Ślub kościelny
© LElik83/Fotolia.com
Styl życia

Ślub kościelny – formalności w kancelarii parafialnej i Urzędzie Stanu Cywilnego

Ślub kościelny wymaga spełnienia określonych formalności - pierwsze dokumenty, które należy wziąć do kancelarii parafialnej, to metryka chrztu i dowód osobisty. Do proboszcza należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.

Ślub kościelny wymaga spełnienia określonych formalności - pierwsze dokumenty, które należy wziąć do kancelarii parafialnej, to metryka chrztu i dowód osobisty. Do proboszcza należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.

 

Ślub konkordatowy jest możliwy w Polsce od 1998 roku i oznacza, że ceremonia kościelna stanowi jednocześnie akt prawny.

Ślub kościelny – formalności rozpocznij rok przed ślubem

Od 12 do 6 miesięcy przed ślubem warto pójść do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować termin uroczystości – datę i godzinę. To dobry czas, aby porozmawiać z proboszczem na temat niezbędnych formalności, które trzeba dopełnić, aby wziąć ślub – będziecie mieć czas, aby dobrze przygotować się do uroczystości. W niektórych parafiach wymagane jest na przykład ostatnie świadectwo katechizacji, ale nie jest to norma w całej Polsce.

Ślub kościelny – formalności 3 miesiące przed ślubem

3 miesiące przed ślubem należy przyjść do proboszcza parafii, w której odbędzie się ślub zabierając dowód osobisty, metrykę chrztu i świadectwo bierzmowania obojga partnerów. Jeśli ceremonia zaślubin odbywa się w tej samej parafii, w której para przyjmowała inne sakramenty, przynoszenie dokumentów nie jest wymagane (znajdują się na miejscu). Konieczne jest ukończenie kursu przedmałżeńskiego oraz wspólne uczestnictwo narzeczonych w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej oraz udział w trzech konferencjach – można to zrobić również w późniejszym terminie. Na podstawie wymienionych dokumentów i rozmowy z księdzem sporządza się protokół przedślubny, na podstawie którego wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafii narzeczonych. Po wygłoszeniu zapowiedzi, para powinna przystąpić do spowiedzi. Ksiądz podpisuje oświadczenie o odbyciu spowiedzi.

Ślub kościelny a formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

3 miesiące przed ślubem to dobry czas także na wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego – potrzebny jest dowód osobisty, skrócone odpisy aktów urodzenia oraz akt zgonu poprzedniego współmałżonka w przypadku wdów i wdowców. Urzędnik zapyta o nazwisko, jakie po ślubie przyjmie kobieta oraz nazwiska dzieci, które urodzą się z tego związku. W Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymuje się zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa – dokument ten należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego jest niezbędne, jeśli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne. Jeżeli małżeństwo wcześniej zawarło związek cywilny, należy dostarczyć akt ślubu.

Ostatnie formalności kilka dni przed ślubem i w dniu uroczystości

Kilka dni przed ślubem trzeba dostarczyć księdzu zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych oraz wygłoszeniu zapowiedzi, jeśli były głoszone w innej parafii. Dzień lub dwa dni przed ślubem para powinna ponownie przystąpić do spowiedzi - ksiądz jeszcze raz podpisuje oświadczenie o odbyciu spowiedzi. W dniu ślubu para podpisuje zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego, dokumenty podpisują także świadkowie i ksiądz.

 

Dwa tygodnie po ślubie można wybrać się do Urzędu Stanu Cywilnego po odbiór skróconych aktów małżeństwa.


Młoda para na tle zachodzącego słońca
Pixabay/StockSnap/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby wziąć ślub konkordatowy?
Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny.

Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny. Dokumenty do ślubu konkordatowego wymagane przez parafię Pierwszym miejscem, do którego udaje się para starająca się o udzielenie ślubu konkordatowego jest kancelaria parafii, w której ma się odbyć ceremonia. Jest to zwykle parafia któregoś z przyszłych współmałżonków, ale możliwe jest również zawarcie ślubu w innym kościele (jeśli zostanie udzielona zgoda parafii własnej) lub – od 1 marca 2015 roku – także w plenerze (tu potrzebna jest zgoda zarówno parafii, jak i urzędu stanu cywilnego, obowiązuje też dokonanie opłaty w wysokości 1,5 tys. zł). Podstawowe dokumenty, które trzeba okazać w kancelarii parafialnej to: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu, zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi, potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich w parafii drugiego z przyszłych współmałżonków, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W niektórych parafiach wymagane jest także świadectwo odbycia nauki religii. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Aby można było zawrzeć ślub konkordatowy, trzeba uzyskać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego. Od 1 marca 2015 roku...

Przyszli małżonkowie całują się trzymając w dłoni czerwone serca
©hreniuca/Fotolia
Styl życia
Ślub z własną przysięgą – czy małżonkowie mogą sami ułożyć jej tekst?
Wygłoszenie własnej przysięgi małżeńskiej jest możliwe po uzyskaniu zgody od urzędnika lub kapłana. W tekście przyrzeczenia mogą znaleźć się zapewnienia o miłości oraz obietnice wzajemnego wsparcia i pomocy. Dzięki własnej przysiędze ślub będzie oryginalny.

Wygłoszenie własnej przysięgi małżeńskiej jest możliwe po uzyskaniu zgody od urzędnika lub kapłana. W tekście przyrzeczenia mogą znaleźć się zapewnienia o miłości oraz obietnice wzajemnego wsparcia i pomocy. Dzięki własnej przysiędze ślub będzie oryginalny.   Wygłoszenie przysięgi małżeńskiej jest momentem stresującym, łatwo więc zapomnieć jej tekstu. Z tego powodu warto, by rota przyrzeczenia ślubnego była powtarzana za urzędnikiem. Jak i kiedy można wypowiedzieć własną przysięgę małżeńską? Własna przysięga małżeńska to idealne rozwiązanie dla narzeczonych, którzy mają ochotę przekazać sobie w dniu ślubu indywidualne postanowienia i wyznać swoje uczucia przed bliskimi. Złożenie własnego przyrzeczenia jest możliwe podczas ślubu kościelnego i cywilnego. Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego – w takiej sytuacji należy zgłosić się do Urzędu (przynajmniej miesiąc przed ślubem) i poprosić o możliwość ułożenia własnej przysięgi. Jej wypowiedzenie będzie możliwe dopiero po wygłoszeniu oficjalnej (urzędowej) formuły. Usługa nie wymaga dodatkowej opłaty. Szczegóły dotyczące czasu i okoliczności wypowiedzenia przysięgi ustala się z urzędnikiem. Nie każdy urząd przychyla się do prośby narzeczonych, ale w takim wypadku warto poszukać innej instytucji, która wyrazi na to zgodę. Ślub w Kościele rzymskokatolickim – w tym przypadku własna przysięga może być wypowiedziana tylko po oficjalnej formule. Zgodę na wygłoszenie indywidualnego tekstu należy ustalić z kapłanem, który będzie udzielał ślubu lub z proboszczem. Treść przyrzeczenia musi być zgodna z nauką Kościoła. Opłata za usługę zależy od parafii.   Małżonkowie mogą nauczyć się na pamięć i indywidualnie wypowiedzieć tekst własnej przysięgi małżeńskiej. Istnieje również możliwość...

Niemowlę śpi ze smoczkiem w ustach.
Image by LifetimeStock
Styl życia
Akt urodzenia i numer PESEL, czyli formalności po narodzinach dziecka.
Formalności jakie należy załatwić po urodzeniu dziecka to: nadanie imienia, rejestracja w urzędzie stanu cywilnego i odebranie numeru PESEL. Formalności te są zwolnione z opłat skarbowych.

Formalności jakie należy załatwić po urodzeniu dziecka to: nadanie imienia, rejestracja w urzędzie stanu cywilnego i odebranie numeru PESEL. Formalności te są zwolnione z opłat skarbowych. Dokument do USC po narodzinach dziecka Pierwszy dokument, który kierowany jest do urzędu stanu cywilnego przesyłany jest drogą służbową bez udziału rodziców. Dokument stwierdza fakt narodzin dziecka. Dopełnienie tej formalności leży po stronie szpitala. W przypadku narodzin dziecka w domu, obowiązek zgłoszenia narodzin leży po stronie rodzica lub osoby będącej przy porodzie. Rejestracja dziecka i numer PESEL Po narodzinach dziecka rodzic zobowiązany jest zarejestrować dziecko w urzędzie stanu cywilnego oraz odebrać numer PESEL.   1. Rejestracja dziecka   W 14 dni od narodzin dziecka rodzic zobowiązany jest zarejestrować swoje dziecko w urzędzie stanu cywilnego – w miejscu narodzin dziecka lub w miejscu zamieszkania. W trakcie rejestracji dziecka w urzędzie nadawane jest imię dziecka (jedno lub dwa). Zgłaszający powinien mieć przy sobie: dowody osobiste rodziców dziecka i skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku, gdy dziecko jest rejestrowane w innym urzędzie niż ten, w którym małżeństwo zostało zawarte). W wyniku rejestracji dziecko otrzyma akt urodzenia. Rejestracja dziecka jest wolna od opłaty skarbowej. Jeżeli rodzic nie zdąży w ciągu 14 dni zarejestrować dziecka, matka otrzyma wezwanie do urzędu stanu cywilnego. W przypadku, gdy matka dziecka nie stawi się na wezwanie, imię dziecka wybierze kierownik USC, a akt urodzenia zostanie sporządzony z urzędu. Wraz z aktem urodzenia dziecko otrzymuje meldunek. Jest nim zwykle miejsce zameldowania matki. Datą nadania meldunku jest data wydania aktu urodzenia dziecka.   2. Nadanie numeru PESEL   PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Po odbiór numeru PESEL dziecka...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy

Małgorzata Rozenek-Majdan

BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy

Julia Wieniawa

BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy

Katarzyna Cichopek

BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show

Hotel Paradise

BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show

Ślub od pierwszego wejrzenia

BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021

Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle

Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle

Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle

Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat

Anna Kusiak