Kobieta na basenie
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość oblicza się na podstawie okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość oblicza się na podstawie okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy a staż pracy

Podstawą przy obliczaniu wymiaru urlopu jest staż pracy pracownika. Jeśli jest zatrudniony przynajmniej 10 lat (niekoniecznie w jednym miejscu pracy), przysługuje mu 26 dni urlopu. Jeśli mniej – należy mu się 20 dni urlopu.

Do stażu pracy wlicza się także czas trwania nauki w zależności od ukończonej szkoły:

Kasia gotuje z Polki.pl: schab ze śliwką

 • zasadnicza szkoła zawodowa – dodaje się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata.
 • średnia szkoła zawodowa – czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat.
 • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat.
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata.
 • szkoła policealna – 6 lat.
 • szkoła wyższa – 8 lat.

Okresy nauki nie sumują się, czyli można doliczyć maksymalnie 8 lat.

Urlop wypoczynkowy a niepełny wymiar czasu pracy

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, długość urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, bazując na stażu pracy. W przypadku wyliczeń z niepełnym dniem urlopu, zaokrągla się go w górę. Przykładowo osoba o 5 letnim stażu pracy zatrudniona na 1/2 etatu ma prawo do 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Skracanie czasu urlopu wypoczynkowego

W pewnych okolicznościach pracodawca może skrócić wymiar urlopu niezależnie od wymiaru czasu i stażu pracy. Może to nastąpić po minimum miesiącu: 

 • urlopu wychowawczego,
 • tymczasowego aresztowania,
 • odbywania kary pozbawienia wolności,
 • służby wojskowej,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

W przypadku absencji krótszej niż jeden miesiąc, nie wpływa ona na wymiar należnego urlopu.

Prawo pracy nie określa w jaki sposób pomniejsza się wymiar urlopu. W praktyce najczęściej stosuje się ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnie za liczbę przepracowanych miesięcy pomniejszoną o pełnie nieprzepracowane miesiące. Na przykład osoba z 15-letnim stażem pracy, która przez 6 miesięcy była nieobecna, ma przyznane 13 dni urlopu wypoczynkowego, czyli połowę z przysługujących z zasady 26 dni.

Jeśli pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy jeszcze przed wystąpieniem nieobecności, urlop za późniejsze okresy (np. w przyszłym roku) nie zostanie pomniejszony.

 

Wymiar należnego urlopu nie jest zmniejszany, gdy absencja pracownika wynika z urlopu rodzicielskiego, urlopu macierzyńskiego lub choroby (w okresie, gdy pobiera wynagrodzenie, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne).

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem?

W przypadku niewykorzystania urlopu do końca roku kalendarzowego, nieważne czy z winy pracownika czy pracodawcy, staje się on urlopem zaległym. Powinien być wykorzystany w kolejnym roku do 30 września.

Prawa do urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec – jeśli pracownik nie chce go wykorzystać dobrowolnie, pracodawca może go mimo sprzeciwu wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy.

Tylko w jednej sytuacji możliwa jest wypłata ekwiwalentu pieniężnego – kiedy wykorzystanie urlopu jest niemożliwe z powodu zakończenia stosunku pracy.

 

W świetle dyrektyw unijnych, możliwe jest, że wkrótce wymiar urlopu zostanie wydłużony. Unia Europejska narzuca obowiązek ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego na 35 dni w krajach, w których wiek emerytalny został wydłużony do 67 roku życia. Ma to być swego rodzaju rekompensata. Oznacza to, że polscy pracownicy mogą mieć nawet dziewięć dodatkowych dni wolnych. Na razie jest to jednak w sferze planów i wymaga monitorowania.

młodzi ludzie na wakacjach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rodzaje urlopów przy umowie o pracę
Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.

Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.   Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Pracownik ma również prawo do innych rodzajów urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 k.p.). W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop uzupełniający Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który uzyskał prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Oznacza to, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 kodeksu pracy). Urlopy przewidziane dla pracownika – rodzica Ustawodawca przewiduje dla pracowników liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Są to m.in. urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, ojcowski i urlop wychowawczy . Zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy, dlatego nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.   Pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni,...

matka z córeczką
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie rodzicielskim
Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, czyli pracownik ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.

Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, czyli pracownik ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.   Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka. Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługuje również urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) regulują wymiar urlopu, a jest on związany z czasem zatrudnienia (art. 154 §1 K.p.). I tak pracownikowi, który zatrudniony jest mniej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni , natomiast dla pracownika z co najmniej 10 letnim stażem pracy jest to 26 dni. Przy niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim Pracownik ma prawo wystąpić o wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, a pracodawca jest zobowiązany mu go udzielić (art. 1821a § 6 K.p., art. 163 § 3 K.p). Nie jest to obowiązek, a prawo pracownika, zatem przysługujący mu urlop wypoczynkowy może wykorzystać w innym terminie . Wymiar urlopu wypoczynkowego a praca w trakcie urlopu rodzicielskiego W sytuacji, gdy urlop rodzicielski łączy się z pracą (nie może to być więcej nie ½ etatu) wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulega obniżeniu – tzn. jeśli pracownik zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy, to nadal ten wymiar czasu pracy traktowany jest jako punkt odniesienia przy wyliczaniu dni urlopowych . Jest to korzystny dla rodziców przepis.   Korzystny dla pracowników-rodziców jest również fakt, że korzystanie z urlopów rodzicielskich nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdyż zarówno urlop macierzyński , jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy.

przeglądanie wykresów na tablecie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czym jest urlop proporcjonalny i jak się go oblicza?
Urlop proporcjonalny to wyliczony proporcjonalnie urlop wypoczynkowy, przysługujący np. pracownikowi zatrudnionemu w trakcie roku kalendarzowego.

Urlop proporcjonalny to wyliczony proporcjonalnie urlop wypoczynkowy, przysługujący np. pracownikowi zatrudnionemu w trakcie roku kalendarzowego.   W sytuacji, gdy pracownik nie przepracuje całego roku lub zatrudniony jest w ciągu roku kalendarzowego, korzysta on z urlopu proporcjonalnego, czyli wyliczonego proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego Określony ustawowo wymiar urlopu wypoczynkowego jest podstawą do wyliczenia urlopu proporcjonalnego. Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) regulują wymiar urlopu, a jest on związany z czasem zatrudnienia (art. 154 §1 K.p.). Zatem pracownikowi, który zatrudniony jest mniej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni, natomiast dla pracownika z co najmniej 10 letnim stażem pracy jest to 26 dni urlopowych. Sposób wyliczenia urlopu proporcjonalnego Pierwszy krok to ustalenie, czy pracownikowi przysługuje w całym roku kalendarzowym wymiar 20 czy 26 dni urlopu. Kolejny etap polega na sprawdzeniu okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym (na przykład pracownik przepracował w firmie 2 miesiące i 3 dni). W kolejnym kroku należy zaokrąglić niepełny miesiąc pracy do pełnego miesiąca (zaokrągla się w górę). Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w jednym miesiącu pracownik kolejno pracował u dwóch pracodawców, a zaokrąglenia dokonał już poprzedni pracodawca. Następnie należy ustalić wymiar urlopu proporcjonalnego, czyli zestawić wymiar urlopu przysługującego w całym roku kalendarzowym (20 lub 26 dni) z liczbą przepracowanych miesięcy w roku . Wynik końcowy należy zaokrąglić do pełnej liczby. Przykład wyliczenia urlopu proporcjonalnego Pani Anna przepracowała w firmie 7 miesięcy. Przysługuje jej 20 dni urlopu w całym roku kalendarzowym. Zatem wyliczenie dla niej urlopu proporcjonalnego będzie wyglądało następująco: 20 dni x 7/12 (7 z 12 miesięcy)=11,66 dni (czyli po zaokrągleniu...

Nasze akcje
wernisaż-12.-kalendarza-artystycznego-gedeon-richter
Newsy
Kobiety i astrologia inspiracją dla polskich artystów. Przedstawiamy 12. edycję Kalendarza Artystycznego
Współpraca reklamowa
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik