Smartfon w dłoni
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jak należy usprawiedliwić przed pracodawcą swoją nieobecność w pracy?

Nieobecność pracownika w pracy może być usprawiedliwiona, jeśli pewne zdarzenia i okoliczności określone w przepisach prawa uniemożliwiły mu dotarcie do pracy i wykonywanie jej. Do takich sytuacji należy np. uczestnictwo w akcji ratowniczej, jeśli pracownik jest członkiem ochotniczej straży pożarnej, choroba, jeśli pracownik dostał zwolnienie od lekarza, lub inne okoliczności, jeśli pracodawca uzna, że usprawiedliwiają one nieobecność.

Nieobecność pracownika w pracy może być usprawiedliwiona, jeśli pewne zdarzenia i okoliczności określone w przepisach prawa uniemożliwiły mu dotarcie do pracy i wykonywanie jej. Do takich sytuacji należy np. uczestnictwo w akcji ratowniczej, jeśli pracownik jest członkiem ochotniczej straży pożarnej, choroba, jeśli pracownik dostał zwolnienie od lekarza, lub inne okoliczności, jeśli pracodawca uzna, że usprawiedliwiają one nieobecność.

W jakim terminie należy poinformować pracodawcę o nieobecności?

Jeśli przyczyna nieobecności jest możliwa do przewidzenia lub pracownik wie, że w danym terminie nie będzie mógł przyjść do pracy, powinien poinformować o tym pracodawcę z wyprzedzeniem. Jeżeli nieobecność wyniknie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym pracodawcy. W tym przypadku powinien zrobić to najpóźniej w 2. dniu nieobecności. Niepoinformowanie pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie w ciągu 2 dni, może być usprawiedliwione tylko przez okoliczności, które uniemożliwiły pracownikowi dotrzymanie tego terminu, np. ciężką chorobę, podczas której pracownik był sam.

 

Pracownik ma możliwość wzięcia urlopu na żądanie. W ciągu roku kalendarzowego może w ten sposób wykorzystać 4 dni swojego urlopu wypoczynkowego. O tego typu nieobecności powinien poinformować pracodawcę tego samego dnia.

W jaki sposób poinformować pracodawcę o nieobecności?

Preferowany przez pracodawcę sposób zgłaszania nieobecności może być określony w regulaminie danego zakładu pracy. Jeśli jednak nie ma w nim tego rodzaju wytycznych, przyjmuje się, że nieobecność w pracy może zostać zgłoszona:

  • osobiście lub przez osobę trzecią,
  • przez telefon lub z wykorzystaniem innego środka komunikacji,
  • za pośrednictwem poczty.

Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność w pracy?

Dokumentami, które należy przedstawić pracodawcy, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, są:

  • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności opiekowania się bliską osobą, która zachorowała (na formularzu ZUS ZLA) – należy je dostarczyć pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia;
  • decyzja inspektora sanepidu o konieczności odosobnienia pracownika z przyczyn określonych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych;
  • oświadczenie pracownika, że zmuszony był opiekować się dzieckiem do lat 8, ponieważ z nieprzewidzianych przyczyn zamknięto żłobek, przedszkole albo szkołę;
  • imienne wezwanie pracownika do stawienia się na komisji wojskowej, przed organem administracji lub samorządu, przed sądem, w prokuraturze, na policji lub przed innym organem, który potrzebuje pracownika w charakterze świadka lub strony podczas postępowania w sprawie o wykroczenie, pracownik musi doręczyć też potwierdzenie wydane przez te organy, że rzeczywiście stawił się przed nimi;
  • oświadczenie pracownika, że odbył podróż służbową w nocy, w warunkach, które uniemożliwiały odpoczynek, i że zakończyła się ona później niż na 8 godzin do rozpoczęcia pracy w kolejnym dniu.

Kobieta i mężczyzna stoją nad brzegiem morza
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak korzystać z urlopu na żądanie?
Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Liczba dni urlopowych, które można wykorzystać na żądanie jest jednak ograniczona. Wolne na żądanie musi też zostać zaakceptowane przez przełożonego. Skorzystanie z urlopu na żądanie bez zgody przełożonego może zostać potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Liczba dni urlopowych, które można wykorzystać na żądanie jest jednak ograniczona. Wolne na żądanie musi też zostać zaakceptowane przez przełożonego. Skorzystanie z urlopu na żądanie bez zgody przełożonego może zostać potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Jak i kiedy należy zgłosić urlop na żądanie? Zgodnie z artykułem 1672 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”. Urlop na żądanie można wziąć w nagłych sytuacjach, nie trzeba zgłaszać go z dużym wyprzedzeniem. Wystarczy poinformować pracodawcę o tym zamiarze tego samego dnia, kiedy chce się wziąć wolne, przed rozpoczęciem pracy. Należy jednak uzyskać na to zgodę pracodawcy. Jeśli nie wyrazi jej on, nieobecność pracownika w pracy może stać się podstawą do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji przewidzianych w prawie pracy lub regulaminie zakładu pracy, nawet zwolnienia dyscyplinarnego. Jeśli regulamin zakładu pracy nie stanowi inaczej, urlop na żądanie można zgłosić telefonicznie. Czy po zmianie pracy wymiar urlopu na żądanie się zmienia? W ciągu roku kalendarzowego pracownik może wziąć tylko 4 dni urlopu na żądanie. Nawet jeśli zmieni się jego pracodawca, liczba dni urlopu na żądanie nie odnawia się. Jeżeli więc u poprzedniego pracodawcy w 2015 r. pracownik wykorzystał 2 dni urlopu na żądanie, po zmianie pracy w tym samym roku może wykorzystać jeszcze 2 dni. Czy niewykorzystane dni urlopu na żądanie przechodzą na kolejny rok? Niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie przechodzą na kolejny rok. Każdy dzień urlopu na żądanie odliczany...

dwóch mężczyzn dyskutujących
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jaką formę powinien mieć wniosek o urlop?
Kodeks pracy nie reguluje, czy wniosek urlopowy powinien być złożony w formie pisemnej czy ustnej, zatem wiążące są wewnętrzne przepisy firmy.

Kodeks pracy nie reguluje, czy wniosek urlopowy powinien być złożony w formie pisemnej czy ustnej, zatem wiążące są wewnętrzne przepisy firmy.   Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony on jest od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10 letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 k.p.). Wniosek urlopowy Pracownik nie może rozpocząć urlopu samodzielnie, gdyż to pracodawca decyduje o udzieleniu mu urlopu. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1998 r. samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego nie może być traktowane jako udzielenie urlopu przez pracodawcę i nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. Jednak już potwierdzona podpisem adnotacja pracodawcy na wniosku urlopowym: „zatwierdzam” lub „wyrażam zgodę” jest wystarczająca. Wniosek urlopowy na piśmie, mailem czy ustnie Przepisy Kodeksu pracy nie definiują formy składania wniosku urlopowego . Sąd Najwyższy orzekł, iż pracownicy zobowiązani są składać wnioski w sposób, który przyjęty jest przez zakład pracy (zatem jeśli jest takie wewnętrzne ustalenie, wniosek może być złożony także w formie ustnej). Najczęściej firmy decydują w wewnętrznych przepisach, że powinna być to forma pisemna. Wniosek taki może zawierać m.in. termin wykorzystania urlopu oraz informację, z którego roku...

Lekarze
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni. Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.   Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy . Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).   Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa. Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.   Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.   W sytuacji, jeśli...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner