Na pytanie: czym jest miłość, pada tyle definicji, ilu jest odpowiadających. Nadal trudno ją opisać, choć już Platon i Arystoteles w starożytności podejmowali próby zdefiniowania jej i usystematyzowania.

Reklama

Miłość to bliskość, troska i przywiązanie

Wedle psychologa Zicka Rubina, na miłość składają się trzy elementy takie jak bliskość, wzajemna troska i przywiązanie. Dla tego ostatniego składnika istotna jest potrzeba okazywania i otrzymywania uczucia, a także zainteresowanie drugą osobą. Z troską wiąże się szacunek dla potrzeb partnera i zapewnienie mu szczęścia. Odbywa się to przy jednoczesnym zaspokojeniu i uszczęśliwieniu siebie. Natomiast bliskość jest związana z intymnością, czyli chęcią podzielenia się z drugą osobą swoimi pragnieniami i przemyśleniami.

Miłość pełna uczucia i pełna współodczuwania

Zdaniem psycholog Elaine Hatfield, można wyróżnić dwa typy miłości – miłość wypełniona uczuciem i miłość wypełniona współodczuwaniem. Drugi typ jest związany z wzajemnością odnoszącą się do takich wartości jak szacunek, zaufanie i zaangażowanie. W tym ujęciu miłość pełna uczucia jest przeżyciem intensywnym, bogatym w emocje i niepewność. Wiąże się z przyciąganiem seksualnym. Jeżeli partnerzy odwzajemniają te przeżycia, to są w związku zadowoleni i podnieceni. W przeciwnym wypadku, gdy nie ma odwzajemnienia i uczucia są jednostronne, miłość wypełniona uczuciem kończy się odrzuceniem. Ten typ miłości trwa około 3 do 6 miesięcy. Miłość pełna uczucia może zmienić się w miłość pełną współodczuwania, która jest stabilniejsza i trwa dłużej. Zdaniem Hatfield, ludzie chcą, aby miłość łączyła namiętność ze stabilizacją, a niedopowiedzenia z pewnością.

Trzy rodzaje miłości jak trzy kolory

Miłość jest też definiowana na podstawie koła barw. W ten sposób opisał ją John Lee w 1973 roku w książce „The colours of love”, w której zastosował nazwy zaczerpnięte ze starożytnej Grecji. Istnieją trzy podstawowe kolory, a więc czerwony, niebieski i żółty, oraz trzy rodzaje miłości Eros, Ludus i Storge. Kolejne rodzaje miłości powstają zaś po połączeniu typów podstawowych. W taki sposób powstają: Mania z połączenia Erosa i Ludusa, Pragma z połączenia Ludusa i Storge oraz Agape z połączenia Storge i Erosa. Wymienione typy miłości łatwo rozpoznać. Miłość, którą człowiek odczuwa do drugiej osoby, może być jednym z tych rodzajów albo połączeniem ich. Eros jest miłością do osoby idealnej, Ludus traktowana jest jako gra, Storge to miłość jako przyjaźń. Natomiast Mania jawi się jako obsesyjna miłość, Pragma jest miłością pragmatyczną, a Agape jest związana z zatraceniem poczucia własnego ja.

Miłość to namiętność, poświęcenie i bliskość

Miłość definiowana jest jako połączenie trzech składników także przez kolejnego psychologa Roberta Sternberga. Uważa on, że na miłość składa się namiętność, poświęcenie oraz bliskość. Miłość zmienia swoje oblicze w zależności od tego, jakiego składnika brakuje. Połączenie poświęcenia i bliskości skutkuje miłością pełną empatii, natomiast współwystępowanie namiętności i bliskości daje w efekcie miłość pełną żaru. Im więcej składników, tym miłość jest trwalsza i ma solidniejsze podstawy do przetrwania.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama