kobieta jedzie samochodem
©Voyagerix/Fotolia
Styl życia

Wypadek w drodze do pracy a wypadek przy pracy – kiedy należy się odszkodowanie?

Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.

 

Wyjątkiem jest wypadek, który miał miejsce przed dniem 1 stycznia 2003 r., wówczas świadczenia wypadkowe (oraz jednorazowe odszkodowanie) za sprawą art. 49 ustawy wypadkowej przysługują na zasadach określonych w ustawie obowiązującej do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.).

Świadczenia należne w razie wypadku do lub z pracy

Świadczenie należne w razie wypadku do lub z pracy regulują następujące akty prawne:

  •  Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
  •  Art. 4-19, 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.); - Art. 57, 57a, 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

W razie wypadku w drodze do lub z pracy podczas wywołanej wypadkiem choroby przysługuje chorobowe w wysokości pełnej pensji. Przypomnijmy, że przy innych zwolnieniach lekarskich otrzymuje się 80% podstawy wymiaru, a za pobyt w szpitalu tylko 70%. Przy zwolnieniu lekarskim wynikającym z wypadku przy pracy, nawet za czas hospitalizacji otrzymuje się 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Za wypadek w drodze do lub z pracy uznawane jest zdarzenie: wywołane przyczyną zewnętrzną i nagłe, które nastąpiło na drodze prowadzącej do miejsca wykonywania pracy i była to możliwie najkrótsza trasa prowadząca do tego miejsca i nie została z uzasadnionych przyczyn przerwana.

 

Co to faktycznie oznacza? Jeśli po pracy wybierzesz się na długie zakupy i w drodze z hipermarketu przydarzy ci się wypadek, może nie być on uznany za wypadek w drodze z pracy.

 

Drogę do pracy lub z pracy można przerwać, jeśli przerwanie to było życiowo uzasadnione i czas jego nie przekraczał potrzeby. Przykładowo – można w drodze do pracy na chwilę wejść do przedszkola, do którego odprowadzamy dziecko.

 

Droga nie musi być najkrótsza jeśli ze względów komunikacyjnych jest najdogodniejsza. Za drogę do lub z pracy uważa się również odległość pomiędzy: innymi miejscami zatrudnienia z których pobierane są składki na ubezpieczenie chorobowe i/lub rentowe. Za drogę do lub z pracy uważane jest też miejsce: zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, zwyczajowego jedzenia posiłków oraz nauki lub studiów.

 

Bardziej szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, oraz sposób jego dokumentowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 924), które zawiera też wzór karty wypadku.

Kolizacja samochodowa
©Monkey Business/Fotolia
Styl życia
Czy w sytuacji wypadku do pracy lub z pracy przysługuje odszkodowanie?
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: jakie świadczenia przysługują? Odszkodowanie przysługuje pracownikowi nie tylko w sytuacji, gdy do wypadku dojdzie w czasie wykonywania pracy, ale także w drodze do pracy oraz z pracy.   Podstawowym świadczeniem przysługującym w takiej sytuacji jest wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% zwykłego wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca.   Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni (14 dni, jeśli pracownik ma więcej niż 50 lat) – wówczas pracownik uprawniony jest do pobrania zasiłku chorobowego, płaconego przez ZUS, także w wysokości 100% wynagrodzenia. Przysługuje on do 182 dni. W dalszej kolejności może być przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które może być wypłacane do 12 miesięcy. Później można starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy.   Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, jeśli do wypadku powodującego niezdolność do pracy doszło podczas wykonywania pracy lub w związku z chorobą zawodową. Wypadek w drodze do pracy nie kwalifikuje się więc do tego odszkodowania. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: co oznacza? Wypadkiem w drodze do lub z pracy jest nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, jeśli doszło do niego w drodze do pracy lub z pracy, a droga, którą poruszała się osoba dotknięta wypadkiem, była najkrótsza. Ważne też, aby droga do pracy lub z pracy nie została przerwana.   Jeśli droga nie jest najkrótsza, ale z powodów komunikacyjnych stanowi trasę najdogodniejszą – wówczas również należy uznać,...

zadowolona kobieta pisze wniosek
©sakkmesterke/fotolia
Styl życia
Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, gdy na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy ubezpieczony pracownik stał się niezdolny do wykonywania pracy. O niezdolności do pracy decyduje organ rentowy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, gdy na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy ubezpieczony pracownik stał się niezdolny do wykonywania pracy. O niezdolności do pracy decyduje organ rentowy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS: kiedy się należy Jednorazowe odszkodowanie pieniężne z ZUS przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Osoba ta musi na skutek wypadku lub choroby stać się niezdolna do wykonywania pracy . Jednorazowe odszkodowanie z ZUS: wymagane dokumenty Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie przysługujące z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, należy przedstawić: Zaświadczenie o stanie zdrowia, Dokumentacje medyczną i inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy wystawieniu zaświadczenia o niezdolności do pracy. W zależności od sytuacji dodatkowymi dokumentami będą: Protokół ustalenia przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku przy pracy, Kartę wypadku, Prawomocny wyrok sądu pracy , Jeśli osoba ubiega się o rentę z tytułu choroby zawodowej – decyzję Państwowej Inspekcji Pracy. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS: postępowanie w sprawie Wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z ZUS można złożyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwa do rozpoznania wniosku będzie ta jednostka, która odpowiada adresowi zameldowania osoby, która ubiega się o odszkodowanie.   Wniosek składa osoba domagająca się odszkodowania lub jej przedstawiciel ustawowy. Można to uczynić osobiście lub za pośrednictwem poczty.   ZUS rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od otrzymania opinii lekarza orzecznika lub ustalenia ostatniej okoliczności niezbędnej do...

kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Informacje obligatoryjne i fakultatywne w świadectwie pracy
Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy i opisu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.

Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy i opisu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.   Przepisy prawa definiują, jakie informacje pracodawca powinien umieścić na świadectwie pracy. Pierwszym źródłem wiedzy na ten temat jest kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ), drugim rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Obowiązek pracodawcy Pracodawca zobligowany jest do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy . Wydanie tego dokumentu nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pomiędzy stronami – pracownikiem i pracodawcą (art. 97 §1 k.p.). Treść świadectwa pracy Ustawodawca określa, jakie informacje muszą, a jakie mogą znaleźć się w świadectwie pracy. Dane obligatoryjne dotyczą m.in.: okresu i rodzaju wykonywanej pracy oraz wymiaru czasu pracy, zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, trybu i podstawy prawnej wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, wykorzystania urlopów (wypoczynkowego, bezpłatnego czy wychowawczego czy dodatkowego) oraz innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, okresu odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wzmianki na temat zajęcia wynagrodzenia (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej). Pełen wykaz wymaganych w świadectwie pracy informacji można odnaleźć w we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.   Informacje fakultatywne, zamieszczane na żądanie pracownika, dotyczą uzyskanych przez pracownika kwalifikacji oraz wysokości i składników wynagrodzenia. Wniosek o sprostowanie świadectwa...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy

Małgorzata Rozenek-Majdan

BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy

Julia Wieniawa

BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy

Katarzyna Cichopek

BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show

Hotel Paradise

BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show

Ślub od pierwszego wejrzenia

BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021

Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle

Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle

Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle

Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat

Anna Kusiak