych.

 

Środowisko pracy powinno wykluczać możliwość dyskryminacji i mobbingu (art. 94 § 2; art. 94³ § 1-4).

 

Pracodawca jest również odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W celu udowodnienia sprawowanej kontroli konieczne jest odpowiednie przygotowanie zakładu pracy oraz udział pracowników w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 § 4).

Wynagrodzenie i inne czynności formalne

Wynagrodzenie za pracę wypłacane powinno być w odpowiedni sposób, z zachowaniem obowiązujących terminów (art. 94 § 5). Jeśli pracodawca ma taką możliwość powinien również zadbać o zaspokojenie potrzeb socjalnych pracownika.

 

Do formalnych czynności, o których nie może zapominać pracodawca zaliczyć można konieczność prowadzenia i właściwego przechowywania akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązanego stosunku pracy (art. 94 § 8-9)

Warunki wspierające rozwój pracownika

Pracodawca powinien pamiętać o wspieraniu pracownika w podnoszeniu jego kwalifikacji zawodowych. Osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie i dopiero wkraczają na drogę kariery zawodowej muszą mieć możliwość pracy w warunkach, które ułatwią im podjęcie pierwszej pracy i przystosowanie się do niej (art. 94 § 6-7).


W sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy na zasadach opisanych w art. 97. Kodeksu Pracy (zobacz tekst ustawy).

atrybuty sędziego
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kodeks pracy jako podstawa określająca prawa pracownika
Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.

Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.   Zawarcie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem związane jest nie tylko z koniecznością przestrzegania licznych obowiązków, ale i z prawami obu stron. Podstawowe zagadnienia związane z prawem pracy Istotnym prawem zawartym w Kodeksie Pracy (zobacz tekst ustawy ) jest dowolność w wyborze zawodu. Obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie godności i dóbr pracownika. Pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na różnice płci , wieku, koloru skóry czy poglądów.   Pracodawca musi zdawać sobie sprawę z obowiązywania zasady równości, według której wykonując taką samą pracę, kobiety i mężczyźni mają takie same prawa .   Ponadto pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca będzie wsparciem w rozwoju zawodowym i umożliwi mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 10-13). Prawo pracownika do urlopu Pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego . Jeden z urlopów w roku ma trwać co najmniej dwa tygodnie bez przerw. Pozostałe urlopy mogą być krótsze. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Jeśli pracownik pracuje krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli dłużej – 26 dni. (art. 152 i art. 154). Prawa pracownika a BHP Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy pracownik zauważy nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy , ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy obarczonej ryzykiem. Może również odejść z miejsca stwarzającego zagrożenie powiadamiając o tym pracodawcę, nie tracąc przy tym prawa do wynagrodzenia (art. 210 § 1-3).   Wszelkie wątpliwości związane z prawami pracownika rozstrzygnąć można...

laptop
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podział dokumentów w teczce akt osobowych
Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.

Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.   Pracodawca prawnie zobligowany jest do tego, aby prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (art. 94 pkt 9a k.p.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) określa, jakie dokumenty powinny znaleźć się w aktach osobowych. Część A W tej części powinny znaleźć się dokumenty zebrane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Zatem przechowuje się tutaj kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie , świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe , wymagane do wykonywania oferowanej pracy, świadectwa ukończenia szkoły – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie czy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Część B W wyżej wspomnianym rozporządzeniu regulującym zasady prowadzenia dokumentacji osobowej znaleźć można spis dokumentów, które powinny znaleźć się w części B – dokumentacji dotyczącej nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia pracownika. Będą to m.in.: umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie - potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków , a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją o warunkach zatrudnienia, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy...

kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika
Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.   Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ). Elementy umowy o pracę Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2). Prawo do urlopu Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1). Nowelizacja Kodeksu pracy Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę,...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner