Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Zestresowany mężczyzna
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: komu i kiedy przysługuje

Zasiłek chorobowy należy się w razie utraty zdolności do pracy. Przysługuje z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z ZUS, na które składki opłacane są przez pracodawcę, będącego płatnikiem składek, lub samodzielnie – jeśli osoby ubezpieczone są przedsiębiorcami.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy odczekać tzw. okres wyczekiwania na zasiłek. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego podleganiu temu ubezpieczeniu, czyli opłacaniu składek w ramach stosunku pracy. Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, obowiązuje okres wyczekiwania wynoszący 90 dni.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, a więc bez okresu wyczekiwania, zasiłek chorobowy przysługuje:

 • absolwentom szkół oraz uczelni wyższych, jeśli zostali objęci tym ubezpieczeniem lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu na studiach wyższych;
 • ubezpieczonym, których niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, albo wynika z późniejszych następstw związanych ze stwierdzonym uprzednio wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy byli obowiązkowo ubezpieczeni przez co najmniej 10 lat;
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy przysługuje również tym osobom, które stały się niezdolne do pracy już po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem, że ta niezdolność trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni, i że powstała: 

 • nie później, niż w ciągu 14 dni od chwili ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
 • nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli w grę wchodzi choroba zakaźna, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom, którzy pobierali wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy przez 33 dni, czyli od 34. dnia niezdolności do pracy. Od roku następnego po tym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia, okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego wynosi 14 dni, a więc zasiłek chorobowy jest tym osobom wypłacany od 15. dnia niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego: komu i kiedy się należy

Zasiłek chorobowy należny z ubezpieczenia wypadkowego należy się osobom, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. We wszystkich pozostałych wypadkach zasiłek chorobowy jest wypłacany z ubezpieczenia chorobowego, oczywiście tym osobom, które są nim objęte.

Zasiłek chorobowy: okres wypłacania

Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni. W przypadku gruźlicy, lub gdy okres niezdolności do pracy przypada na okres ciąży – przez 270 dni. Do tych okresów wlicza się czas podlegania zasiłkowi z tego samego powodu, jeśli przerwa w jego pobieraniu nie była dłuższa niż 60 dni.

Okresy niezdolności do pracy, które są zliczane do jednego okresu zasiłkowego, mogą przypadać zarówno na jeden rok kalendarzowy, jak i wykraczać poza ten rok.

Po wyczerpaniu 182 dni okresu zasiłkowego, ubezpieczony dalej niezdolny do pracy może ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy: kiedy się nie należy

Zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom, które:

 • mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuują pracę zarobkową lub rozpoczęły działalność stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym,
 • posiadają uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • osobom, które nie przepracowały okresu wyczekiwania na zasiłek,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • ich ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania tego zasiłku,
 • w okresie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności,
 • jeśli niezdolność do pracy została spowodowana umyślnym przestępstwem lub wykroczeniem, potwierdzonym prawomocnym wyrokiem sądu,
 • przez pięć dni, jeśli wypadek został spowodowany nadużyciem alkoholu,

w przypadku niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
człowiek wycierający nos chusteczką
© underdogstudios/Fotolia.com
Styl życia
Wszystko o okresie zasiłkowym: kiedy i komu przysługuje, ile trwa oraz jakie daje uprawnienia
Okres zasiłkowy to czas, w którym mamy prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, następnie zaś do zasiłku chorobowego z ZUS. Trwa co do zasady 182 dni, natomiast w wyjątkowych przypadkach okres ten jest przedłużony do 270 dni – dzieje się tak w wypadku ciąży lub chorowania na gruźlicę.

Okres zasiłkowy to czas, w którym mamy prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, następnie zaś do zasiłku chorobowego z ZUS. Trwa co do zasady 182 dni, natomiast w wyjątkowych przypadkach okres ten jest przedłużony do 270 dni – dzieje się tak w wypadku ciąży lub chorowania na gruźlicę. Okres zasiłkowy przypada na czas niezdolności do pracy. Jeśli okresy tej niezdolności dzieli przerwa, nawet jednego dnia, okres zasiłkowy liczy się od nowa. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Okres zasiłkowy: co oznacza? Okres, w którym możemy otrzymywać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, to okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym pracownik ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego , a również wynagrodzenia chorobowego , które przysługuje pracownikom przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Inaczej jest, gdy pracownik ukończył 50 rok życia – wówczas okres ten trwa 14 dni. Oznacza to, że w tym czasie środki wypłaca nam pracodawca. Po upływie 33 lub 14 dni – obowiązek ten przechodzi na ZUS. Okres zasiłkowy: jak długo możemy otrzymywać zasiłek chorobowy? Okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż 182 dni. W tym czasie możemy pobierać zasiłek chorobowy. Inaczej jest w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą – wówczas zasiłek chorobowy może być wypłacany przez 270 dni.   W przypadku gdy np. ciąża wystąpi bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy spowodowanej innymi przyczynami, to nie powstaje prawo do nowego zasiłku. Oba okresy zlicza się razem, tak iż nie mogą w sumie przekroczyć 270 dni. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy z pozostałych powodów powstanie po okresie pobierania zasiłku przez okres ciąży lub chorowania na gruźlicę, wówczas powstaje prawo do pobierania zasiłku chorobowego przez kolejne 182...

Kobieta, którą masują
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?
Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny: kiedy przysługuje? Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które może otrzymać ubezpieczony, jeśli po wyczerpaniu zwolnienia chorobowego wciąż jest niezdolny do pracy, jednak jego stan rokuje powrót do zdrowia pod warunkiem dalszego leczenia czy rehabilitacji. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje przez okres, który niezbędny jest do przywrócenia zdolności do pracy. Nie może jednak być wypłacany dłużej niż 12 miesięcy. Po tym terminie w razie braku odzyskania zdolności do pracy, pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny: kto może otrzymać? Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom, które opłacają składkę na to ubezpieczenie. Są to: Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę , wykonujący pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę podczas pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy, Osoby wykonujące pracę agencyjną lub pracę na podstawie umowy zlecenia , lub na podstawie innej umowy świadczenia usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu; dotyczy także osób, które z nimi współpracują, Nianie , które wykonują pracę w ramach umowy uaktywniającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy, Duchowni, Osoby wykonujące służbę zastępczą . Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeśli niezdolność do...

Lekarze
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni. Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.   Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy . Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).   Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa. Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.   Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.   W sytuacji, jeśli...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner