Party Stories
Mężczyzna z tabletem
Pixabay/kaboompics /CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Praca przez internet, czyli coś za coś

Praca przez internet może być sposobem na zachowanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Praca zdalna może być efektywna tylko wtedy, kiedy panujemy nad swoim czasem i jesteśmy zdyscyplinowani.

Praca przez internet może być sposobem na zachowanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Praca zdalna może być efektywna tylko wtedy, kiedy panujemy nad swoim czasem i jesteśmy zdyscyplinowani.

Prawne podstawy pracy przez internet

Zgodnie z kodeksem pracy telepraca może być jednym z rodzajów stosunku pracy nawiązanego między pracodawcą a pracownikiem. Wielu zdalnych pracowników pracuje też na podstawie umów cywilnoprawnych. Wady i zalety pracy przez internet mogą więc wynikać już z samego rodzaju umowy, na podstawie której wykonuje się pracę.

 

W przypadku umowy o pracę zorganizowanie i wyposażenie stanowiska pracy zdalnej dla pracownika spoczywa na pracodawcy. Ma on jednak prawo w każdym momencie zweryfikować, czy pracownik właściwie wykonuje swoje obowiązki. Pracodawca może nawet zainstalować na dostarczonym przez siebie sprzęcie komputerowym program śledzący, który będzie monitorował aktywność pracownika. O obecności takiego oprogramowania pracodawca musi jednak poinformować pracownika.

 

Jeśli przedmiotem pracy jest regularne wykonywanie jakiejś czynności, które nie prowadzi do wytworzenia nowego dzieła, zazwyczaj stosuje się umowę zlecenie. W jej przypadku ważniejsze od rezultatu jest staranne wykonanie pracy. Przykładem zadania, które może być wykonywane w ramach umowy zlecenia jest aktualizowanie portalu internetowego. W przypadku umowy o dzieło ważniejszy jest rezultat pracy, np. przetłumaczenie książki. Ani umowa zlecenia, ani umowa o dzieło nie zobowiązują pracownika do pracy w określonych godzinach ani wykonywania wszystkich poleceń zleceniodawcy. Nie oznacza to jednak, że zleceniodawca czy zamawiający nie ma możliwości sprawdzenia, jak przebiega realizacja zadania. Jeśli jest ono wykonywane nienależycie lub efekt pracy jest niezadowalający, może on wypowiedzieć umowę.

 

W przypadku umów cywilnoprawnych miejsce pracy należy zorganizować sobie we własnym zakresie. Zlecający lub zamawiający dostarczają jedynie materiały konieczne do wykonana pracy.

Zalety pracy przez internet

W przypadku niektórych zawodów praca zdalna jest naturalną formą pracy. Często wybierają ją np. projektanci stron internetowych, zarządcy nieruchomości i tłumacze. Zdalnie często też pracują konsultanci call center. Dzięki temu, że pracują ze swojego domowego biura, mogą:

 • Łatwiej łączyć życie zawodowe z prywatnym – opiekować się dzieckiem, gotować obiady i regularnie się odżywiać, a w przerwie od pracy załatwić jakąś sprawę w urzędzie, wyprowadzić psa albo zrobić zakupy.
 • Dowolnie dopasowywać warunki pracy do swoich potrzeb – na przykład pracować z wygodnej sofy, urządzić sobie kącik do pracy tak, żeby pomagał w skupieniu albo inspirował.
 • Spać dłużej, zamiast stać rano w korkach – czas, który poświeciłoby się na dojazd, można spędzić w łóżku i dzięki temu wstać bardziej wypoczętym, pełnym energii do pracy.
 • Pracować w dowolnych godzinach (o ile umowa nie określa stałych godzin pracy) – można tak zorganizować sobie dzień pracy, żeby w godzinach najwyższej wydajności intelektualnej (zazwyczaj 8.00-10.00 i 16.00-18.00) wykonywać trudniejsze zadania, a w pozostałych te mniej wymagające albo związane z życiem prywatnym.

Wady pracy przez internet – jak sobie z nimi radzić?

Niestety specyfika pracy przez internet sprawia, że niemal każda jej zaleta może stać się wadą. Osoby, które decydują się na pracę przez internet, czasem narzekają na to, że jest im trudno:

 • zmotywować się do pracy
 • skoncentrować się na pracy,
 • utrzymać porządek w miejscu pracy.

Zdarza im się odsuwać zadania na później, a brak kontaktu z przełożonym i współpracownikami sprawia, że nie są na bieżąco ze wszystkimi wymaganiami projektów. Sposobem na większość tych problemów może być wyrobienie sobie kilku nawyków związanych z zarządzaniem sobą w czasie.

Zarządzanie sobą w czasie – kilka porad dla pracujących przez internet

Ustalaj priorytety

Spisz listę zadań związanych z pracą, które musisz wykonać danego dnia. Podziel je na cztery grupy:

 • zadania ważne i pilne,
 • zadania mało ważne, ale pilne,
 • zadanie ważne, ale mało pilne,
 • zadania mało ważne i mało pilne.

Zadania z każdej grupy wykonuj w tej właśnie kolejności. Zaczynaj od zadań, które danego dnia są ważne i pilne. Zadania mało ważne i mało pilne możesz zostawić na koniec, a nawet na kolejny dzień.

 

Korzystaj z grafików zadań

Określ przybliżony czas potrzebny na wykonanie każdego z zadań i zapisz sobie, w jakich godzinach zamierzasz je realizować. Pamiętaj, że na najtrudniejsze zadania najlepiej przewidzieć czas w godzinach najwyższej wydajności intelektualnej. Nie zapominaj też o zaplanowaniu przerw w pracy oraz sprzątania miejsca pracy. W grafiku uwzględnij zadania inne niż te związane z pracą, ich czas też musi być określony, żeby nie wymknął się spod kontroli. Możesz ustawiać sobie w telefonie albo na komputerze powiadomienia, które poinformują cię, że czas na dane zadanie dobiega końca.

 

Uwzględnij zasadę 60/40

Swoje zadania zawodowe na dany dzień powinniśmy planować w taki sposób, żeby wypełniały nam 60% czasu. Pozostałe 40% to czas, który na pewno będziemy musieli poświęcić na nieprzewidziane, niemożliwe do zaplanowania zadania. Jeśli więc zakładasz, że na pracę chcesz poświęcić 8 godzin, to zadania zaplanuj tak, jakbyś miał na nie tylko 5 godzin. Jeśli nie skończysz pracy w ciągu tych 5 godzin, to zawsze będziesz mieć 3 zapasowe. Jeżeli natomiast wyrobisz się w ciągu tych 5 godzin, to pozostały czas możesz poświęcić na zadania z mniejszym priorytetem albo po prostu zakończyć pracę i cieszyć się czasem wolnym.

 

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
kalendarz i telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie na czas nieokreślony
Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują na jaki czas może być ona zawarta, zatem może być to również czas nieokreślony.

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują na jaki czas może być ona zawarta, zatem może być to również czas nieokreślony.   Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ) jest podstawą prawną dla umów cywilnoprawnych, zatem i dla umowy zlecenia. Pozostawia on dużą dowolność przy określeniu treści umowy. Umowa zlecenie – forma zawarcia umowy Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1). Jest to chętnie wybierany przez zleceniodawców rodzaj umowy , gdyż często ponoszą z jej tytułu mniejsze koszty niż z tytułu umowy o pracę i mają mniej obowiązków względem zleceniobiorcy, niż mieliby względem pracownika (czyli osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę, zatem podlegającej przepisom Kodeksu pracy). Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3). Określenie czasu umowy zlecenia Kodeks cywilny nie określa, jak długo może trwać umowa zlecenie. Umowa zlecenie może zostać uznana za zakończoną w momencie rozwiązania umowy na drodze jej wypowiedzenia lub w momencie wykonania przedmiotu umowy. Natomiast przedmiot umowy może być określony jako jednorazowe działanie (wówczas łatwiej o określenie terminu umowy), ale może też dotyczyć wykonywania powtarzalnych czynności na rzecz zleceniodawcy (i w tej sytuacji umowa zlecenie może przyjąć formę umowy zlecenia na czas nieokreślony). Umowa zlecenie a umowa o pracę To, na co powinien być uważny zleceniodawca i zleceniobiorca to fakt, czy umowa określona mianem umowy zlecenia nie cechuje się właściwościami typowymi dla umowy o pracę , gdyż wówczas jest...

kalkulator i okulary
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło
Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.   Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Osoba zlecająca wykonanie czynności lub dzieła w związku z wyborem takiej formy współpracy ma mniejszą liczbę obowiązków, niż w przypadku zatrudnienia na mocy umowy o pracę . Zleceniobiorca lub wykonawca ma mniej uprawnień niż pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale nadal dla wielu osób wygodną formą zatrudnienia mogą być umowy cywilnoprawne. Strony umowy zlecenia i umowy o dzieło Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności (zlecenia, usługi). Strona, która daje zlecenie jest zleceniodawcą, strona, która zlecenie przyjmuje – zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. Koszty zleceniodawcy i zamawiającego W przypadku umowy zlecenia w znakomitej większości sytuacji zleceniodawca zobowiązany jest do objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, oraz zleceniobiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzają wszystkie składki, a na rzecz zleceniodawcy wykonują usługę tożsamą z zakresem własnej działalności. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w określonych sytuacjach przewidują dobrowolność.   Składki na ZUS płaci zarówno pracodawca, jak i pracownik – np. składka emerytalna dzielona jest po połowie i w równej części obciąża obie strony umowy. Składka rentowa obciąża w części zleceniodawcę, w części zleceniobiorcę . Składką...

kobieta w marynarce z okularami
Flickr/Steve wilson/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia
Jak rozwiązać umowę z wypowiedzeniem, czyli na co może sobie pozwolić pracownik
Rozwiązanie umowy o pracę może mieć różne formy, nawet ustną. Najczęstszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie pisemne, nie zawsze jednak można je złożyć. Jak zrezygnować z pracy, żeby nie naruszyć kodeksu?

Rozwiązanie umowy o pracę może mieć różne formy, nawet ustną. Najczęstszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie pisemne, nie zawsze jednak można je złożyć. Jak zrezygnować z pracy, żeby nie naruszyć kodeksu? Pracownik a pracodawca Rozwiązanie umowy ze strony pracownika jest dużo mniej kłopotliwe i wiąże się z o wiele mniejszym sformalizowaniem i obwarowaniem prawnym niż wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. Nie istnieją nawet jednoznaczne wytyczne co do formy takiego oświadczenia. Choć praktykuje się raczej pisma składane do pracodawcy, to kodeks pracy dopuszcza również wypowiedzenie składane ustnie, a co za tym idzie – rezygnacja pracownika z formy pisemnej nie wiąże się w kodeksie pracy z żadnymi konsekwencjami. Dla własnego bezpieczeństwa warto jednak wystosować pismo – w przypadku sporu z pracodawcą skierowanego na drogę sądową, to pracownik ma obowiązek przedstawienia dowodu na to, że złożył wypowiedzenie. Poza tym pisemne rozwiązanie umowy jest też po prostu grzeczne i świadczy o klasie pracownika. Zawiera formułę grzecznościową – podziękowanie za możliwość współpracy. Czy można się zwolnić z pracy bez wypowiedzenia? Zerwanie umowy z pracodawcą z inicjatywy pracownika jest możliwe bez zachowania okresu wypowiedzenia, na zasadzie natychmiastowej rezygnacji, ale tylko w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę. W każdej innej sytuacji byłoby to po prostu nieprzychodzenie do pracy, które skończyłoby się zwolnieniem dyscyplinarnym. Informacja o tym zostałaby zamieszczona na świadectwie pracy i poznałby ją nasz następny pracodawca. Kiedy można rozwiązać umowę z wypowiedzeniem? Nie zawsze rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem przez pracownika jest możliwe. Praktykuje się je tylko przy określonych rodzajach umów, którymi są: umowa na czas nieokreślony, umowa...

Nasze akcje
maseczki-orientana
Fleszstyle

Maseczki stworzone przez naturę – 99% naturalnych składników i 100% skuteczność! 

Partner
kosmetyki-alkemie
Fleszstyle

Alkmie - polska marka, która tworzy kosmetyczne dzieła sztuki!

Partner
Newsy

Natura i nauka łączą siły w walce ze zmarszczkami. Poznaj kosmetyki Botanical HiTech

Partner
jane-perkins
Newsy

Plastikowa REwolucja, czyli o sile REcyklingu!

Partner
anabelle-minerals
Fleszstyle

Doskonały makijaż w duchu eko i zero waste: odkryj mineralne kosmetyki Annabelle Minerals! 

Partner