Zmartwiona kobieta
©vadymvdrobot/Fotolia
Styl życia

Wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna to jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Może być założona przez co najmniej dwie osoby, które dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wnoszą swoje wkłady.

Spółka cywilna to jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Może być założona przez co najmniej dwie osoby, które dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wnoszą swoje wkłady.

Spółka cywilna: zalety

Spółka cywilna jest popularną formą współpracy, ponieważ łatwo ją założyć i prowadzić. Wystarczy zawrzeć umowę spółki, w której określa się jej cel gospodarczy i sposób jego realizacji. Poza tym istnieje duża swoboda co do postanowień tej umowy. Nie musi być sporządzona przez notariusza.

Spółka cywilna nie ma określonego minimalnego kapitału założycielskiego, można ją więc założyć dysponując dowolną kwotą. Koszty rejestracji i prowadzenia spółki są niskie. Każdy wspólnik musi się zarejestrować w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a wniosek o wpis jest równocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, do GUS oraz do urzędu skarbowego.

Spółka nie jest zobowiązana do odprowadzania osobnego podatku dochodowego – płacą go jedynie poszczególni wspólnicy. Co więcej, mogą oni wybrać formę płacenia tego podatku w formie zryczałtowanej, można też wybrać podatek liniowy. Każdy ze wspólników ponosi taką samą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Spółka cywilna: wady

Spółka cywilna ma również wady – brak podmiotowości prawnej i zdolności do czynności prawnych powoduje, że zobowiązania zaciągają tak naprawdę wspólnicy na swoje konto. Spółka nie może w swoim imieniu nabywać mienia czy występować przed sądem. Jeśli dojdzie do konfliktu pomiędzy wspólnikami, to mogą powstać problemy z ich rozwiązaniem, ponieważ nie ma szczegółowych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania spółek cywilnych.

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie, całym swoim majątkiem, również osobistym – ta forma współpracy wymaga więc dużego zaufania między nimi. Dłużnik może żądać wykonania zobowiązania od każdego wspólnika z osobna, a późniejszych rozliczeń muszą oni dokonać między sobą.

Wadą jest też to, że spółkę cywilną można założyć jedynie w określonym celu gospodarczym, jeśli więc wspólna działalność dobrze się układa i wspólnicy chcą ją rozbudować, to muszą dokonać przekształcenia w spółkę jawną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

uścisk dłoni
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak założyć spółkę cywilną? Umowa, zgłoszenie i rejestracja
Spółka cywilna oznacza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie przez kilka osób fizycznych, a uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Każdy ze wspólników wnosi pewien wkład, a za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy solidarnie. Do stworzenia spółki cywilnej konieczne jest dopełnienie szeregu formalności.

Spółka cywilna oznacza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie przez kilka osób fizycznych, a uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Każdy ze wspólników wnosi pewien wkład, a za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy solidarnie. Do stworzenia spółki cywilnej konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. Umowa spółki W pierwszej kolejności należy sporządzić umowę spółki w formie pisemnej. Nie wywołuje ona skutku w postaci uzyskania osobowości prawnej przez spółkę. W umowie powinna znaleźć się informacja o nazwie spółki, lista jej wspólników, przedmiot czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj wniesionych przez wspólników wkładów oraz ich wartość (może to być określona kwota, nieruchomość czy specjalistyczne umiejętności), miejsce prowadzenia działalności, a także czas, na jaki umowę taką zawarto. Umowa spółki cywilnej może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zgłoszenie działalności Zgłoszenia działalności w ramach spółki należy dokonać w urzędzie gminy odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania wspólnika. Obowiązek ten można spełnić również elektronicznie dokonując wpis w CEIDG. Każdy wspólnik musi indywidualnie dotrzymać tego obowiązku. Umowa spółki cywilnej nie wymaga wpisu do ewidencji przedsiębiorców czy do KRS. Cała spółka nie będzie stanowić przedsiębiorstwa – przedsiębiorcą jest każdy poszczególny wspólnik. Nadanie numeru REGON Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do GUS w celu uzyskania numeru REGON, niezbędnego dla prowadzenia działalności. Numer ten musi posiadać zarówno spółka, jak i poszczególni wspólnicy. Zgłoszenie do urzędu skarbowego W urzędzie skarbowym należy zgłosić się w celu uzyskania numeru NIP dla spółki. Dokonuje się tego wypełniając wniosek NIP-2 oraz NIP-D, a także podając nadany numer REGON, wpisy członków...

Mężczyzna przy biurku
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Pierwsze kroki w biznesie: co to jest działalność gospodarcza?
Działalność gospodarcza to, najprościej mówiąc, działalność na rynku. Definiuje ją ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o podatku dochodowym czy ustawa o podatku VAT. Wszystkie zapisy prawne opierają się na jednym stwierdzeniu: jest to czynność lub działanie o charakterze zarobkowym. Szczególnym przypadkiem może być organizacja non-profit (np. fundacja), która powoływana jest do realizacji celów społecznych.

Działalność gospodarcza to, najprościej mówiąc, działalność na rynku. Definiuje ją ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o podatku dochodowym czy ustawa o podatku VAT. Wszystkie zapisy prawne opierają się na jednym stwierdzeniu: jest to czynność lub działanie o charakterze zarobkowym. Szczególnym przypadkiem może być organizacja non-profit (np. fundacja), która powoływana jest do realizacji celów społecznych. Podział form działalności gospodarczych Zanim założymy działalność gospodarczą, powinniśmy się zastanowić się, czy chcemy podjąć indywidualną działalność gospodarczą, czy zawiązać spółkę.   Wybór formy działalności gospodarczej wpływa na późniejszy jej rozwój, płacone podatki , charakter księgowości czy ponoszone koszty w trakcie prowadzenia biznesu.   W przypadku zawiązywania spółek osobowych (czyli osobista działalność wspólników) oprócz wpisu do ewidencji działalności osób, które wchodzą w skład spółki, wspólnicy muszą wnieść wkład własny i określić charakter formy prawnej. Opcje do wyboru: spółka cywilna – regulowana przez kodeks cywilny i przeznaczona dla małych przedsiębiorstw; spółka jawna – regulowana przez kodeks spółek handlowych i wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego; spółka partnerska – przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy wykonują wolny zawód, zawiązują ją w formie aktu notarialnego; spółka komandytowa – polecana w firmach rodzinnych, w których jeden z członków ponosi nieograniczoną odpowiedzialność; spółka komandytowo-akcyjna – przeznaczona jest dla większych przedsiębiorstw, w których wkład własny wynosi minimalnie 50 tysięcy złotych. Forma działalności gospodarczej: spółka z.o.o i akcyjna W polskim prawie są tzw. spółki kapitałowe. Ich założenie wiąże się z większym nakładem finansowym....

pisanie umowy
©Gajus/Fotolia
Styl życia
Umowa spółki cywilnej: jak napisać?
Umowa spółki cywilnej sporządzana jest w formie pisemnej. Spółkę cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników – mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ważnym elementem umowy jest określenie wspólnego celu gospodarczego, a także określenie wkładów stron i zasad ich współpracy.

Umowa spółki cywilnej sporządzana jest w formie pisemnej. Spółkę cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników – mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ważnym elementem umowy jest określenie wspólnego celu gospodarczego, a także określenie wkładów stron i zasad ich współpracy. Umowa spółki cywilnej Umowa spółki cywilnej jest częstą formą współpracy między osobami fizycznymi, które chcą wspólnie prowadzić określoną działalność gospodarczą – łączy je więc konkretny cel gospodarczy. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być jednak nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, np. inne spółki. Spółka cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników.   Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jej wspólnicy zaciągają zobowiązania na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Odpowiadają za nie całym swoim majątkiem, również osobistym. Dysponują również własnym majątkiem, który stanowi ich współwłasność . Umowa spółki cywilnej: jak napisać? Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej. Należy ją zgłosić do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wówczas automatycznie następuje jej zgłoszenie do ZUS, GUS i US.   Nie ma ściśle określonych wzorów takich umów. Zawierają one, zgodnie z przepisami i przyjętą praktyką gospodarczą, następujące elementy:   Data i miejsce sporządzenia umowy. Dane wspólników – imiona i nazwiska lub nazwy, adresy zamieszkania lub siedzib, numery NIP, KRS, PESEL . Dane osób reprezentujących strony, jeśli są to spółki. Cel gospodarczy, czyli określenie przedmiotu i zakresu działalności zgodnie z klasyfikacją PKD. Nazwa spółki, która powinna zawierać imiona i nazwiska wspólników z dopiskiem s.c., adres siedziby spółki . Czas, na jaki umowa została zawarta – czyli na...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner