mężczyzna w garniturze przegląda umowę agencyjną
©kyo/fotolia
Styl życia

Umowa agencyjna – na czym polega?

Umowa agencyjna jest to specyficzny rodzaj zlecenia, polegający na tym, że agent zobowiązuje się pośredniczyć w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy. Pobiera za to wynagrodzenie w formie prowizji, która uzależniona jest od liczby i wartości zawartych umów.

Umowa agencyjna jest to specyficzny rodzaj zlecenia, polegający na tym, że agent zobowiązuje się pośredniczyć w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy. Pobiera za to wynagrodzenie w formie prowizji, która uzależniona jest od liczby i wartości zawartych umów.

Umowa agencyjna: co oznacza?

Umowa agencyjna jest to umowa nazwana, czyli ujęta w przepisach ustawowych. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z jej założeniami, przyjmujący zlecenie – agent – zobowiązuje się do stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów z kontrahentami na rzecz dającego zlecenie – zleceniodawcy – który zobowiązuje się do wypłaty prowizji z tego tytułu.

 

Umowa ta może być zawarta w dowolnej formie. Forma pisemna jest konieczna tylko wtedy, gdy umowa przewiduje odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązań przez klienta. Można ją zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Umowa agencyjna: strony umowy

Obie strony umowy agencyjnej są przedsiębiorcami. Wyjątkowo agentem może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

 

Agent jest pośrednikiem pomiędzy klientem a zleceniodawcą – wyszukuje potencjalnych klientów, pośredniczy w zawieraniu umów, przyjmuje zapłatę za świadczenia, odbiera zawiadomienia o wadach oświadczeń dotyczących wykonywania zawartej w imieniu zleceniodawcy umowy. Ma obowiązek zachować lojalność wobec zleceniodawcy i przestrzegać jego wskazówek co do sposobu prowadzenia działalności i postępowania z klientami.

 

Zleceniodawca ma obowiązek przekazywać agentowi niezbędne do wykonywania działalności dokumenty i informacje, zawiadamiać agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu zawartej umowy, jest także zobowiązany do wypłacania prowizji od umów, które zawarł w jego imieniu agent. Prowizja zależy od liczby i wartości zawartych umów.

Umowa agencyjna: umocowanie

Sama umowa agencyjna nie pozwala jeszcze działać w imieniu zleceniodawcy. Konieczne jest umocowanie, czyli pełnomocnictwo do dokonywania zleconych czynności. Można udzielić agentowi pełnomocnictwa do konkretnych czynności lub pełnomocnictwa ogólnego, jednak w przypadku umowy agencyjnej najpopularniejsze jest udzielanie pełnomocnictwa do dokonywania konkretnych czynności – zawierania określonych umów.

kalendarz i telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie na czas nieokreślony
Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują na jaki czas może być ona zawarta, zatem może być to również czas nieokreślony.

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują na jaki czas może być ona zawarta, zatem może być to również czas nieokreślony.   Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ) jest podstawą prawną dla umów cywilnoprawnych, zatem i dla umowy zlecenia. Pozostawia on dużą dowolność przy określeniu treści umowy. Umowa zlecenie – forma zawarcia umowy Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1). Jest to chętnie wybierany przez zleceniodawców rodzaj umowy , gdyż często ponoszą z jej tytułu mniejsze koszty niż z tytułu umowy o pracę i mają mniej obowiązków względem zleceniobiorcy, niż mieliby względem pracownika (czyli osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę, zatem podlegającej przepisom Kodeksu pracy). Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3). Określenie czasu umowy zlecenia Kodeks cywilny nie określa, jak długo może trwać umowa zlecenie. Umowa zlecenie może zostać uznana za zakończoną w momencie rozwiązania umowy na drodze jej wypowiedzenia lub w momencie wykonania przedmiotu umowy. Natomiast przedmiot umowy może być określony jako jednorazowe działanie (wówczas łatwiej o określenie terminu umowy), ale może też dotyczyć wykonywania powtarzalnych czynności na rzecz zleceniodawcy (i w tej sytuacji umowa zlecenie może przyjąć formę umowy zlecenia na czas nieokreślony). Umowa zlecenie a umowa o pracę To, na co powinien być uważny zleceniodawca i zleceniobiorca to fakt, czy umowa określona mianem umowy zlecenia nie cechuje się właściwościami typowymi dla umowy o pracę , gdyż wówczas jest...

podpisywanie dokumentów i kalkulator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę
Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.

Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.   Warunki wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ). Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, zatem informacji na jej temat należy szukać w Kodeksie cywilnym. W przypadku umowy o pracę mamy do czynienia z pracownikiem i pracodawcą , natomiast przy umowie zlecenia – zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Cel umowy, podporządkowanie oraz miejsce i czas wykonywania pracy Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem.   Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie. O ile przy umowie o pracę jasno określone jest zwierzchnictwo pracodawcy, o tyle umowa zlecenie nie definiuje ścisłego podporządkowania. Wynagrodzenie za umowę o pracę a zapłata za zlecenie W przypadku umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.).   Umowa zlecenie może być wykonana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Natomiast Kodeks cywilny  (zobacz tekst ustawy ) definiuje, że jeżeli z ustaleń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą jasno nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zlecenia bez wynagrodzenia, to należy mu się wynagrodzenie (art. 735 § 1 k.c.), które powinien otrzymać po wykonaniu zlecenia, chyba, że inne są ustalenia umowy (art. 744). Rozwiązanie umowy o pracę a umowy zlecenia Kodeks pracy reguluje sposoby zakończenia stosunku pracy...

zadowolony mężczyzna
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie a prawo do urlopu
Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. W umowie zleceniu można mówić np. o płatnej przerwie w wykonywaniu zleceń.

Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę. W umowie zleceniu można mówić np. o płatnej przerwie w wykonywaniu zleceń.   Zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia przysługują tylko takie uprawnienia, które regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego (a nie Kodeksu pracy) i przez treść umowy. Umowa zlecenie a umowa o pracę Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem przepisy dotyczące tej formy umowy znaleźć można w Kodeksie cywilnym (zobacz tekst ustawy ), stronami umowy są zleceniodawca i zleceniobiorca. Natomiast Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ) określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, czyli stron związanych na mocy umowy o pracę . Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie. Płatny urlop wypoczynkowy przy umowie o pracę Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2 k.p.). Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu w skali roku, natomiast pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim przysługuje 26 dni urlopu. Urlop zleceniobiorcy, czyli płatna przerwa w wykonywaniu umowy zlecenia W przypadku umowy zlecenia nie może być mowy o urlopie wypoczynkowym, gdyż to określenie zarezerwowane jest wyłącznie dla umów regulowanych przepisami Kodeksu pracy. Natomiast strony umowy (zleceniodawca i zleceniobiorca) mogą w warunkach umowy określić, czy zleceniobiorcy...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner