Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowo opłacana comiesięcznie w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Koszt ten ponoszony jest w całości ze środków pracownika, możliwe jest jednak odliczenie 7,75% od podatku dochodowego.

Reklama

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: ile wynosi?

Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast w przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana przez nich kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne, a mianowicie 7,75 proc. podstawy wymiaru, podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli naliczona składka na to ubezpieczenie jest wyższa od zaliczki na podatek, ulega ona obniżeniu do wysokości zaliczki.

Zobacz także

W przypadku rolników składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi na każdą osobę ubezpieczoną, pracującą w danym gospodarstwie rolnym, 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: kiedy jest opłacana?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest comiesięcznie. Zobowiązanie to pokrywane jest w pełni ze środków osoby ubezpieczonej.

Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na osobach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a także osobach pracujących na umowie zlecenia. W tym ostatnim przypadku ma jednak znaczenie to, czy umowa ta jest dla ubezpieczonego obowiązkowym tytułem do świadczenia na ubezpieczenia emerytalne czy rentowe. Możliwe jest bowiem, że tytułem tym będzie inna umowa zlecenia wykonywana przez tego pracownika. Obowiązek taki nie powstaje również w przypadku uczniów i studentów do 26. roku życia.

Możliwe jest także dobrowolne poddanie się temu ubezpieczeniu, na przykład w przypadku studentów, doktorantów oraz duchownych niebędących obywatelami UE lub EFTA, a także przez wolontariuszy. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne mogą płacić też osoby, które pracują wyłącznie na umowę o dzieło. Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu mają dostęp do usług medycznych w ramach NFZ.

Osoby, które poddają się dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, obowiązane są wpłacać należną kwotę na konto ZUS do 15. dnia każdego miesiąca.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama