Młoda kobieta uczestniczy na szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe
©Drobot Dean/Fotolia
Styl życia

Proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na czym polega i jakie są jego formy?

Rynek pracy coraz częściej zachęca pracowników do podejmowania inicjatywy w podnoszeniu własnych kwalifikacji, a pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w swoich organizacjach. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może przybierać różne formy: umów, urlopów szkoleniowych, kursów, szkoleń, etc.

Rynek pracy coraz częściej zachęca pracowników do podejmowania inicjatywy w podnoszeniu własnych kwalifikacji, a pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w swoich organizacjach. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może przybierać różne formy: umów, urlopów szkoleniowych, kursów, szkoleń, etc.

 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych może przynieść dużo korzyści, np. majątkowych. Wykwalifikowany pracownik, rozwijający swoje umiejętności ma większą szansę na premię lub podwyżkę, niż osoba, której nie zależy na rozwoju w pracy.

Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji może dotyczyć: kursów językowych, szkoleń umiejętności twardych (obsługa komputera, programów komputerowych, prawo jazdy wszystkich kategorii, wiedza specjalistyczna), jak i miękkich (komunikatywność, odporność na stres, umiejętność zarządzania czasem i pracy w grupie, kreatywność, kompetencje menadżerskie) czy uzupełnienia stopnia wykształcenia (matura, studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe itd.). Edukacja może mieć zarówno formę stacjonarną, jak i e-learningową. Wybór powinien być związany ze zdobyciem takiej wiedzy czy kompetencji, które potrzebne są do wykonywania konkretnego zawodu lub określonego rodzaju pracy na zajmowanym stanowisku.

Umowa szkoleniowa

Umowa szkoleniowa jest zgodą pracodawcy na proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w sytuacji, gdy inicjatywa pochodzi od pracownika) lub formą wyrażenia inicjatywy przez pracodawcę. Zgodnie z kodeksem pracy umowa powinna zawarta być na piśmie oraz powinny być w niej określone wzajemne prawa i obowiązki stron. W umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in. czasu trwania nauki (co umożliwi pracodawcy wyciągnięcie sankcji wobec pracownika, który przerwał naukę lub ukończył ją z opóźnieniem) czy procentowego udziału kosztów, jakie poniesie pracodawca, jeśli zdecydował się na dofinansowanie kształcenia pracownika (dzięki czemu pracownik uzyska pisemne zobowiązanie pracodawcy do włączenia się w poniesienie kosztów podnoszenia kwalifikacji). Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej i określać prawa i obowiązki stron.

Urlop szkoleniowy

Przepisy prawa regulują również długość urlopu szkoleniowego, który przysługuje pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje. Na przykład pracownikowi przystępującemu do egzaminu maturalnego przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego, a 21 dni urlopu przewidziane jest dla osoby w ostatnim roku studiów i czas ten przeznaczony może być na przygotowanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (art. 1032 § 1). Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 1031 § 3).

 

kobieta w bibliotece
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika?
Obowiązki pracodawcy odpowiadają prawom pracownika na podstawie zasady wzajemności świadczeń.

Obowiązki pracodawcy odpowiadają prawom pracownika na podstawie zasady wzajemności świadczeń.   Obowiązki pracodawcy wobec pracownika określone są nie tylko przez kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ), ale także szereg innych przepisów powszechnie obowiązujących. Prawa pracownika mogą być poszerzone względem powszechnie obowiązujących, jeśli tak stanowią wewnętrzne przepisy danego zakładu – na przykład regulamin pracy czy regulamin wynagradzania.   Dodatkowo pracodawca może zobowiązać się wobec konkretnego pracownika, wprowadzając szczególne zapisy w jego umowie o pracę. Umowa o pracę może poszerzać obowiązki pracodawcy wobec pracownika. Nie może zawierać zapisów, które by prawa pracownika ograniczały (względem uprawnień ustawowych). Źródła obowiązków pracodawcy wobec pracownika Obowiązki pracodawcy wobec pracownika stanowią element stosunku pracy i określone są, poza kodeksem pracy (art. 94-99), przez inne ustawy, a także rozporządzenia Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, statuty. Wynikają również z indywidualnych umów o pracę. Obowiązki pracodawcy w kodeksie pracy Kodeks określa następujące obowiązki pracodawcy wobec pracownika: Obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzenia, Obowiązek zatrudniania pracownika, Konieczność zaznajamiania pracownika z zakresem jego obowiązków, Odpowiedniej organizacji pracy pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w zatrudnieniu, Ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych, Zaspokajania, w miarę możliwości, potrzeb socjalnych pracowników, Stosowania obiektywnych kryteriów oceny pracy, świadczonej przez pracowników, oraz jej efektów, Prowadzenia i przechowywania odpowiedniej...

kobieta nad stertą książek
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ważne etapy planowania szkolenia pracowników
Szkolenia pracowników to sposób na inwestowanie w kapitał ludzki organizacji. Cele powinny być jasno określone i wynikać z analizy potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia pracowników to sposób na inwestowanie w kapitał ludzki organizacji. Cele powinny być jasno określone i wynikać z analizy potrzeb szkoleniowych.   Inwestowanie w rozwój i doskonalenie pracowników to inwestowanie w rozwój i doskonalenie firmy. Dobrze zaplanowany system szkoleń będzie motywacją dla pracownika i okazją do podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych . Zmotywowany pracownik, zdobywający nową wiedzę i umiejętności, będzie przynosił firmie zyski. Organizacja ucząca się Utrzymanie pozycji firmy na współczesnym, zmieniającym się rynku jest dużym wyzwaniem. Większe szanse mają na to tzw. organizacje uczące się, czyli takie organizacje, które kładą ciągły nacisk na szkolenia dla personelu oraz mają gotowość do nieustannego uczenia się i szukania nowych możliwości rozwoju. Badanie potrzeb szkoleniowych Badanie potrzeb szkoleniowych to kluczowy moment przy planowaniu szkolenia. Dobrze określone potrzeby szkoleniowe pomogą zaplanować szkolenie, które jest potrzebne i przyniesie wymierne korzyści pracownikom i firmie . Badanie potrzeb szkoleniowych polega m.in. na określeniu stanu aktualnego (poziomu wiedzy, umiejętności czy postaw) oraz opisaniu stanu pożądanego. Badanie potrzeb szkoleniowych może odbywać się poprzez badania ankietowe, wywiady, obserwacje czy symulacje. Na tym etapie można skorzystać z pomocy zewnętrznego konsultanta, który będzie w stanie obiektywnie ocenić aktualną sytuację w firmie. Określenie celu szkolenia Cel, który firma chce zrealizować dzięki szkoleniu, powinien być jasno określony. Opis zmiany, która ma nastąpić dzięki szkoleniu, urzeczywistnia realizację celów. Cele mogą dotyczyć wzrostu wiedzy lub umiejętności, zmiany postaw , mogą być też zorientowane na rozwiązywanie aktualnych problemów. Wszystko zależy od obecnych potrzeb pracowników i organizacji. Wybór metod szkoleniowych Od...

zakochana para
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czas na przerwę, czyli rodzaje urlopów pracowniczych
W zależności od sytuacji pracownikowi przysługują różne rodzaje urlopów: wypoczynkowy, rodzicielski, szkoleniowy, okolicznościowy czy bezpłatny.

W zależności od sytuacji pracownikowi przysługują różne rodzaje urlopów: wypoczynkowy, rodzicielski, szkoleniowy, okolicznościowy czy bezpłatny. Urlop wypoczynkowy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 102 § 1 k.p.). Przepisy regulują również czas trwania urlopu. Związany on jest ze stażem pracy: 20 dni przysługuje pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat, a 26 dni przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 10 lat. Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci przy jednym porodzie. I tak na przykład w przypadku urodzenia jednego dziecka, kobiecie przysługuje 20 tygodni urlopu, dwoje dzieci upoważnia do 31 tygodni itd. Pracodawca musi udzielić też dodatkowego urlopu macierzyńskiego . Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka (art. 1821a § 3 k.p.). Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 § 2 k.p.). Urlop wychowawczy Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy . Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (art. 186 § 1-2 k.p.). Urlop szkoleniowy Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy zdecydował się na proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podpisał z pracodawcą umowę szkoleniową. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner