Ile wynosi tzw. kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych? Choć chyba nikt nie chciałby być zmuszony do jego pobierania, to zawsze należy liczyć się z sytuacją, iż taka konieczność spotka i nas.

Reklama

Kiedy przysługuje kuroniówka?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które przepracowały co najmniej rok, i które zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Do czasu pracy wlicza się również okres np. urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej. Ustawowym warunkiem przyznania zasiłku dla bezrobotnych jest również brak odpowiedniej dla uprawnionego propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji w odpowiednim urzędzie pracy.

Ile wynosi kuroniówka?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych aktualnie wynosi 831,10 zł miesięcznie przez okres pierwszych trzech miesięcy nabycia prawa do zasiłku, później zaś 652,60 zł. Aktualna wysokość świadczenia, czyli kwota bazowa, określona jest w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także podawana jest w obwieszczeniu w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kwota bazowa ulega modyfikacji w zależności od stażu pracy i wynosi:

  • 80% kwoty zasiłku, jeśli okres uprawniające do jego pobierania wynosi mniej niż 5 lat,
  • 100% - jeśli okres ten wynosi 5-20 lat,
  • 120% - jeśli okres ten wynosi więcej niż 20 lat.

Zasiłki rosną, bowiem podlegają waloryzacji co roku z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku. Waloryzacji nie dokonuje się jednak, jeśli poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama