W pierwszym roku pracy nowego pracownika, pracownik może otrzymać 80% minimalnego wynagrodzenia ustawowego.

Reklama

Pracownik w pierwszym roku swojej pracy nie cieszy się jeszcze takimi przywilejami płacowymi, jakie przysługują jego kolegom i koleżankom z dłuższym stażem pracy.

Wynagrodzenie minimalne

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w każdym roku i co roku jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 września każdego roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłoszona musi być w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Dla przykładu minimalne wynagrodzenie w roku 2013 wynosiło 1600 zł, w roku 2014 było to 1680 zł, rok 2015 przyniósł kwotę 1750 zł, natomiast w 2016 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1850 zł.

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy

Pracodawca ma prawo, zatrudniając pracownika, dla którego jest to pierwszy rok pracy, skorzystać z 20% ulgi przy wypłacie wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik w pierwszym roku swojej pracy powinien otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż 80% wynagrodzenia minimalnego. Analogicznie do powyższych przykładów w roku 2013 minimalnego wynagrodzenie dla tego pracownika mogło wynosić 1280 zł, w roku 2014 byłoby to 1344 zł, rok 2015 wiązałby się w wynagrodzeniem w wysokości 1400 zł, natomiast w 2016 roku pracownik będzie mógł liczyć na wynagrodzenie minimalne w kwocie 1480 zł.

Zobacz także

Podstawa prawna

Informacji dotyczących sposobu udzielania wynagrodzenia oraz przepisów odnoszących się do wynagrodzenia minimalnego można szukać w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy), jak i w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Reklama

Do okresu pierwszego roku zatrudnienia wliczony jest m.in. staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, na które pracownik został skierowany przez urząd pracy i czas trwania tego stażu pracodawca powinien wliczyć do pierwszego roku stażu pracy nowego pracownika.

Reklama
Reklama
Reklama