Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
©alotofpeople/fotolia
Styl życia

Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej to kwota pieniężna przyznawana pracownikowi za utrzymanie tej odzieży w należytym stanie. Może być przyznany, jeśli pracodawca sam nie jest w stanie zapewnić obowiązku prania i odkażania takiej odzieży, oraz jeśli konieczność jej używania w pracy wynika z przepisów BHP.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej to kwota pieniężna przyznawana pracownikowi za utrzymanie tej odzieży w należytym stanie. Może być przyznany, jeśli pracodawca sam nie jest w stanie zapewnić obowiązku prania i odkażania takiej odzieży, oraz jeśli konieczność jej używania w pracy wynika z przepisów BHP.

Odzież robocza: obowiązki pracownika

Pracodawca jest zobowiązany, na podstawie Kodeksu pracy, do dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Są one jednym ze środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników, związanych ze środowiskiem pracy. Taka odzież stanowi własność pracodawcy.

 

Obowiązek ten powstaje, gdy własna odzież pracownika może podczas wykonywania pracy ulec znacznemu zabrudzeniu lub zniszczeniu, a także ze względu na wymagania technologiczne czy sanitarne w miejscu pracy, oraz ze względu na wymagania BHP.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Oprócz dostarczenia odzieży roboczej pracownikowi pracodawca ma również obowiązek zapewnienia jej prania, naprawy, odkażania oraz konserwacji. Jeśli jednak nie jest w stanie tego uczynić, może tym obowiązkiem obarczyć pracownika korzystającego z odzieży roboczej. Warunkiem jednak przeniesienia tego obowiązku na pracownika jest wypłacanie mu ekwiwalentu pieniężnego, który pokryje faktycznie poniesione przez pracownika koszty.

 

Wysokość kosztów konserwacji odzieży faktycznie poniesionych przez pracownika nie musi być udokumentowana fakturami ani rachunkami. Wysokość ekwiwalentu może być ustalona w porozumieniu między pracodawcą a pracownikami. Nie ma ustalonej maksymalnej kwoty ekwiwalentu, musi ona jednak odpowiadać rzeczywistym kosztom – z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, energii, wody itp.

Kwota ekwiwalentu zwolniona jest z podatku dochodowego i składek. Warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego jest jednak to, aby obowiązek zapewnienia takiej odzieży wynikał z przepisów BHP, a zasady jej przyznawania wynikały z przepisów – ustawowych lub wykonawczych. Zwolnienie ze składek i podatku nie przysługuje, jeśli ekwiwalent został wypłacony pracownikowi, który przez cały miesiąc nie był obecny w pracy.

 

Można te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Ekwiwalent za odzież roboczą: własna odzież

Nie ma przeszkód, aby pracodawca wydał pracownikowi ekwiwalent za używaną przez niego odzież roboczą, zakupioną z jego własnych środków. W tym celu należy uwzględnić cenę rynkową takiej odzieży. Można także zwrócić pracownikowi koszty zakupu odzieży udokumentowane rachunkami.

Przeniesienie obowiązku prania odzieży na pracownika: wyjątek

Wyjątkiem od możliwości przeniesienia na pracownika obowiązku prania i odkażania odzieży jest sytuacja, gdy mogła ona ulec przy pracy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi. Wówczas obowiązek odkażania takiej odzieży musi zostać wykonany przez pracodawcę. Taka odzież musi być przechowywana jedynie w miejscu przeznaczonym do tego przez pracodawcę.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Kobieta za biurkiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Po zakończeniu umowy o pracę może zostać wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Jeśli pracownik (z definicji prawa osoba zatrudniona na umowę o pracę) podczas trwania umowy nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego, po zakończeniu umowy niezależnie od przyczyny powinien dostać ekwiwalent pieniężny za te dni.

Jeśli pracownik (z definicji prawa osoba zatrudniona na umowę o pracę) podczas trwania umowy nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego, po zakończeniu umowy niezależnie od przyczyny powinien dostać ekwiwalent pieniężny za te dni.   Ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy się osobie zatrudnionej na umowie o pracę , której umowa dobiegła końca bądź została rozwiązana, a w czasie jej trwania pracownik nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego. Nie zawsze trzeba wypłacać ekwiwalent za urlop Jeśli pracownik i pracodawca zamierzają podpisać kolejną umowę, podczas której urlop będzie mógł zostać wykorzystany, to ekwiwalent nie musi zostać wypłacony – pracownik odbierze zaległe dni wolne w ramach kolejnej umowy, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę . Ekwiwalent należy się też przy dyscyplinarce Natomiast jeśli umowa wygasła, została wypowiedziana przez którąś ze stron i nie ma planów na podpisanie kolejnej, a nawet wówczas, gdy pracownik został zwolniony dyscyplinarnie i nie wykorzystał przysługujących mu dni wolnych, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za urlop .   Pracownik nie może zrzec się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeśli ten mu prawnie przysługuje i jeśli nie zamierza kontynuować współpracy z danym pracodawcą. Praca na część etatu także uprawnia do ekwiwalentu za urlop Ekwiwalent za urlop przysługuje wszystkim zatrudnionym na umowie o pracę niezależnie od tego, czy jest to praca w pełnym wymiarze godzin, na pół etatu czy jakąś inną jego cząstkę. Wysokość należności nalicza się z uwzględnieniem długości trwania stosunku pracy w danym roku – żeby ustalić, ile pracownikowi należy się wolnych dni. Podczas naliczenia ekwiwalentu za urlop bierze się pod uwagę także wynagrodzenie pracownika za przedostatni miesiąc trwania umowy. Pracownik nie ma prawa uzyskać ekwiwalentu, jeśli...

kalkulator i obliczenia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ekwiwalent za urlop – zasady wyliczenia
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy lub wygaśnięcia stosunku pracy może być zastąpiony ekwiwalentem pieniężnym.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy lub wygaśnięcia stosunku pracy może być zastąpiony ekwiwalentem pieniężnym.   Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do urlopu wypoczynkowego . Jeśli pracownik nie zdążył wykorzystać przysługujących mu dni urlopu przed rozwiązaniem umowy lub ustaniem stosunku pracy przysługuje mu prawo do dodatkowej wypłaty, którą jest ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 k.p.). Trzy rodzaje składników wynagrodzenia, decydują o tym, z jakiego okresu wyliczane jest miesięczne wynagrodzenie będące podstawą do wyliczenia ekwiwalentu. Stałe składniki wynagrodzenia – stała stawka miesięczna w tej samej wysokości Jeśli w zakładzie pracy podstawą wynagrodzenia jest stała stawka miesięczna, to w przypadku konieczności wypłacenia ekwiwalentu podstawą do jego obliczenia jest przysługujące pracownikowi podstawowe wynagrodzenie miesięczne. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (§ 15). Zmienne składniki wynagrodzenia – okresy przysługiwania: maksymalnie 1 miesiąc Podczas obliczania wysokości ekwiwalentu z uwzględnieniem tych składników należy wziąć pod uwagę 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik ma prawo otrzymać ekwiwalent . Ustalana jest średnia wysokość ekwiwalentu z tego okresu (§ 16.1 powyższego Rozporządzenia). Zmienne składniki wynagrodzenia – okresy przysługiwania: dłuższe niż 1 miesiąc Jeśli pracownikowi przysługiwały zmienne składniki wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc to podczas obliczania wysokości ekwiwalentu branych jest pod uwagę ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc przysługiwania ekwiwalentu (§ 17.1 wyżej wymienionego...

kobieta w okularach z aparatem fotograficznym
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wynagrodzenie za wykorzystany urlop wypoczynkowy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop
Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.

Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.   Pracownikowi za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie . W sytuacji, gdy rozwiązany został lub wygasł stosunek pracy, a pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony on jest od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10-letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 K.p.). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Przepisy prawa stanowią, iż za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. W artykule 172 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) istnieje również informacja o sposobie obliczenia zmiennych składników wynagrodzenia, czyli na przykład prowizji czy premii.   Natomiast na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu również urlopu bezpłatnego , którego czas trwania nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu (w całości lub w części) z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny . Ekwiwalent takie jest rzadko wypłacany, gdyż częściej pracownik zmuszony jest do wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner