Mężczyzna podpisuje umowę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Podanie o urlop wychowawczy – gotowy formularz

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop.

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop.

 

Warunki udzielenia urlopu wychowawczego reguluje art. 186 kodeksu pracy (dział ósmy kp - uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem). Pracownikowi zatrudnionemu przez minimum 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Przez ten okres pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a składki emerytalne i zdrowotne opłaca ZUS (prawo chroni pracownika przed zwolnieniem). Czas, w którym rodzic przebywał na urlopie wychowawczym wlicza się do stażu pracy. Jeśli rodzic zechce wrócić do pracy przed upływem terminu umieszczonym we wniosku, powinien o tym poinformować pracodawcę minimum 30 dni przed planowanym powrotem na stanowisko pracy.

Kasia gotuje z Polki.pl: bogracz węgierski

 

Podanie o urlop wychowawczy – formularz do uzupełnienia

 

O urlop wychowawczy mogą starać się oboje rodzice – jednocześnie jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

 

…................................................

miejscowość i data

 

….................................................

 

…..................................................

 

…..................................................

 

(imię i nazwisko, adres pracownika)

 

….................................................

 

......................................................

 

......................................................

(dane pracowdawcy)

 

 

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od …......................r. do ….......................r. w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko dziecka, data jego urodzenia)

 

 

Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam/korzystałem z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko.

 

Do wniosku dołączam oświadczenie ojca / matki dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko drugiego rodzica, adres)

 

o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

 

Podstawa prawna art. 186 K.p.

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis pracownika)

 

 

 

W załączeniu:

 

oświadczenie ojca / matki dziecka

 

 

matka z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy
Oprócz urlopu wypoczynkowego, przysługującego każdemu pracownikowi, rodzicom przysługują dodatkowo liczne urlopy związane z rodzicielstwem, m.in. urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy.

Oprócz urlopu wypoczynkowego, przysługującego każdemu pracownikowi, rodzicom przysługują dodatkowo liczne urlopy związane z rodzicielstwem, m.in. urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy.   Ustawodawca przewiduje dla pracowników liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Są to m.in. urlop macierzyński (i dodatkowy urlop macierzyński), urlop rodzicielski i urlop wychowawczy. Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) wskazują, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1). Określony prawnie jest również wymiar urlopu, i tak dla 20 dni urlopu przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony mniej niż 10 lat, natomiast 26 dni urlopu uzyskuje pracownik zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 §1). W sytuacji, gdy pracownik zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop wychowawczy tylko po pół roku pracy Do urlopu wychowawczego uprawniony jest pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (w wymiarze całkowitego stażu pracy). Urlop wychowawczy stosuje się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy, a urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do momentu ukończenia przez dziecko 5 roku życia. (art. 186 §1-2). Pracownik, który chce uzyskać urlop wychowawczy , zobowiązany jest złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek. Od momentu złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do chwili zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (art. 1861 §1 – tu też można przeczytać o wyjątkach od tej sytuacji). Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego...

Kartka i długopis
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wniosek o urlop bezpłatny - wzór
Podanie o urlop bezpłatny trzeba złożyć zawsze ubiegając się o nieodpłatne wolne. Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Na czas takiego urlopu pracownik i pracodawca są zwolnieni z wzajemnych obowiązków względem siebie.

Podanie o urlop bezpłatny trzeba złożyć zawsze ubiegając się o nieodpłatne wolne. Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Na czas takiego urlopu pracownik i pracodawca są zwolnieni z wzajemnych obowiązków względem siebie. Wniosek o urlop bezpłatny – na czym polega Jeżeli wnioskujemy o urlop trwający dłużej niż 3 miesiące wówczas musimy mieć świadomość, że pracodawca ma prawo zastrzec sobie prawo do anulowania go z ważnych przyczyn. Można również przerwać urlop bezpłatny za porozumieniem stron i wcześniej wrócić do pełnienia obowiązków służbowych. Czas, który obejmuje wniosek urlopowy nie wliczany jest do stażu pracy . Urlop bezpłatny to czas przerwy w zawodowych obowiązkach (za który pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia) bez przerwania ciągłości stosunku pracy z danym pracodawcą, jednak niewliczający się do stażu pracy, jest to okres zawieszenia w zawodowych obowiązkach. Urlop bezpłatny z inicjatywy pracodawcy Jeżeli dwóch pracodawców zawiera porozumienie dotyczące świadczenia pracy przez jednego pracownika u obu z nich, wówczas to pracodawca występuje z wnioskiem o bezpłatny urlop, i aby transakcja doszła do skutku niezbędna jest pisemna zgoda pracownika na taki stan rzeczy. Na czas bezpłatnego urlopu u jednego pracodawcy pracownik wykonuje pracę na rzecz drugiego. Wówczas okres takiego urlopu wliczany jest do stażu pracy.   Przykładowy wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu (nie jest konieczne podawanie przyczyny wnioskowania o udzielenie bezpłatnego urlopu):     Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego     ………........……………data, miejscowość   ………..................…………………..... imię i nazwisko pracownika   …………….................……………….. stanowisko  ...

Notes, komputer, kawa i pióro.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o urlop ojcowski – informacje konieczne do złożenia wniosku
Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni.

Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni. Urlop ojcowski – komu przysługuje i kiedy należy złożyć podanie Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowie o pracę. Do złożenia podania o urlop ojcowski nie uprawniają umowy cywilno-prawne ani posiadanie własnej działalności gospodarczej . Podania o urlop ojcowski nie może złożyć także pracownik, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki. Za urlop ojcowski pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100% pensji. Podanie o urlop ojcowski należy złożyć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W innym wypadku udzielenie urlopu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jak napisać podanie o urlop ojcowski? Podanie o urlop ojcowski należy złożyć pisemnie. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego pracownikowi. Do podania o urlop ojcowski należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. W podaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:   1. dane pracownika i pracodawcy : dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość, data i miejsce – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy oraz adres siedziby miejsca zatrudnienia – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;   2. prośba o udzielenie urlopu : składając wniosek pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop ojcowski. Adnotację należy umieścić poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik