Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują na jaki czas może być ona zawarta, zatem może być to również czas nieokreślony.

Reklama

Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy) jest podstawą prawną dla umów cywilnoprawnych, zatem i dla umowy zlecenia. Pozostawia on dużą dowolność przy określeniu treści umowy.

Umowa zlecenie – forma zawarcia umowy

Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1). Jest to chętnie wybierany przez zleceniodawców rodzaj umowy, gdyż często ponoszą z jej tytułu mniejsze koszty niż z tytułu umowy o pracę i mają mniej obowiązków względem zleceniobiorcy, niż mieliby względem pracownika (czyli osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę, zatem podlegającej przepisom Kodeksu pracy). Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3).

Określenie czasu umowy zlecenia

Kodeks cywilny nie określa, jak długo może trwać umowa zlecenie. Umowa zlecenie może zostać uznana za zakończoną w momencie rozwiązania umowy na drodze jej wypowiedzenia lub w momencie wykonania przedmiotu umowy. Natomiast przedmiot umowy może być określony jako jednorazowe działanie (wówczas łatwiej o określenie terminu umowy), ale może też dotyczyć wykonywania powtarzalnych czynności na rzecz zleceniodawcy (i w tej sytuacji umowa zlecenie może przyjąć formę umowy zlecenia na czas nieokreślony).

Zobacz także

Umowa zlecenie a umowa o pracę

To, na co powinien być uważny zleceniodawca i zleceniobiorca to fakt, czy umowa określona mianem umowy zlecenia nie cechuje się właściwościami typowymi dla umowy o pracę, gdyż wówczas jest niedopuszczalne określanie takiej formy współpracy mianem umowy zlecenia. Umowa o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, definiuje zarówno podporządkowanie pracownika pracodawcy i zwierzchnictwo tego drugiego oraz jasno określone miejsce wykonywania pracy czy czas pracy. Umowa zlecenie pozostawia więcej swobody zleceniobiorcy.

Podsumowując, prawnie dopuszczalną formą umowy zlecenia jest umowa zlecenie na czas nieokreślony, jeśli są przesłanki, aby tak sformułowana była umowa.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama