wypełnianie dokumentów
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?

Podanie o urlop szkoleniowy to dokument konieczny w celu uzyskania czasu niezbędnego na podnoszenie kwalifikacji. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Prawo do urlopu szkoleniowego pracownikom, którzy chcą się dokształcać, zapewnia art. 17 kodeksu pracy.

Podanie o urlop szkoleniowy to dokument konieczny w celu uzyskania czasu niezbędnego na podnoszenie kwalifikacji. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Prawo do urlopu szkoleniowego pracownikom, którzy chcą się dokształcać, zapewnia art. 17 kodeksu pracy.

Podanie o urlop szkoleniowy – co warto wiedzieć?

Urlop szkoleniowy udzielany jest w dni robocze pracownika, i dostaje on za nie wynagrodzenie na tych samych zasadach, co w przypadku urlopu wypoczynkowego. W zależności od przeznaczenia urlopu szkoleniowego udziela się w następującym wymiarze:

  • 6 dni urlopu dla osób przystępujących do egzaminów: eksternistycznych, maturalnych i potwierdzających uprawnienia zawodowe.
  • 21 dni urlopu w ostatnim roku studiów pracownika na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych/dyplomowych.

Podanie o urlop szkoleniowy – wzór

Pracodawca nie ma obowiązku dopilnowania, aby pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop szkoleniowy, dlatego w przypadku nieprzedłożenia wniosku o jego udzielenie traci się do niego prawo. Urlop szkoleniowy przysługuje w czasie nauki np. na ostatnim roku studiów. Jest to dodatkowy wymiar urlopu doliczany do przysługującego urlopu wypoczynkowego, jednak nie musi być on zawarty w planie urlopowym firmy – nie ma obowiązku informowania o nim z dużym wyprzedzeniem, wystarczy 7 dni roboczych.

 

..............................................................

(miejscowość, data)

......................................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

....................................................................................

(stanowisko)
 

Wniosek o urlop szkoleniowy

 

Proszę o udzielenie mi urlopu szkoleniowego w terminie od dnia .....................................................................

do dnia ............................................. , tj. .................... dni roboczych. Urlop niniejszy zamierzam wykorzystać

do/na ...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................(uzasadnienie przeznaczenia urlopu)
 

...........................................

(podpis pracownika)

………………….....................………………..

(pieczątka i podpis pracodawcy)


 

młodzi ludzie na wakacjach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rodzaje urlopów przy umowie o pracę
Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.

Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.   Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Pracownik ma również prawo do innych rodzajów urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 k.p.). W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop uzupełniający Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który uzyskał prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Oznacza to, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 kodeksu pracy). Urlopy przewidziane dla pracownika – rodzica Ustawodawca przewiduje dla pracowników liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Są to m.in. urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, ojcowski i urlop wychowawczy . Zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy, dlatego nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.   Pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni,...

Kartka i długopis
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wniosek o urlop bezpłatny - wzór
Podanie o urlop bezpłatny trzeba złożyć zawsze ubiegając się o nieodpłatne wolne. Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Na czas takiego urlopu pracownik i pracodawca są zwolnieni z wzajemnych obowiązków względem siebie.

Podanie o urlop bezpłatny trzeba złożyć zawsze ubiegając się o nieodpłatne wolne. Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Na czas takiego urlopu pracownik i pracodawca są zwolnieni z wzajemnych obowiązków względem siebie. Wniosek o urlop bezpłatny – na czym polega Jeżeli wnioskujemy o urlop trwający dłużej niż 3 miesiące wówczas musimy mieć świadomość, że pracodawca ma prawo zastrzec sobie prawo do anulowania go z ważnych przyczyn. Można również przerwać urlop bezpłatny za porozumieniem stron i wcześniej wrócić do pełnienia obowiązków służbowych. Czas, który obejmuje wniosek urlopowy nie wliczany jest do stażu pracy . Urlop bezpłatny to czas przerwy w zawodowych obowiązkach (za który pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia) bez przerwania ciągłości stosunku pracy z danym pracodawcą, jednak niewliczający się do stażu pracy, jest to okres zawieszenia w zawodowych obowiązkach. Urlop bezpłatny z inicjatywy pracodawcy Jeżeli dwóch pracodawców zawiera porozumienie dotyczące świadczenia pracy przez jednego pracownika u obu z nich, wówczas to pracodawca występuje z wnioskiem o bezpłatny urlop, i aby transakcja doszła do skutku niezbędna jest pisemna zgoda pracownika na taki stan rzeczy. Na czas bezpłatnego urlopu u jednego pracodawcy pracownik wykonuje pracę na rzecz drugiego. Wówczas okres takiego urlopu wliczany jest do stażu pracy.   Przykładowy wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu (nie jest konieczne podawanie przyczyny wnioskowania o udzielenie bezpłatnego urlopu):     Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego     ………........……………data, miejscowość   ………..................…………………..... imię i nazwisko pracownika   …………….................……………….. stanowisko  ...

zakochana para
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czas na przerwę, czyli rodzaje urlopów pracowniczych
W zależności od sytuacji pracownikowi przysługują różne rodzaje urlopów: wypoczynkowy, rodzicielski, szkoleniowy, okolicznościowy czy bezpłatny.

W zależności od sytuacji pracownikowi przysługują różne rodzaje urlopów: wypoczynkowy, rodzicielski, szkoleniowy, okolicznościowy czy bezpłatny. Urlop wypoczynkowy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 102 § 1 k.p.). Przepisy regulują również czas trwania urlopu. Związany on jest ze stażem pracy: 20 dni przysługuje pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat, a 26 dni przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 10 lat. Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci przy jednym porodzie. I tak na przykład w przypadku urodzenia jednego dziecka, kobiecie przysługuje 20 tygodni urlopu, dwoje dzieci upoważnia do 31 tygodni itd. Pracodawca musi udzielić też dodatkowego urlopu macierzyńskiego . Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka (art. 1821a § 3 k.p.). Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 § 2 k.p.). Urlop wychowawczy Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy . Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (art. 186 § 1-2 k.p.). Urlop szkoleniowy Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy zdecydował się na proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podpisał z pracodawcą umowę szkoleniową. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy...

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner