młody przedsiębiorca
©Peter Atkins/Fotolia
Styl życia

Własna działalność gospodarcza – podatek dochodowy od osób fizycznych

Wszystkie osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego. Jeśli osoba taka zakłada własną działalność gospodarczą, to przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostępnymi formami opodatkowania, a opłacalność każdej z nich dla prowadzonej przez siebie działalności może wykalkulować sam.

Wszystkie osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego. Jeśli osoba taka zakłada własną działalność gospodarczą, to przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostępnymi formami opodatkowania, a opłacalność każdej z nich dla prowadzonej przez siebie działalności może wykalkulować sam.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Obowiązek ponoszenia ciężaru PIT dotyczy wszystkich osób fizycznych osiągających przychód z działalności zarobkowej, również tych prowadzących własną działalność gospodarczą. Oblicza się go od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu. Opłacany jest w cyklach miesięcznych lub kwartalnych, rozliczany zaś jest w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, czyli miejscowość, gdzie osoba ta stale przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zarówno sam podatek, jak i zaliczkę na jego poczet podatnik ma obowiązek wyliczać sam. Zobowiązany jest także do jego regularnego uiszczania – do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: forma opodatkowania

Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, może zdecydować się na jedną z kilku form ponoszenia tego ciężaru:

  • wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32%. Ta forma opodatkowania daje możliwość skorzystania z przywileju ulgi prorodzinnej czy kwoty wolnej od podatku,
  • dokonując wyboru podatku liniowego w wysokości 19%,
  • opłacając zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Jeśli przedsiębiorca, rejestrując swoją działalność, nie dokonał wyboru jednej z powyższych form – wówczas objęty jest automatycznie podatkiem dochodowym według zasad ogólnych. Może jednak w późniejszym terminie dokonać takiego wyboru. Możliwa też jest w późniejszym terminie zmiana zasady opodatkowania, jeśli podatnik dojdzie do wniosku, że mu się to opłaci – takiego zgłoszenia należy dokonać do 20. stycznia roku podatkowego, którego dany sposób ponoszenia ciężaru podatkowego ma dotyczyć.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: zaliczka na podatek dochodowy

 

Zakładając firmę poprzez zgłoszenie do CEIDG podatnik dokonuje również wyboru formy zaliczki na ten podatek. Może ona być odprowadzana miesięcznie, kwartalnie lub w sposób uproszczony – czyli miesięcznie, ale na podstawie dochodu uzyskiwanego w okresie wcześniejszym – dwa czy trzy lata wcześniej, dlatego, co oczywiste, możliwość ta nie dotyczy nowo powstałych firm. Podobną zaliczkę zobowiązani są również opłacać podatnicy ryczałtowi, w ich przypadku jest to jednakże podatek zryczałtowany, liczony za dany okres.


elegancka kuchnia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi podatek dochodowy od wynajmu mieszkania?
Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.

Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.   Podatek od wynajmu mieszkania został uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: metody opodatkowania Aktualnie ustawa daje możliwość opodatkowania najmu mieszkania na dwa sposoby: według zasad ogólnych, czyli przyjmując stawki 18 i 32%, bądź w ramach ryczałtu ewidencjonowanego , wynoszącego 8,5%. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: zasady ogólne Metoda rozliczania według zasad ogólnych obowiązuje, jeśli nie złoży się oświadczenia o rozliczaniu się z najmu za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego bądź rozliczaniu najmu przez założoną przez siebie firmę , gdzie nieruchomość staje się tak zwanym środkiem trwałym, z którego dochód można opodatkować według zasad ogólnych lub na zasadzie podatku liniowego w stałej wysokości 19%.   W razie braku złożenia oświadczenia dochód z najmu rozlicza się wraz z pozostałymi osiąganymi dochodami. Stosuje się wówczas skalę podatkową, czyli stawkę podatku 32% liczy się od dochodu przekraczającego 85 528 zł. Należy pamiętać, że z dochodu z tytułu wynajmowania mieszkania należy rozliczać się nie tylko na koniec roku, ale także w trakcie roku podatkowego , opłacając terminowo zaliczki na podatek dochodowy.   Przy obliczaniu należnego podatku od najmu należy pamiętać też o tym, że wyliczając przychód można obniżyć go o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Podatek liczy się jedynie od czystej kwoty dochodu. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: ryczałt ewidencjonowany Aby rozliczać się w tej formie należy złożyć specjalne oświadczenie – do 20 stycznia danego roku, a...

KObieta z dokumentami
©Picture-Factory/Facebook
Styl życia
Jak obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest przez przedsiębiorcę samodzielnie na podstawie uzyskanego przez niego w danym roku dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Obliczoną zaliczkę na podatek należy wpłacić na konto US.

Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest przez przedsiębiorcę samodzielnie na podstawie uzyskanego przez niego w danym roku dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Obliczoną zaliczkę na podatek należy wpłacić na konto US . Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: obowiązek obliczania Przedsiębiorcy zobowiązani są samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oblicza się ją od dochodu, czyli nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania. Wpłaca się ją do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Możliwe jest również rozliczanie PIT kwartalnie. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: skala podatkowa i podatek liniowy U podatników rozliczających się na podstawie skali podatkowej obowiązek odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego powstaje w miesiącu, w którym ich dochód przekroczy 3091 zł. Zaliczkę na podatek oblicza się narastająco – od dochodu osiągniętego od początku roku. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w systemie miesięcznym: jak obliczyć Najpierw należy ustalić dochód – od przychodu za dany okres rozliczeniowy odjąć koszty jego uzyskania. Od kwoty dochodu odjąć należy możliwą do rozliczenia stratę z ubiegłych lat oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów. Otrzymany wynik to dochód do opodatkowania, który należy zaokrąglić do pełnych złotych. Podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę podatku – 18, 32 lub 19%. Następnie od podatku należy odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% od podstawy . W ten sposób otrzymuje się kwotę podatku należnego za cały rok. Od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki już zapłacone w poprzednich...

kieliszki do szampana
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Nagrody z gier, loterii i konkursów – konsekwencje podatkowe
Wygrana w konkursie, grze czy loterii wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Wynika to z tego, iż wygrana taka należy do dochodu osoby fizycznej, podlegającemu opodatkowaniu na mocy ustawy o podatku dochodowym. Obowiązuje podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody.

Wygrana w konkursie, grze czy loterii wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Wynika to z tego, iż wygrana taka należy do dochodu osoby fizycznej, podlegającemu opodatkowaniu na mocy ustawy o podatku dochodowym. Obowiązuje podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek od nagród: ustawa o podatku dochodowym Dochód pochodzący z gier, nagród, loterii i zakładów wzajemnych podlega, wedle słów art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podatkowi zryczałtowanemu. Dotyczy on nagród uzyskanych na obszarze Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   Stawka podatku wynosi 10% i jest on opłacany przez organizatora konkursu czy loterii. To właśnie organizator jest płatnikiem tego podatku, czyli powinien pobrać należny podatek i odprowadzić go do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. W praktyce jednak koszt podatku ponosi osoba wygrywająca – w przypadku nagród pieniężnych dojdzie do potrącenia 10% wartości wygranej, natomiast gdy w grę wchodzi nagroda rzeczowa – organizator konkursu czy loterii powinien przed jej wydaniem pobrać od wygrywającego odpowiednią kwotę, stanowiącą 10% wartości przedmiotu nagrody. Podatek od nagród: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Co więcej, najnowsze orzecznictwo wskazuje, iż obowiązek odprowadzenia 10% podatku od nagrody spoczywa na organizatorze również wtedy, gdy osobą wygrywającą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą . Wcześniej bowiem powszechną praktyką było uznawanie, że skoro dana osoba brała udział w akcji promocyjnej ze względu na prowadzoną przez siebie działalność, to otrzymana nagroda stanowiła przychód z działalności gospodarczej , w związku z czym opodatkowana była jako dochód tej osoby i obowiązek odprowadzenia podatku z tego tytułu spoczywał na wygrywającym. CIT opłacają nie tylko osoby prawne....

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner