pisanie na klawiaturze laptopa
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Wezwanie do zapłaty – krok po kroku

Aby napisać wezwanie do zapłaty, potrzebne są m. in. informacje na temat dłużnika (nazwa, adres), określenie kwoty należności i ustalenie terminu jej spłaty.

Aby napisać wezwanie do zapłaty, potrzebne są m. in. informacje na temat dłużnika (nazwa, adres), określenie kwoty należności i ustalenie terminu jej spłaty.

 

Wezwanie do zapłaty może być zastosowane przez przedsiębiorcę, gdy chce on odzyskać od kontrahenta swoją należność. Taką formę może zastosować też pracownik, w sytuacji gdy pracodawca nie wypłacił należnego mu wynagrodzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o zwrot należności

Wezwanie do zapłaty jest formą dobrowolnego (pozasądowego) rozwiązania problemu z niedotrzymaniem warunków umowy, tzn. nieuregulowaniem należności. Przedsiębiorca wezwanie do zapłaty powinien sporządzić na piśmie i zawrzeć w nim informacje dotyczące: daty i miejsca sporządzenia dokumentu; danych wierzyciela oraz dłużnika (nazwa i adres); stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty (np. wskazanie faktur, umów); dokładnej kwoty długu (może być ona powiększona o odsetki); formy oraz wyznaczonego przez wierzyciela terminu uregulowania zaległości; jeśli należność ma zostać uiszczona w formie przelewu - informacji o rachunku bankowym (nazwa banku, numer konta). Pod wezwaniem do zapłaty wierzyciel powinien złożyć swój podpis.

Pracownik ubiegający się o zwrot należnego wynagrodzenia

Jednym z podstawowych elementów umowy o pracę jest wynagrodzenie, które w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie ma prawo otrzymać pracownik. Jeśli pracodawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku, pracownik zanim skieruje sprawę do sądu, zobowiązany jest, aby wezwać pracodawcę do dobrowolnej zapłaty zaległego wynagrodzenia. Pracownik wezwanie do zapłaty powinien sporządzić na piśmie i zawrzeć w nim informacje dotyczące: danych pracodawcy (nazwa firmy, adres); sprecyzowanej kwoty należnego wynagrodzenia (wraz z ustawowymi odsetkami); terminu uiszczenia zaległej należności; informacji o rachunku bankowym (nazwa banku, numer konta), na które pracodawca zobligowany jest zrobić wpłatę. Pod wezwaniem do zapłaty pracownik powinien złożyć swój podpis.

Informacja o konsekwencjach nieuiszczenia należności

W wezwaniu do zapłaty (zwłaszcza kolejnym, jeśli pierwsze nie odniosło pożądanego skutku) może znaleźć się informacja dotycząca konsekwencji braku reakcji ze strony dłużnika – nieuregulowanie należności w podanym terminie może skutkować wystąpieniem na drogę sądową.

 

Wezwanie do zapłaty dobrze jest wysłać listem poleconym – w razie, gdyby konieczna była sprawa sądowa, potwierdzenie odbioru może być dowodem w sądzie.

kobieta zdziwiona wezwaniem do zapłaty
©Robert Kneschke/fotolia
Styl życia
Przedsądowe wezwanie do zapłaty: jak sporządzić i czemu służy?
Przedsądowe wezwanie do zapłaty kieruje się do dłużnika, który opóźnia się z zapłatą. Jest ostatnim krokiem przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli dłużnik podporządkuje się wezwaniu, pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty związane z dochodzeniem roszczeń w sądzie.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty kieruje się do dłużnika, który opóźnia się z zapłatą. Jest ostatnim krokiem przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli dłużnik podporządkuje się wezwaniu, pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty związane z dochodzeniem roszczeń w sądzie. Przedsądowe wezwanie do zapłaty: kiedy? Ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty kieruje się do dłużnika, który uchyla się od spłaty długu . Wymaganiem jest, aby dłużnik opóźniał się z zapłatą. Jest to pismo, które sporządza się przed wniesieniem pozwu do sądu. Często na skutek zniesienia takiego pisma dłużnik spłaca swoje zobowiązania, co pozwala zaoszczędzić obu stronom czas i koszty postępowania sądowego .   Trzeba pamiętać o tym, że aby wstąpić na drogę sądową, wierzytelność musi być wymagalna. Jeśli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony i nie wynika z natury zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po zażądaniu tego przez wierzyciela. Temu właśnie służy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Przedsądowe wezwanie do zapłaty: co powinno zawierać? Przesądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać: oznaczenie daty oraz miejscowości, nagłówek: „Przedsądowe wezwanie do zapłaty”, „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” itp. oznaczenie wierzyciela, oznaczenie dłużnika – imię, nazwisko i adres, określenie żądań – jaka kwota powinna zostać uiszczona (wraz z podaniem odsetek za zwłokę), w jakim terminie, na jakiej podstawie – np. na podstawie zawartej wcześniej umowy, z zaległej faktury VAT itd., zagrożenie sądem – należy zaznaczyć, że w razie nieuiszczenia opłaty wierzyciel wniesie sprawę do sądu , pod pismem należy się podpisać, należy również wyszczególnić załączniki, jakie dołączamy do pisma, a które służą uzasadnieniu żądania. Pismo takie najlepiej...

blondynka uśmiecha się
©Alliance/fotolia
Styl życia
Obowiązki pracownika i pracodawcy związane z przejściem na emeryturę
Podstawowym obowiązkiem pracownika, który chce przejść na emeryturę, jest złożenie wniosku do ZUS. Powinien on dołączyć do niego dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy dana osoba ma prawo do emerytury, oraz w jakiej wysokości świadczenie to jej przysługuje. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi te dokumenty.

Podstawowym obowiązkiem pracownika, który chce przejść na emeryturę, jest złożenie wniosku do ZUS. Powinien on dołączyć do niego dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy dana osoba ma prawo do emerytury, oraz w jakiej wysokości świadczenie to jej przysługuje. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi te dokumenty. Przejście na emeryturę: wniosek pracownika Pracownik , który uzyskał prawo do emerytury i chce w związku z tym zwolnić się z pracy, jest zobowiązany powiadomić o tym pracodawcę . Musi zgromadzić odpowiednią dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy i w jakiej wysokości należy mu się emerytura. W zgromadzeniu tej dokumentacji pracodawca zobowiązany jest mu pomóc .   Decyzję o przyznaniu emerytury wydaje ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby przechodzącej na emeryturę. Postępowanie o przyznanie emerytury rozpoczyna się po złożeniu wniosku przez tę osobę. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy urodzonych po 31 grudnia 1948 r., natomiast osoby urodzone przed tą datą mogą to zrobić za pośrednictwem pracodawcy .   Wniosek do ZUS składa się bezpośrednio w oddziale ZUS - na piśmie, ustnie do protokołu lub pocztą. Można go złożyć także w polskim urzędzie konsularnym lub w innej polskiej placówce dyplomatycznej.   Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, a w razie jego braku - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, podpis wnioskodawcy, jego pełnomocnika lub innej osoby upoważnionej do jej reprezentacji . Jeżeli emerytura ma być wpłacana na rachunek bankowy, należy podać również nazwę i adres banku oraz numer rachunku. Obowiązki pracodawcy wobec przechodzącego na emeryturę Pracodawca, jako płatnik składek, ma określone obowiązki zarówno wobec osób przechodzących na emeryturę w powszechnym...

Mężczyzna podpisuje umowę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o urlop wychowawczy – gotowy formularz
Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop.

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop.   Warunki udzielenia urlopu wychowawczego reguluje art. 186 kodeksu pracy (dział ósmy kp - uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem). Pracownikowi zatrudnionemu przez minimum 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Przez ten okres pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a składki emerytalne i zdrowotne opłaca ZUS (prawo chroni pracownika przed zwolnieniem). Czas, w którym rodzic przebywał na urlopie wychowawczym wlicza się do stażu pracy. Jeśli rodzic zechce wrócić do pracy przed upływem terminu umieszczonym we wniosku, powinien o tym poinformować pracodawcę minimum 30 dni przed planowanym powrotem na stanowisko pracy.   Podanie o urlop wychowawczy – formularz do uzupełnienia   O urlop wychowawczy mogą starać się oboje rodzice – jednocześnie jednak nie dłużej niż 3 miesiące.   …................................................ miejscowość i data   ….................................................   …..................................................   …..................................................   (imię i nazwisko, adres pracownika)   ….................................................   ......................................................   ...................................................... (dane pracowdawcy)     Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego     Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od …......................r. do ….......................r. w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner