Chłopak w samochodzie pokazuje kluczyki.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Wzór umowy sprzedaży auta

Umowa sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może być sporządzona odręcznie, jednak obydwa egzemplarze powinny być czytelne. Każdy egzemplarz umowy powinien być podpisany przez sprzedającego i kupującego lub upoważnionych przez strony przedstawicieli.

Umowa sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może być sporządzona odręcznie, jednak obydwa egzemplarze powinny być czytelne. Każdy egzemplarz umowy powinien być podpisany przez sprzedającego i kupującego lub upoważnionych przez strony przedstawicieli.

Elementy umowy sprzedaży samochodu

  • data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży samochodu oraz dane sprzedawcy i dane kupującego

Na początku umowy sprzedaży samochodu należy wpisać informacje na temat tego, kiedy i gdzie umowa została zawarta oraz podać dane sprzedawcy i kupującego. W danych osobowych powinny znaleźć się: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości.

 

  • przedmiot umowy

W pierwszym paragrafie umowy sprzedaży samochodu należy opisać przedmiot umowy. Znaleźć się tu powinny: marka pojazdu, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia – numer VIN, numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu, jeżeli została wydana. W drugim punkcie pierwszego paragrafu można także zawrzeć ewentualne dodatkowe ustalenia, np. jakie elementy sprzedawca dołącza kupującemu do pojazdu.

 

  • oświadczenie właściciela

W kolejnym paragrafie sprzedawca powinien złożyć oświadczenie, że jest właścicielem pojazdu oraz, że pojazd będący przedmiotem sprzedaży jest wolny od obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich.

 

  • cena sprzedaży

Trzeci paragraf powinien zawierać informację o tym jaką wartość samochodu ustaliły strony. Cenę sprzedaży należy wpisać cyfrą i słownie.

 

  • oświadczenie o otrzymaniu gotówki oraz wydaniu pojazdu

W kolejnej części umowy sprzedaży samochodu powinna znaleźć się informacja, że sprzedawca przenosi własność pojazdu na rzecz kupującego, a kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu ustaloną kwotę. W drugim podpunkcie czwartego paragrafu należy złożyć oświadczenie, że pojazd został w całości wydany kupującemu oraz, że sprzedawca w całości otrzymał należną kwotę.

 

  • oświadczenie o znajomości stanu technicznego

Niezbędnym elementem umowy sprzedaży samochodu jest załączenie informacji, w której kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu.

 

  • kwestia pokrycia kosztów związanych z umową sprzedaży

W czwartym paragrafie umowy powinno znaleźć się zastrzeżenie, że wszelkie koszty wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

 

  • informacja o sprawach nieuregulowanych umową

W umowie sprzedaży samochodu osobowego należy umieścić także informację o tym, że we wszelkich sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

  • liczba egzemplarzy

Ostatnia informacja, jaką trzeba wpisać do umowy sprzedaży samochodu to zaznaczenie, że umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze stron powinna mieć po jednym egzemplarzu umowy sprzedaży.

 

Umowę sprzedaży samochodu osobowego należy zakończyć złożeniem własnoręcznego podpisu przez sprzedawcę i kupującego.


Ręka trzymająca kierownicę samochodu.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wzór umowy użyczenia samochodu osobowego
W umowie użyczenia samochodu osobowego właściciel użycza swój samochód osobie biorącej użyczenie. Czas użyczenia jest oznaczony w umowie użyczenia. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. W przypadku kontroli drogowej osoba biorąca użyczenie, powinna mieć umowę użyczenia w samochodzie.

W umowie użyczenia samochodu osobowego właściciel użycza swój samochód osobie biorącej użyczenie. Czas użyczenia jest oznaczony w umowie użyczenia. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. W przypadku kontroli drogowej osoba biorąca użyczenie, powinna mieć umowę użyczenia w samochodzie. Elementy umowy użyczenia samochodu osobowego data i miejsce zawarcia umowy użyczenia oraz dane użyczającego i dane biorącego do używania Początek umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać informacje na temat daty i miejsca zawarcia umowy oraz szczegółowe dane osoby, która użycza samochód i dane osoby biorącej użyczenie. W danych osobowych powinny znaleźć się informacje takie jak: imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego.   przedmiot umowy użyczenia W pierwszym paragrafie umowy użyczenia należy wpisać informacje na temat tego, co stanowi przedmiot umowy. Jeżeli umowa dotyczy samochodu osobowego załączamy informacje o marce i numerze rejestracyjnym samochodu będącego przedmiotem użyczenia oraz o tym, kto jest jego właścicielem.   czas trwania użyczenia Kolejny paragraf umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać wiadomości o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia użyczenia. Ważne, aby znalazła się tu informacja na temat tego czy biorący do używania bierze przedmiot bezpłatnie. Do drugiego paragrafu należy także dołączyć zobowiązanie biorącego użyczenie, że po upływie terminu ustalonego przez obydwie strony odda przedmiot opisany w umowie bez wezwań i w stanie niepogorszonym.   wskazówki na temat użytkowania przedmiotu opisanego w umowie użyczenia Następny paragraf to opis wskazówek użytkowania przedmiotu stanowiącego użyczenie. Ważne, aby biorący do używania zobowiązał się używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem....

Wnętrze samochodu
Pixabay/Ana_J/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Zobacz, jak powinna wyglądać umowa darowizny samochodu
Umowa darowizny samochodu jest sporządzana w sytuacjach, kiedy właściciel pojazdu chce bezpłatnie przekazać go innej osobie. Może ona zastąpić akt notarialny. Umowa staje się ważna w momencie przekazania samochodu.

Umowa darowizny samochodu jest sporządzana w sytuacjach, kiedy właściciel pojazdu chce bezpłatnie przekazać go innej osobie. Może ona zastąpić akt notarialny. Umowa staje się ważna w momencie przekazania samochodu. Co powinna zawierać umowa darowizny samochodu? Umowa powinna zostać zawarta na piśmie, jeśli obdarowany chce przerejestrować pojazd. W umowie darowizny samochodu muszą się znaleźć informacje takie, jak: data i miejsce zawarcia umowy; dane darczyńcy i obdarowanego: imiona, nazwiska, adresy zameldowania, numery dowodów osobistych i informacje, przez kogo zostały wydane, numery NIP i PESEL, ewentualnie pokrewieństwo; dane samochodu: marka i model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, wartość; oświadczenie, że obdarowany przyjmuje darowiznę; podpisy obu stron. Wzór umowy darowizny samochodu (miejscowość i data)   UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU   zawarta pomiędzy ………………………… (imię i nazwisko darczyńcy), zamieszkałym w …………… (miejscowość) przy ul. ……………….............. (ulica, nr domu i mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym …………………………………… (seria i nr dowodu osobistego), zwanym dalej Darczyńcą a …………………………… (imię i nazwisko obdarowanego), zamieszkałym w………………. (miejscowość) przy ul. ………………………......... (ulica, nr domu i mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym...

ktoś podpisujący umowę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa kupna-sprzedaży motocykla: co powinno się w niej znaleźć?
Umowa sprzedaży motocykla chroni przed nieuczciwymi nabywcami, którzy, posługując się danymi sprzedającego, mogą obciążyć go kosztami mandatów czy ubezpieczenia. Zawarcie umowy jest tak samo ważne również z perspektywy kupującego, który na podstawie umiejętnie skonstruowanego dokumentu może rościć sobie prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy motocykl okaże się wadliwy.

Umowa sprzedaży motocykla chroni przed nieuczciwymi nabywcami, którzy, posługując się danymi sprzedającego, mogą obciążyć go kosztami mandatów czy ubezpieczenia. Zawarcie umowy jest tak samo ważne również z perspektywy kupującego, który na podstawie umiejętnie skonstruowanego dokumentu może rościć sobie prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy motocykl okaże się wadliwy. Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane nabywcy i sprzedawcy Pierwszym, o co trzeba zadbać, sporządzając umowę kupna-sprzedaży motocykla, jest dokładne sprawdzenie tożsamości osoby, z którą podpisujemy umowę. Po pierwsze motocykl powinien być zarejestrowany na tego, z kim zawieramy transakcję . W przeciwnym razie trzeba liczyć się z ryzykiem, że pojazd jest kradziony. Podejrzenia co do uczciwości drugiej strony powinna wzbudzić także odmowa podania podstawowych danych personalnych koniecznych do zawarcia posiadającej moc prawną umowy: imienia i nazwiska, PESELU, adresu zameldowania lub zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, organu administracyjnego, który wydał dowód osobisty. Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane o pojeździe Kolejną bardzo ważną kwestią przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla jest rzetelna ocena stanu pojazdu. Nie wystarczy sprawdzić, czy motocykl jest – przynajmniej na pierwszy rzut oka – sprawny pod względem technicznym. Trzeba zwrócić uwagę na numerację na silniku, ramie i tabliczce identyfikacyjnej, a także dokładnie przyjrzeć się tablicy rejestracyjnej . Jeśli tablica nie jest oryginalna, któryś z numerów zatarty lub w ogóle go nie ma, a model motocykla nie zgadza się z danymi w dokumentach, będziemy mieć problem z rejestracją pojazdu, a na dodatek możemy zostać posądzeni o jego kradzież. Koniecznie w umowie muszą się więc znaleźć takie dane...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner