REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PARTY.PL

§ 1.

Niniejszy Regulamin został udostępniony pod adresem https://party.pl/regulamin/ bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności zasady: 

 1. przeglądania Treści udostępnionych w Serwisie,
 2. składania i rozpatrywania reklamacji.

Niektóre z usług Serwisu, ze względu na ich specyfikę mogą być regulowane przez odrębne regulaminy szczegółowe dołączone do niniejszego Regulaminu, jako jego załączniki lub udostępniane przez Administratora w Serwisie każdorazowo przed skorzystaniem z danej usługi. 

Wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Administratorem  w sposób wskazany pod tym adresem redakcja@party.pl.

§ 2.
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. AdministratorBurda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod 02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000574730 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 44.691.550,00 PLN, NIP 8971411483, numer REGON 931051710, wpisaną do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  2. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
  3. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności osób odwiedzających Serwis.
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  5. Serwis – strona internetowa www.party.pl wraz z subdomenami. 
  6. Treści – wszystkie treści, w tym treści video dostępne w Serwisie opublikowane przez Administratora.

§ 3.
INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, Android, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne, 
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu, 
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing), 
  4. programy szpiegujące (spyware), 
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit. 
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy. 
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisie może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na uzyskaniu dostępu do Treści publikowanych w Serwisie.
 8. Każda osoba korzystająca z Serwisu ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu.
 9. W ramach Serwisu zabronione jest są aktywności bezprawne, obraźliwe, wulgarne, naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego oraz jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub do celów sprzecznych z prawem. 

§ 4.
REKLAMACJE

 1. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową.
 2. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adres redakcja@party.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 5. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
 6. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 7. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 4 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5.
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.burdamedia.pl/polityka-prywatnosci

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisie lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 3. Informacja o zmianie Usług, Regulaminu wraz z jego nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. 
 4. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi o planowanej przerwie w działaniu Serwisu, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.  
 5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Nasze akcje
Douglas
Lifestyle
Największa perfumeria Douglas to miejsce inne niż wszystkie
Współpraca reklamowa
wernisaż-12.-kalendarza-artystycznego-gedeon-richter
Newsy
Kobiety i astrologia inspiracją dla polskich artystów. Przedstawiamy 12. edycję Kalendarza Artystycznego
Współpraca reklamowa
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa