kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy).

Elementy umowy o pracę

Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2).

Prawo do urlopu

Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1).

Nowelizacja Kodeksu pracy

Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę, gdyż Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy. Oznacza to, że w pierwszej połowie 2016 roku wejdzie w życie limit dotyczący zatrudnienia czasowego – będzie ono mogło wynosić maksymalnie 36 miesięcy (włącznie z trzymiesięcznym okresem próbnym). Jest to czas, w którym pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem łącznie trzy umowy: umowę na okres próbny i dwie umowy czasowe. Zawarcie kolejnej lub praca po przekroczeniu limitu 33 miesięcy będą równoznaczne z przejściem na umowę na czas nieokreślony. Zrównane mają być również okresy wypowiedzenia umów czasowych na wzór obowiązujących przy umowach na czas nieokreślony. Nowelizacja służy ograniczeniu nadużyć związanych z czasową pracą.

 

O ile umowa na czas określony daje większą elastyczność pracodawcy, o tyle umowa na czas nieokreślony skutkuje wzrostem pewności i stabilności pracownika.

mężczyźni podający sobie dłonie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas określony – jedna z form czasowego zatrudnienia pracownika
Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.

Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.   Istnieje limit umów o pracę na czas określony, które pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. W pierwszej połowie 2016 roku wejdzie w życie uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) i powstanie również limit czasowy, czyli maksymalna długość trwania czasowego zatrudnienia. Umowa o pracę na czas określony Umowa powinna być zawarta na piśmie oraz wskazywać na ściśle określony czas jej zakończenia. Umowa o pracę powinna zawierać informacje na temat stron umowy oraz określać jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Obecnie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny (maksymalnie trzymiesięczny) oraz dwie umowy na czas określony, kolejna umowa będzie już umową bezterminową, czyli na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie jednej umowy a nawiązanie kolejnej dzieli przynajmniej miesięczna przerwa (art. art. 251 § 1 k.p.). Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawem osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę na czas określony jest również prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego nie może się zrzec (art. 152 §1-2). Pracownikom ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, natomiast ci ze stażem pracy co najmniej 10-letnim mogą liczyć na 26 dni urlopu. Nowelizacja Kodeksu pracy Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiona przez Sejm ma na celu ograniczenie lub zlikwidowanie nadużyć dotyczących czasowego zatrudnienia . Dotychczas przepisy prawa nie regulowały czasu zatrudnienia, teraz maksymalny okres zatrudnienia, czyli limit, którego pracodawca nie będzie mógł przekroczyć, będzie wynosić 36 miesięcy (wraz z umową na okres...

mężczyzna krzyczy do telefonu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zasady wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
Obecnie inne są zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w tym zakresie.

Obecnie inne są zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w tym zakresie.   Obecnie obowiązują inne zasady wypowiedzenia dla umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony. Nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) przewiduje zrównanie okresu wypowiedzenia do tego obowiązującego dla umowy na czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony jest jedną z form nawiązania stosunku pracy, której przepisy reguluje Kodeks pracy. Zarówno umowa o pracę na czas nieokreślony , jak i tak na czas określony, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, który nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące (art. 25 § 2). Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Ustawodawca nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawarta na okres krótszy niż sześć miesięcy. Zatem jeśli strony chcą zapewnić sobie możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, umowa powinna być zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy , a po drugie w treści umowy powinna się znaleźć informacja o dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z uwzględnieniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (art. 33). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik zatrudniony jest na mocy umowy na zastępstwo , wówczas zgodnie z artykułem 331 możliwe jest rozwiązanie umowy z uwzględnieniem 3 dni wypowiedzenia. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy W pierwszej połowie 2016 roku powinna wejść w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zarówno wprowadzenia limitu czasowego na umowy o pracę na czas określony (maksymalnie pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na umowy czasowe przez 33 miesiące, lub w sytuacji umowy na okres próbny przez 36...

dwóch mężczyzn i kobieta witają się
©Kzenon/fotolia
Styl życia
Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od długości trwania stosunku pracy. Ta forma zatrudnienia podlega przepisom kodeksu pracy, który zezwala na jednostronne rozwiązanie tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Dzięki temu jest to najstabilniejsza z form zatrudnienia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od długości trwania stosunku pracy. Ta forma zatrudnienia podlega przepisom kodeksu pracy, który zezwala na jednostronne rozwiązanie tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Dzięki temu jest to najstabilniejsza z form zatrudnienia. Umowa o pracę na czas nieokreślony: regulacje prawne Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zdecydowanie najbardziej stabilną formą zatrudnienia w Polsce. Daje najwięcej uprawnień, jednym z których jest możliwość wypowiedzenia umowy za wypowiedzeniem – art. 32 kodeksu pracy stanowi, że każdy może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Od 22 lutego 2016 roku przepisy te dotyczyć będą również umów zawieranych na czas określony . Umowa o pracę na czas nieokreślony: okresy wypowiedzenia Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależnione są od czasu trwania stosunku pracy. Przedstawiają się one następująco: 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy trwa krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – przy zatrudnieniu u konkretnego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy i dłużej, oraz 3 miesiące, jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy trwało co najmniej 3 lata. W pewnych przypadkach – jeśli stanowisko pracy wiąże się z odpowiedzialnością za powierzone mienie – można ustalić w umowie o pracę , że okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej krócej niż 6 miesięcy będzie wynosił jeden miesiąc, a jeśli stosunek pracy trwać będzie 6 miesięcy do 3 lat – będzie to okres trzech miesięcy.   Pamiętać również należy o tym, że do okresu zatrudnienia liczy się również czas przepracowany dla innego pracodawcy , jeśli pracodawca aktualny jest jego następcą prawnym – czyli jeśli dochodzi do przejęcia zakładu pracy bądź jego części .

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner