zadowolona pani
©pressmaster/Fotolia
Styl życia

Do czego jest potrzebne pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu, czyli prostych, codziennych czynności związanych z działalnością firmy, która udziela takiego pełnomocnictwa. Wymaga formy pisemnej, może jednak wynikać z umowy o pracę czy umowy zlecenia

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu, czyli prostych, codziennych czynności związanych z działalnością firmy, która udziela takiego pełnomocnictwa. Wymaga formy pisemnej, może jednak wynikać z umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Pełnomocnictwo: rodzaje pełnomocnictwa

Kodeks cywilny przewiduje, że czynności prawnych i faktycznych można dokonywać osobiście lub przez pełnomocnika. Temu drugiemu sposobowi dokonywania czynności służy pełnomocnictwo – można udzielić pełnomocnictwa do dokonania konkretnej czynności (np. sprzedaży domu), do wykonywania czynności określonego rodzaju, lub właśnie pełnomocnictwa ogólnego. Jest to najszersza forma pełnomocnictwa przewidziana przez polskie prawo. Pełnomocnictwo ogólne powinno być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jego podstawą może być również umowa zlecenia czy umowa o pracę, określająca zakres czynności pracownika.

Pełnomocnictwo ogólne: na co pozwala?

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Oznacza to reprezentowanie firmy czy osoby fizycznej w sprawach, które należą do zwykłych, codziennych czynności. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu to np. sprzedaż wartościowego składnika majątku, przyjęcie spadku, zawarcie ugody z dłużnikiem itp.

Pełnomocnictwo ogólne: do czego jest potrzebne?

Pełnomocnictwo ogólne jest niezbędne przy prowadzeniu firmy. Pozwala pracownikowi, który posiada takie pełnomocnictwo, odbierać zamówienia, korzystać z majątku firmy zgodnie z przeznaczeniem, dokonywać drobnych, niezbędnych dla potrzeb firmy zakupów. Pozwala mu występować przed kontrahentami, urzędami, organami administracji publicznej jako przedstawiciel przedsiębiorstwa, oczywiście w zakresie zwykłych, codziennych spraw, wynikających ze stosunku łączącego pełnomocnika i mocodawcę.

©WavebreakmediaMicro/Fotolia
Styl życia
Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego – jak napisać?
Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego powinno zawierać dane zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika, ich podpisy, oraz zakres spraw, których dotyczy. Pełnomocnictwo ogólne może nie zostać uznane przez US. Dokument pełnomocnictwa lub jego odpis załącza się do akt sprawy. Koszt złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego powinno zawierać dane zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika, ich podpisy, oraz zakres spraw, których dotyczy. Pełnomocnictwo ogólne może nie zostać uznane przez US. Dokument pełnomocnictwa lub jego odpis załącza się do akt sprawy. Koszt złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego Pełnomocnictwo to uprawnienie strony, czyli podatnika, do działania przez pełnomocnika przed organami US. Udzielenia pełnomocnictwa należy dokonać na piśmie, w zwykłej formie – nie jest konieczne poświadczenie notarialne. Nie jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa w sprawach, w których konieczne jest osobiste działanie strony .   Podatnicy często udzielają pełnomocnictwa ogólnego, czyli do dokonywania ogółu czynności przed urzędami skarbowymi , jednak urzędy skarbowe często je kwestionują. Lepiej więc zawsze określić w pełnomocnictwie zakres umocowania. Można udzielić np. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych . Pełnomocnictwo lub jego odpis trzeba koniecznie załączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego: jak napisać? Pełnomocnictwo do US powinno zawierać co najmniej: dane mocodawcy, czyli jego nazwę lub imię i nazwisko, adres, NIP, numer dowodu osobistego , dane pełnomocnika, zakres działania, czyli granice udzielonego pełnomocnictwa – do dokonywania jakich czynności pełnomocnik jest umocowany, podpisy mocodawcy i pełnomocnika.

mężczyzna w garniturze przegląda umowę agencyjną
©kyo/fotolia
Styl życia
Umowa agencyjna – na czym polega?
Umowa agencyjna jest to specyficzny rodzaj zlecenia, polegający na tym, że agent zobowiązuje się pośredniczyć w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy. Pobiera za to wynagrodzenie w formie prowizji, która uzależniona jest od liczby i wartości zawartych umów.

Umowa agencyjna jest to specyficzny rodzaj zlecenia, polegający na tym, że agent zobowiązuje się pośredniczyć w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy. Pobiera za to wynagrodzenie w formie prowizji, która uzależniona jest od liczby i wartości zawartych umów. Umowa agencyjna: co oznacza? Umowa agencyjna jest to umowa nazwana, czyli ujęta w przepisach ustawowych. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z jej założeniami, przyjmujący zlecenie – agent – zobowiązuje się do stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów z kontrahentami na rzecz dającego zlecenie – zleceniodawcy – który zobowiązuje się do wypłaty prowizji z tego tytułu .   Umowa ta może być zawarta w dowolnej formie. Forma pisemna jest konieczna tylko wtedy, gdy umowa przewiduje odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązań przez klienta. Można ją zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa agencyjna: strony umowy Obie strony umowy agencyjnej są przedsiębiorcami . Wyjątkowo agentem może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.   Agent jest pośrednikiem pomiędzy klientem a zleceniodawcą – wyszukuje potencjalnych klientów, pośredniczy w zawieraniu umów, przyjmuje zapłatę za świadczenia, odbiera zawiadomienia o wadach oświadczeń dotyczących wykonywania zawartej w imieniu zleceniodawcy umowy . Ma obowiązek zachować lojalność wobec zleceniodawcy i przestrzegać jego wskazówek co do sposobu prowadzenia działalności i postępowania z klientami.   Zleceniodawca ma obowiązek przekazywać agentowi niezbędne do wykonywania działalności dokumenty i informacje, zawiadamiać agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu zawartej umowy, jest także zobowiązany do wypłacania prowizji od umów, które zawarł w jego imieniu agent. Prowizja zależy od liczby i wartości zawartych umów. Umowa agencyjna: umocowanie...

kobieta w ok przed komputerem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wypowiedzenie umowy zlecenia: terminy i zasady
Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.   Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna , zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ), a nie Kodeks pracy (jak w przypadku umów o pracę) reguluje przepisy zawierania tej formy umowy oraz jej wypowiedzenia. Umowa zlecenie – czym jest? Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (np. usługi) dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Kodeks cywilny nie definiuje formy, w jakiej powinna zawarta być umowa zlecenie, zatem dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i ustna. Za wykonanie umowy zlecenia może, ale nie musi należne być wynagrodzenie. Natomiast przyjmuje się, że jeśli z treści umowy lub okoliczności nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania określonej czynności prawnej bez wynagrodzenia, za zlecenie należne jest wynagrodzenie (art. 735 § 1). Wypowiedzenie umowy zlecenia Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obie strony, zatem zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, mogą wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie. Nie ma też możliwości, aby któraś ze stron zrzekła się prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3). Takim ważnym powodem może być na przykład choroba, utrata zaufania czy zmiana miejsca zamieszkania. Kodeks cywilny pozostawia dużą swobodę dla formułowania treści umowy zlecenia, zatem jeśli obie ze stron wyrażą taką wolę, treść umowy może regulować ustanowienie okresu wypowiedzenia, który w tej sytuacji powinien być adekwatny do czasu trwania umowy. Koszty wypowiedzenia umowy zlecenia W sytuacji, gdy zleceniodawca wypowiada umowę zlecenie , zobowiązany jest on zwrócić zleceniobiorcy koszt wydatków, które ten poniósł, aby...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner