ktoś podpisujący umowę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: co powinno się w niej znaleźć?

Umowa sprzedaży motocykla chroni przed nieuczciwymi nabywcami, którzy, posługując się danymi sprzedającego, mogą obciążyć go kosztami mandatów czy ubezpieczenia. Zawarcie umowy jest tak samo ważne również z perspektywy kupującego, który na podstawie umiejętnie skonstruowanego dokumentu może rościć sobie prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy motocykl okaże się wadliwy.

Umowa sprzedaży motocykla chroni przed nieuczciwymi nabywcami, którzy, posługując się danymi sprzedającego, mogą obciążyć go kosztami mandatów czy ubezpieczenia. Zawarcie umowy jest tak samo ważne również z perspektywy kupującego, który na podstawie umiejętnie skonstruowanego dokumentu może rościć sobie prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy motocykl okaże się wadliwy.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane nabywcy i sprzedawcy

Pierwszym, o co trzeba zadbać, sporządzając umowę kupna-sprzedaży motocykla, jest dokładne sprawdzenie tożsamości osoby, z którą podpisujemy umowę. Po pierwsze motocykl powinien być zarejestrowany na tego, z kim zawieramy transakcję. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z ryzykiem, że pojazd jest kradziony. Podejrzenia co do uczciwości drugiej strony powinna wzbudzić także odmowa podania podstawowych danych personalnych koniecznych do zawarcia posiadającej moc prawną umowy:

 • imienia i nazwiska,
 • PESELU,
 • adresu zameldowania lub zamieszkania,
 • serii i numeru dowodu osobistego,
 • organu administracyjnego, który wydał dowód osobisty.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane o pojeździe

Kolejną bardzo ważną kwestią przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla jest rzetelna ocena stanu pojazdu. Nie wystarczy sprawdzić, czy motocykl jest – przynajmniej na pierwszy rzut oka – sprawny pod względem technicznym. Trzeba zwrócić uwagę na numerację na silniku, ramie i tabliczce identyfikacyjnej, a także dokładnie przyjrzeć się tablicy rejestracyjnej. Jeśli tablica nie jest oryginalna, któryś z numerów zatarty lub w ogóle go nie ma, a model motocykla nie zgadza się z danymi w dokumentach, będziemy mieć problem z rejestracją pojazdu, a na dodatek możemy zostać posądzeni o jego kradzież. Koniecznie w umowie muszą się więc znaleźć takie dane o pojeździe, jak:

 • marka/model motocykla,
 • rok produkcji,
 • numer silnika,
 • numer ramy,
 • numer rejestracyjny,
 • przebieg.

Jeśli motocykl ma jakieś widoczne wady i mimo to nabywca decyduje się na zakup, w umowie wady te powinny zostać wyszczególnione, aby nowy właściciel nie zażądał – wbrew wcześniejszym zapewnieniom – zwrotu części lub nawet całości kwoty, za którą nabył pojazd.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: ważne formuły prawne

Aby umowa chroniła interesy obydwu stron, trzeba zadbać o to, by zawierała formuły, na które można się powołać w przypadku pojawienia się roszczeń ze strony nabywcy lub sprzedawcy. Z perspektywy nabywcy ważne jest, aby w umowie znalazła się wzmianka o tym, że sprzedający jest faktycznym i wyłącznym właścicielem motocykla, a pojazd jest wolny od wad technicznych i prawnych (nie jest przedmiotem zastawu ani nie dotyczy go żadne postępowanie prawne). Z perspektywy sprzedawcy istotna jest wzmianka o tym, że przed transakcją nabywca sprawdził stan techniczny pojazdu i jego numerowanie. W interesie obydwu stron jest podanie kwoty, za jaką został kupiony motocykl i drogi dokonania płatności (gotówką lub przelewem bankowym), a także potwierdzenie otrzymania odpowiedniej kwoty przez sprzedawcę. Równie ważne jest wskazanie osoby, która zobowiązuje się do dokonania opłaty podatku i zaznaczenie, że dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.


Chłopak w samochodzie pokazuje kluczyki.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wzór umowy sprzedaży auta
Umowa sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może być sporządzona odręcznie, jednak obydwa egzemplarze powinny być czytelne. Każdy egzemplarz umowy powinien być podpisany przez sprzedającego i kupującego lub upoważnionych przez strony przedstawicieli.

Umowa sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może być sporządzona odręcznie, jednak obydwa egzemplarze powinny być czytelne. Każdy egzemplarz umowy powinien być podpisany przez sprzedającego i kupującego lub upoważnionych przez strony przedstawicieli. Elementy umowy sprzedaży samochodu data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży samochodu oraz dane sprzedawcy i dane kupującego Na początku umowy sprzedaży samochodu należy wpisać informacje na temat tego, kiedy i gdzie umowa została zawarta oraz podać dane sprzedawcy i kupującego. W danych osobowych powinny znaleźć się: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości.   przedmiot umowy W pierwszym paragrafie umowy sprzedaży samochodu należy opisać przedmiot umowy. Znaleźć się tu powinny: marka pojazdu, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia – numer VIN, numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu , jeżeli została wydana. W drugim punkcie pierwszego paragrafu można także zawrzeć ewentualne dodatkowe ustalenia, np. jakie elementy sprzedawca dołącza kupującemu do pojazdu.   oświadczenie właściciela W kolejnym paragrafie sprzedawca powinien złożyć oświadczenie, że jest właścicielem pojazdu oraz, że pojazd będący przedmiotem sprzedaży jest wolny od obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich.   cena sprzedaży Trzeci paragraf powinien zawierać informację o tym jaką wartość samochodu ustaliły strony. Cenę sprzedaży należy wpisać cyfrą i słownie.   oświadczenie o otrzymaniu gotówki oraz wydaniu pojazdu W kolejnej części umowy sprzedaży  samochodu  powinna znaleźć się informacja, że sprzedawca przenosi własność pojazdu na rzecz kupującego, a...

zawieranie umowy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zamiany samochodu – jak napisać?
Umowa zamiany samochodu jest rodzajem umowy cywilnoprawnej. Najczęściej taką ofertę spotyka się w salonach bądź komisach samochodowych.

Umowa zamiany samochodu jest rodzajem umowy cywilnoprawnej. Najczęściej taką ofertę spotyka się w salonach bądź komisach samochodowych. Umowa zamiany samochodu – krok po kroku Umowa zamiany samochodu powinna być zawarta w formie pisemnej, ponieważ potrzebna będzie podczas przerejestrowania samochodu. Umowa powinna składać się z dwóch części .   I część umowy – w części pierwszej należy zamieścić dane osobowe osób ją zawierających, na które składają się imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego. II część umowy – druga część umowy zamiany samochodu stanowi dokładny opis zamienianych samochodów . Osoby zawierające umowę muszą podać markę samochodu, rocznik i numer rejestracyjny pojazdu. Dla bezpieczeństwa warto też podać numer identyfikacyjny, np. numer VIN. W tej części umowy należy też uwzględnić wartość jednego i drugiego auta. Jeśli cena różni się, właściciel samochodu tańszego powinien zrobić dopłatę właścicielowi samochodu droższego . Wszystkie te czynności trzeba zawrzeć w umowie zamiany. Warto też na piśmie uwzględnić wszystkie części wyposażenia auta oraz dokumenty, które zostały przekazane jednej i drugiej stronie (dowód rejestracyjny, czy ubezpieczenie pojazdu). Ponadto, należy ustalić, która ze stron zapłaci podatek cywilnoprawny. Zazwyczaj obie strony dzielą się nim po połowie, dlatego kwotę podatku i sumę jaką muszą zapłacić także trzeba umieścić w umowie. Na samym końcu umowy zamiany samochodu musi znajdować się podpis osób zawierających umowę, miejscowość i data. 

Ręka trzymająca kierownicę samochodu.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wzór umowy użyczenia samochodu osobowego
W umowie użyczenia samochodu osobowego właściciel użycza swój samochód osobie biorącej użyczenie. Czas użyczenia jest oznaczony w umowie użyczenia. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. W przypadku kontroli drogowej osoba biorąca użyczenie, powinna mieć umowę użyczenia w samochodzie.

W umowie użyczenia samochodu osobowego właściciel użycza swój samochód osobie biorącej użyczenie. Czas użyczenia jest oznaczony w umowie użyczenia. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. W przypadku kontroli drogowej osoba biorąca użyczenie, powinna mieć umowę użyczenia w samochodzie. Elementy umowy użyczenia samochodu osobowego data i miejsce zawarcia umowy użyczenia oraz dane użyczającego i dane biorącego do używania Początek umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać informacje na temat daty i miejsca zawarcia umowy oraz szczegółowe dane osoby, która użycza samochód i dane osoby biorącej użyczenie. W danych osobowych powinny znaleźć się informacje takie jak: imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego.   przedmiot umowy użyczenia W pierwszym paragrafie umowy użyczenia należy wpisać informacje na temat tego, co stanowi przedmiot umowy. Jeżeli umowa dotyczy samochodu osobowego załączamy informacje o marce i numerze rejestracyjnym samochodu będącego przedmiotem użyczenia oraz o tym, kto jest jego właścicielem.   czas trwania użyczenia Kolejny paragraf umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać wiadomości o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia użyczenia. Ważne, aby znalazła się tu informacja na temat tego czy biorący do używania bierze przedmiot bezpłatnie. Do drugiego paragrafu należy także dołączyć zobowiązanie biorącego użyczenie, że po upływie terminu ustalonego przez obydwie strony odda przedmiot opisany w umowie bez wezwań i w stanie niepogorszonym.   wskazówki na temat użytkowania przedmiotu opisanego w umowie użyczenia Następny paragraf to opis wskazówek użytkowania przedmiotu stanowiącego użyczenie. Ważne, aby biorący do używania zobowiązał się używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem....

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner