Młoda para na tle zachodzącego słońca
Pixabay/StockSnap/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby wziąć ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny.

Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny.

Dokumenty do ślubu konkordatowego wymagane przez parafię

Pierwszym miejscem, do którego udaje się para starająca się o udzielenie ślubu konkordatowego jest kancelaria parafii, w której ma się odbyć ceremonia. Jest to zwykle parafia któregoś z przyszłych współmałżonków, ale możliwe jest również zawarcie ślubu w innym kościele (jeśli zostanie udzielona zgoda parafii własnej) lub – od 1 marca 2015 roku – także w plenerze (tu potrzebna jest zgoda zarówno parafii, jak i urzędu stanu cywilnego, obowiązuje też dokonanie opłaty w wysokości 1,5 tys. zł). Podstawowe dokumenty, które trzeba okazać w kancelarii parafialnej to:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu,
 • zaświadczenia o bierzmowaniu,
 • zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi,
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich w parafii drugiego z przyszłych współmałżonków,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W niektórych parafiach wymagane jest także świadectwo odbycia nauki religii.

Kasia gotuje z Polki.pl: łosoś z piekarnika

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Aby można było zawrzeć ślub konkordatowy, trzeba uzyskać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego. Od 1 marca 2015 roku narzeczeni mogą uzyskać takie zaświadczenie w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od adresu ich zameldowania i jest ono ważne przez 6, a nie – jak dotychczas – przez 3 miesiące. Nowe prawo nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, dlatego w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa nie trzeba już przedkładać odpisów wcześniejszych aktów (aktów urodzenia, dokumentów potwierdzających rozwiązanie małżeństwa w przypadku osoby rozwiedzionej lub aktu zgonu wcześniejszego współmałżonka wdowy/wdowca). Przed kierownikiem USC w momencie odbierania zaświadczenia składa się też oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego

Parafia, w której zostaje zawarty związek małżeński po ceremonii zaślubin jest zobowiązana wydać zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Zaświadczenie takie musi być opatrzone czytelnymi podpisami:

 • obojga małżonków,
 • dwóch pełnoletnich świadków,
 • duchownego, przed którym zostało zawarte małżeństwo,
 • duchownego uprawnionego do sporządzania zaświadczeń.

Regulacja prawna między parafią a urzędem stanu cywilnego

W ciągu 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa duchowny musi doręczyć do urzędu stanu cywilnego zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego i zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Po upływie 2 tygodni od otrzymania stosownych dokumentów przez USC można odebrać skrócone odpisy aktu ślubu, które od marca 2015 wydawane są bezpłatnie. Dalej jednak obowiązuje opłata za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.

 

Ślub kościelny
© LElik83/Fotolia.com
Styl życia
Ślub kościelny – formalności w kancelarii parafialnej i Urzędzie Stanu Cywilnego
Ślub kościelny wymaga spełnienia określonych formalności - pierwsze dokumenty, które należy wziąć do kancelarii parafialnej, to metryka chrztu i dowód osobisty. Do proboszcza należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.

Ślub kościelny wymaga spełnienia określonych formalności - pierwsze dokumenty, które należy wziąć do kancelarii parafialnej, to metryka chrztu i dowód osobisty. Do proboszcza należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.   Ślub konkordatowy jest możliwy w Polsce od 1998 roku i oznacza, że ceremonia kościelna stanowi jednocześnie akt prawny. Ślub kościelny – formalności rozpocznij rok przed ślubem Od 12 do 6 miesięcy przed ślubem warto pójść do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować termin uroczystości – datę i godzinę. To dobry czas, aby porozmawiać z proboszczem na temat niezbędnych formalności, które trzeba dopełnić, aby wziąć ślub – będziecie mieć czas, aby dobrze przygotować się do uroczystości. W niektórych parafiach wymagane jest na przykład ostatnie świadectwo katechizacji, ale nie jest to norma w całej Polsce. Ślub kościelny – formalności 3 miesiące przed ślubem 3 miesiące przed ślubem należy przyjść do proboszcza parafii, w której odbędzie się ślub zabierając dowód osobisty, metrykę chrztu i świadectwo bierzmowania obojga partnerów. Jeśli ceremonia zaślubin odbywa się w tej samej parafii, w której para przyjmowała inne sakramenty, przynoszenie dokumentów nie jest wymagane (znajdują się na miejscu). Konieczne jest ukończenie kursu przedmałżeńskiego oraz wspólne uczestnictwo narzeczonych w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej oraz udział w trzech konferencjach – można to zrobić również w późniejszym terminie. Na podstawie wymienionych dokumentów i rozmowy z księdzem sporządza się protokół przedślubny , na podstawie którego wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafii narzeczonych. Po wygłoszeniu zapowiedzi, para powinna przystąpić do spowiedzi. Ksiądz...

Chłopczyk w okularach
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kiedy i w jaki sposób można zmienić nazwisko dziecka?
Zasadą jest, że dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Zdarza się jednak, że rodzice mają różne nazwiska, albo z tego powodu, że matka nie zdecydowała się na zmianę swojego nazwiska na nazwisko męża, albo dlatego, że rodzice nie są małżeństwem. Wówczas o nazwisku dziecka decydują rodzice. Można je zmienić w późniejszym czasie.

Zasadą jest, że dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Zdarza się jednak, że rodzice mają różne nazwiska, albo z tego powodu, że matka nie zdecydowała się na zmianę swojego nazwiska na nazwisko męża, albo dlatego, że rodzice nie są małżeństwem. Wówczas o nazwisku dziecka decydują rodzice. Można je zmienić w późniejszym czasie. Nazwisko dziecka: zasady ogólne Zagadnienie nazwiska dziecka jest powiązane z nazwiskiem małżonków. Współcześnie jednak coraz częściej rodzice dziecka noszą różne nazwiska, często nie będąc w ogóle małżeństwem .   Jeśli nie ma wątpliwości o pochodzeniu dziecka od męża matki, to dziecko nosi nazwisko wspólne dla małżonków. Jeśli nie mają oni wspólnego nazwiska – wówczas będzie to nazwisko wskazane przez rodziców. Oświadczenie w sprawie nazwiska dziecka składa się w urzędzie stanu cywilnego w związku z zawarciem związku małżeńskiego, gdy przyszli małżonkowie składają oświadczenie w sprawie ich wspólnego nazwiska. Jeśli nie złożyli takiego oświadczenia, to dziecko nosi nazwisko matki z dołączonym do niego nazwiskiem ojca.   Podczas sporządzania aktu urodzenia pierwszego dziecka małżeńskiego można złożyć oświadczenie o zmianie wcześniej wybranego nazwiska, lub dokonać takiego oświadczenia, jeśli nie zrobiło się tego wcześniej.   Te same zasady stosuje się do nazwiska dzieci, których rodzice zawarli małżeństwo po ich urodzeniu. Jeśli dziecko ukończyło 13. rok życia, to niezbędna jest jego zgoda na zmianę dotychczas noszonego nazwiska. Jeżeli dziecko pochodzi spoza związku małżeńskiego, a ojciec je uznał, to rodzice mogą dokonać wyboru jednego z noszonych przez nich nazwisk, bądź nazwiska dwuczłonowego, powstałego z połączenia obu ich nazwisk. Jeśli nie złożono oświadczenia w tym względzie – dziecko będzie nosić nazwisko matki i dołączone do niego...

Ślub kościelny
© IVASHstudio/Fotolia.com
Styl życia
Czy nastolatki mogą wziąć ślub?
Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego chłopak i dziewczyna muszą być pełnoletni, by zawrzeć związek małżeński. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza jednak obniżenie wieku, w jakim można wziąć ślub, na przykład gdy dziewczyna jest w ciąży.

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego chłopak i dziewczyna muszą być pełnoletni, by zawrzeć związek małżeński. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza jednak obniżenie wieku, w jakim można wziąć ślub, na przykład gdy dziewczyna jest w ciąży.   Decyzja o ślubie nie powinna być podjęta pod wpływem impulsu – wiąże się z nią duża odpowiedzialność, stąd zawarcie małżeństwa jest możliwe dopiero przez dojrzałe osoby. W jakim wieku można wziąć ślub cywilny? Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiek, w jakim można wziąć ślub to minimum 18 lat. Zdarzają się jednak wyjątkowe okoliczności, w których wiek ten może zostać obniżony u kobiet do 16. roku życia. Mężczyzna jednak niezależnie od okoliczności musi być pełnoletni. Kiedy można wziąć ślub przed osiągnięciem pełnoletności? Decydujące jest dobro założonej rodziny i inne ważne powody, ale kodeks nie dookreśla, w jakich konkretnie sytuacjach do tego dopuszcza.   W praktyce za takie okoliczności uznaje się: zajście w ciążę i troskę o dobro dziecka, długotrwałe pożycie z partnerem , które wiąże się z dużym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę, trudną sytuację rodzinną dziewczyny przy jednoczesnej silnej więzi emocjonalnej z narzeczonym, niebezpieczeństwo śmierci chłopaka lub dziewczyny.   Szesnastolatka, która chce wziąć ślub, musi wystąpić z wnioskiem do sądu opiekuńczego i odpowiednio go uzasadnić. Nie potrzebuje na to zgody rodziców ani opiekunów prawnych, choć muszą być oni odgórnie uczestnikami postępowania – sąd może wziąć pod uwagę ich opinię . Oprócz zdania rodziców, sąd zapoznaje się z sytuacją pary, zlecając wywiad środowiskowy i przesłuchanie świadków. Pozwala to na określenie, w jakim stopniu para jest dojrzała...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik