Umowy cywilnoprawne rządzą się innymi prawami niż umowy zawarte w oparciu o Kodeks pracy, jednakże część z nich podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Należy do nich umowa zlecenie, co skutkuje tym, iż przepracowany na jej podstawie czas liczy się do lat emerytury. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.

Reklama

Obowiązek uiszczania składki emerytalnej

Umowa zlecenia należy do kategorii umów cywilnoprawnych, które na mocy art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęte są obowiązkowymi składkami na ZUS. Dla zleceniobiorców obowiązkowe jest świadczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne pozostaje natomiast świadczenie chorobowe.

Kiedy umowa zlecenie nie liczy się do emerytury?

Ubezpieczeniom społecznym, w tym obowiązkowi uiszczania składki emerytalnej, nie podlegają uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26. roku życia. Nie dotyczy to jednak niań, które składki te odprowadzają na podstawie wspomnianej ustawy.

Więcej umów zlecenia a składka emerytalna

W sytuacji, gdy mamy kilka umów zlecenia, do składek na ubezpieczenia społeczne liczy się ta z nich, która zawarta została najwcześniej. Na pisemny wniosek ubezpieczonego możliwe jest jednak odprowadzanie składek na podstawie pozostałych zawartych umów, bądź też zmiana podstawy odprowadzania składki na inną z nich. Jeśli natomiast zleceniobiorca zawiera umowę zlecenia z pracodawcą, z którym łączy go stosunek pracy w oparciu o umowę o pracę, wówczas podstawę wymiaru składki stanowi łączny przychód z obu tych umów.

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło?

W przypadku wątpliwości, czy zawarta umowa jest w rzeczywistości umową zlecenia czy umową o dzieło, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zakwestionować błędnie nazwaną umowę w toku postępowania wyjaśniającego lub kontroli. Skutkiem tego może być nałożenie na płatnika obowiązku świadczenia na ubezpieczenia społeczne – jeśli umowa nazwana umową o dzieło okaże się być, zgodnie z zasadami przyjętymi przez polskie prawo cywilne, umową zlecenia.

Zobacz także

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama