Aby napisać wezwanie do zapłaty, potrzebne są m. in. informacje na temat dłużnika (nazwa, adres), określenie kwoty należności i ustalenie terminu jej spłaty.

Reklama

Wezwanie do zapłaty może być zastosowane przez przedsiębiorcę, gdy chce on odzyskać od kontrahenta swoją należność. Taką formę może zastosować też pracownik, w sytuacji gdy pracodawca nie wypłacił należnego mu wynagrodzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o zwrot należności

Wezwanie do zapłaty jest formą dobrowolnego (pozasądowego) rozwiązania problemu z niedotrzymaniem warunków umowy, tzn. nieuregulowaniem należności. Przedsiębiorca wezwanie do zapłaty powinien sporządzić na piśmie i zawrzeć w nim informacje dotyczące: daty i miejsca sporządzenia dokumentu; danych wierzyciela oraz dłużnika (nazwa i adres); stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty (np. wskazanie faktur, umów); dokładnej kwoty długu (może być ona powiększona o odsetki); formy oraz wyznaczonego przez wierzyciela terminu uregulowania zaległości; jeśli należność ma zostać uiszczona w formie przelewu - informacji o rachunku bankowym (nazwa banku, numer konta). Pod wezwaniem do zapłaty wierzyciel powinien złożyć swój podpis.

Pracownik ubiegający się o zwrot należnego wynagrodzenia

Jednym z podstawowych elementów umowy o pracę jest wynagrodzenie, które w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie ma prawo otrzymać pracownik. Jeśli pracodawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku, pracownik zanim skieruje sprawę do sądu, zobowiązany jest, aby wezwać pracodawcę do dobrowolnej zapłaty zaległego wynagrodzenia. Pracownik wezwanie do zapłaty powinien sporządzić na piśmie i zawrzeć w nim informacje dotyczące: danych pracodawcy (nazwa firmy, adres); sprecyzowanej kwoty należnego wynagrodzenia (wraz z ustawowymi odsetkami); terminu uiszczenia zaległej należności; informacji o rachunku bankowym (nazwa banku, numer konta), na które pracodawca zobligowany jest zrobić wpłatę. Pod wezwaniem do zapłaty pracownik powinien złożyć swój podpis.

Zobacz także

Informacja o konsekwencjach nieuiszczenia należności

W wezwaniu do zapłaty (zwłaszcza kolejnym, jeśli pierwsze nie odniosło pożądanego skutku) może znaleźć się informacja dotycząca konsekwencji braku reakcji ze strony dłużnika – nieuregulowanie należności w podanym terminie może skutkować wystąpieniem na drogę sądową.

Reklama

Wezwanie do zapłaty dobrze jest wysłać listem poleconym – w razie, gdyby konieczna była sprawa sądowa, potwierdzenie odbioru może być dowodem w sądzie.

Reklama
Reklama
Reklama