Jeśli osoba mająca zaległości w opłacaniu składek do ZUS nie jest w stanie spłacić zadłużenia, może wnioskować o umorzenie długu. Jeśli ZUS przychyli się do wniosku, to okres, za który umorzono składki, nie będzie wliczany przy obliczaniu prawa do emerytury lub renty.

Reklama

Umorzenie składek ZUS: co oznacza?

Umorzenie składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych od ubezpieczonego to całkowita rezygnacja z ich dochodzenia w przyszłości. Umorzenie sprawia jednak, że okres, za jaki składki zostały umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty.

Umorzenie składek ZUS: kiedy jest możliwe?

Umorzenie składem następuje ze względu na:

  • Całkowitą nieściągalność składek – gdy dłużnik zmarł i nie zostawił majątku, majątku takiego nie posiada, co zostało stwierdzone przez sąd lub komornika, lub jest oczywiste, że egzekucja nie doprowadzi do uregulowania należności, a także gdy sąd oddalił jego wniosek o ogłoszenie upadłości, należności nie zostały uregulowane w postępowaniu likwidacyjnym, bądź jeśli wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
  • Ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną ubezpieczonego – jeśli opłacenie składek pozbawiłoby zobowiązanego lub jego rodzinę środków do życia, osoba zobowiązana poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, lub gdy choroba przewlekła zobowiązanego lub członka jego rodziny uniemożliwia mu dalsze uzyskiwanie dochodu niezbędnego do opłacenia zaległych składek.

W razie przychylenia się ZUS-u do wniosku, umorzeniu ulegają oprócz należności za składki odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.

Umorzenie składek ZUS: co należy zrobić?

Aby uzyskać umorzenie składek, należy złożyć wniosek do ZUS. Wniosek zostanie rozstrzygnięty w postaci decyzji administracyjnej. Powinien on zawierać:

Zobacz także
  • informację o żądaniu - o umorzenie kwoty zadłużenia,
  • wskazanie powodów, dla których składki przestały być opłacane,
  • wyczerpującą informację wraz z uzasadnieniem na temat tego, dlaczego dłużnik nie jest w stanie spłacić zaległości składkowych,
  • jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą – wskazanie rodzaju pomocy publicznej, o jaką się ubiega; może on starać się o uzyskanie kwoty w ramach pomocy de minimis, a także pomocy mającej na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i nadzwyczajnymi zdarzeniami.

Do wniosku należy załączyć wszelką możliwą dokumentację świadczącą o sytuacji finansowej dłużnika, choroby, która dotknęła jego lub członka jego rodziny, potwierdzającą brak możliwości spłaty zadłużenia itp.

Wniosek można złożyć:

Reklama
  • pisemnie,
  • ustnie do protokołu w oddziale ZUS,
  • elektronicznie – za pomocą platformy pod adresem pue.zus.pl.
Reklama
Reklama
Reklama