Party Stories
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
Sanah
Paulina Sykut-Jeżyna w Sopocie
Doda z mężem Emilem Stępniem
Podpisywanie dokumentów
©psphotography/Fotolia
Styl życia

Jakie zasiłki z ubezpieczenia społecznego można uzyskać?

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości.

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego przysługują osobom odprowadzającym składki na te ubezpieczenia bądź ich rodzinom. Niektóre przysługują od początku podlegania ubezpieczeniu, niektóre dopiero po pewnym czasie opłacania składek. Zasiłki przysługują w różnym wymiarze, będącym przede wszystkim procentem podstawy wymiaru zasiłku, zależnej od wynagrodzenia pracownika.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które stały się niezdolne do pracy. Przysługuje od 34. dnia choroby, bowiem wcześniej wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę. W przypadku osób które ukończyły 50 lat – od 15. dnia choroby. Aby otrzymać ten zasiłek, co do zasady trzeba podlegać ubezpieczeniu przez 30 dni, jeśli ubezpieczenie jest obowiązkowe i 90 dni – jeśli ubezpieczenie jest dobrowolne. Przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi, do 182 dni, a jeśli choroba przypada na okres ciąży lub spowodowana jest gruźlicą – do 270 dni. Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, a w razie pobytu w szpitalu – 70%. 100% podstawy wymiaru przysługuje kobietom w ciąży oraz osobom, które chorują wskutek wypadku przy pracy bądź w drodze do pracy lub poddają się badaniom i zabiegom przewidzianym dla dawców tkanek i narządów.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje choremu, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, a choć wciąż jest niezdolny do wykonywania pracy, to rokuje poprawę stanu zdrowia. Przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Decyzję o jego przyznaniu podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Za trzy pierwsze miesiące wynosi on 100% podstawy wymiaru zasiłku, następnie w wysokości 75% podstawy. Jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – jest to 100% podstawy.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko do 7. roku życia i wystąpiła z wnioskiem o adopcję, lub przyjęła takie dziecko w ramach rodziny zastępczej. Okres wypłaty zasiłku zależy od ilości dzieci i wynosi od 20 do 37 tygodni. Z zasiłku tego może w pewnych sytuacjach skorzystać również ubezpieczony ojciec dziecka. W okresie urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, za okres urlopu rodzicielskiego – w wysokości 60%. Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 8. z powodu czasowego pozbawienia go innej stałej opieki, chorym dzieckiem do lat 14. lub innym chorym członkiem rodziny, jeśli zamieszkuje wspólnie z ubezpieczonym. W przypadku choroby dziecka zasiłek ten przysługuje za nie więcej niż 60 dni w roku kalendarzowym, w przypadku innego członka rodziny – do 14. dni w roku. Przyznaje się go tylko wtedy, gdy nie ma innej osoby, która mogłaby zaopiekować się chorym. Miesięczny zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu na czas poddania się rehabilitacji w ośrodku rehabilitacji zawodowej. Przysługuje także tym, którzy zostali przesunięci na inne stanowisko ze względu na stan zdrowia. Przysługuje przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Zasiłek wyrównawczy, jak sama nazwa wskazuje, ma wyrównać różnicę pomiędzy otrzymywanym do tej pory wynagrodzeniem a obniżoną pensją otrzymywaną w czasie rehabilitacji. W związku z tym zasiłek wyrównawczy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy średnim wynagrodzeniem z poprzednich 12 miesięcy a wynagrodzeniem uzyskiwanym w okresie rehabilitacji zawodowej.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie z rodziny zmarłego, która poniosła koszty pogrzebu. Może przysługiwać także pracodawcy, kościołowi lub związkowi wyznaniowemu, domowi pomocy społecznej, gminie lub powiatowi – jeśli te podmioty pokryły koszty pogrzebu. Prawo do tego zasiłku istnieje, gdy osoba zmarła miała prawo do emerytury lub renty, emerytury pomostowej, była ubezpieczona, pobierała jeden z zasiłków lub jeśli zmarłym jest członek rodziny tych osób. Wysokość tego zasiłku wynosi 4000 zł.

 

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Dwie kobiety
©JackF/Fotolia
Styl życia
Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?
Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru zasiłku, obliczanego od przychodu ubezpieczonego, ale także od przyczyny niezdolności do pracy.Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku.

Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku. Zasiłek chorobowy Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania na ten zasiłek, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Jeśli choroba pracownika przedłuża się ponad okres, w którym pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe, ma on prawo przejść na zasiłek chorobowy wypłacany z ZUS. Zasiłek chorobowy: podstawa wymiaru zasiłku Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego jest obliczana jako odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, które było wypłacane przez ostatnie 12 miesięcy. Gdy pracownik nie przepracował 12 miesięcy - liczy się faktyczny czas zatrudnienia przez pełne miesiące. W celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po potrąceniu przez pracodawcę wszystkich należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika zasadniczo powinna odzwierciedlać jego przeciętne wynagrodzenie, jednak przewidziane zostało minimum tego zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę odpowiadającą 13,71%. W roku 2015 jest to więc 1510,07 zł. Zasiłek chorobowy: wysokość świadczenia Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana. Zależy od wieku osoby ubezpieczonej czasu trwania niezdolności do pracy, a także rodzaju tej niezdolności – w zależności od tych czynników wynosi 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku: w normalnych okolicznościach wysokość...

mężczyzna z pustymi kieszeniami
©photo 5000/Fotolia
Styl życia
Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku. Kwota bazowa zasiłku dla bezrobotnych Wysokość świadczenia, czyli kwota bazowa, określona jest w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także podawana jest w obwieszczeniu w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie obowiązuje obwieszczenie z dnia 16 maja 2014. Zgodnie z nim, zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie: 831,10 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, 652,60 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Przed dniem 1 stycznia 2010 nie było podziału na pierwsze trzy miesiące otrzymywania świadczenia i dalszy okres. Zasiłek wynosił wówczas dla wszystkich 666,60 zł. Wysokość wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych Podane sumy to kwoty bazowe, więc nie zawsze zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany w takiej wysokości. Kwota bazowa ulega modyfikacji w zależności od stażu pracy i wynosi: 80% kwoty zasiłku, jeśli okres uprawniający do jego pobierania wynosi mniej niż 5 lat, co daje 664,90 zł brutto w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobierania zasiłku, później zaś – 522,10 zł brutto, 100% - jeśli okres ten wynosi 5-20 lat, 120% - jeśli okres ten wynosi więcej niż 20 lat, czyli odpowiednio – 997,40 zł brutto i 783,20 zł brutto po upływie trzech miesięcy. Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych Zasiłki rosną, bowiem podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w roku poprzedzającym. Waloryzacji nie dokonuje się, jeśli poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub też uległ...

Lekarze podczas operacji
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?
Zwolnienie szpitalne – co warto o nim wiedzieć?

Zwolnienie szpitalne , wystawiane na druku ZUS ZLA, uprawnia do pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu. Później uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego w wysokości 70% wynagrodzenia. Są przypadki, kiedy za okres pobytu w szpitalu przysługuje 100% podstawy wymiaru. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie szpitalne? Jeśli opłacamy składkę na ubezpieczenie chorobowe, na podstawie zwolnienia szpitalnego możemy uzyskać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłku chorobowego . Podstawą jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, wystawiane przez lekarza. Należy je dostarczyć najpóźniej 7 dni po jego otrzymaniu. Niekoniecznie jest to możliwe, jeśli przebywamy wciąż w szpitalu. Wówczas, jeśli jedynie poinformujemy pracodawcę o pobycie w szpitalu, nieobecność w pracy zostanie odnotowana jako usprawiedliwiona , ale bez prawa do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku. Otrzymamy je dopiero wtedy, gdy dostarczymy zwolnienie . Jeśli pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 14 dni, to zwolnienie powinno być wystawiane co 14 dni pobytu w szpitalu. Zwolnienie szpitalne - ile wynosi wynagrodzenie? Wysokość wynagrodzenia za zwolnienie szpitalne zależne jest od wieku i długości zwolnienia. Czasami choremu przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a czasami zasiłek chorobowy. Za okres pobytu w szpitalu przysługuje 80% podstawy wymiaru przez pierwsze 33 dni – wówczas wypłacane jest bowiem wynagrodzenie chorobowe. W przypadku osób które ukończyły 50. rok życia okres, w którym wypłacane jest 80% podstawy wymiaru, trwa jedynie 14 dni. Od 34. lub 15. dnia zamiast wynagrodzenia chorobowego – płaconego przez pracodawcę – choremu przysługuje płacony przez ZUS zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru. Jednak w...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner