Skarbonka na książkach
©fotofabrika/fotolia
Styl życia

Stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów: kto może dostać, kto przyznaje i jakie dokumenty trzeba złożyć

Stypendium artystyczne to jednorazowa kwota pieniędzy przyznawana na dany rok przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka bierze pod uwagę uczestnictwo ucznia w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto liczą się wysokie wyniki w nauce i średnia ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych.

Stypendium artystyczne to jednorazowa kwota pieniędzy przyznawana na dany rok przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka bierze pod uwagę uczestnictwo ucznia w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto liczą się wysokie wyniki w nauce i średnia ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych.

 

Informacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów artystycznych uczniom podane są w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku w artykule 90.

Czym jest stypendium za osiągnięcia artystyczne?

Stypendium artystyczne jest określoną kwotą pieniędzy, którą nagradza się osiągnięcia ucznia w twórczej dziedzinie. Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszana jest liczba stypendiów, jaka zostanie przyznana w ciągu danego roku, a także wysokość wynagrodzenia. Łączna suma, jaką może otrzymać uczeń, wynosi około 4 tysięcy złotych.

Kto może się ubiegać o stypendium artystyczne?

Według ustawy o systemie oświaty (z dnia 7 września 1991 r.) stypendium artystyczne, czyli stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przyznawane jest uczniom, którzy:

 • uczą się w szkole artystycznej, ukończyli pierwszy rok nauki i uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce,
 • są laureatami artystycznego konkursu krajowego,
 • zajęli wysokie miejsce w międzynarodowym konkursie artystycznym.

Kto przyznaje wynagrodzenie za osiągnięcia artystyczne

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która będzie decydować komu zostaną przyznane pieniądze. Kandydatów zgłasza dyrektor w terminie do 15 kwietnia lub 15 września. Wręczanie stypendiów odbywa się w czerwcu (dla uczniów zgłoszonych do kwietnia) i październiku (uczniom zgłoszonym do września). Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Formalności, jakich trzeba dopilnować, aby dostać stypendium artystyczne

Uczeń wypełnia ankietę, którą można ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ubiegający się o stypendium wypełnia w niej następujące informacje:

 • pełną nazwę szkoły i jej adres,
 • imię, nazwisko i wiek ucznia,
 • klasę do której uczęszcza uczeń,
 • nazwę i ocenę z przedmiotu głównego,
 • średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych,
 • uczestnictwo (w ostatnich 2 latach) w konkursach ogólnopolskich (nazwa i zajęte miejsce),
 • konkursy międzynarodowe (z ostatnich 2 lat), ich nazwa i zajęte miejsce,
 • rok w którym uczeń otrzymał już stypendium Ministra Kultury (o ile uzyskał).

Na dokumencie musi się znaleźć pieczątka szkoły oraz czytelny podpis dyrektora.  


 
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Zobacz warunki otrzymania!
 • Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Kto ma obowiązek alimentacyjny?
 • Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom, którzy mają indywidualne osiągnięcia w sporcie minimum na szczeblu międzyszkolnym. Zobacz warunku przydzielania!
Książki i skarbonka świnka
©gamjai/fotolia.com
Styl życia
Ile wynosi stypendium za osiągnięcia sportowe w szkołach, kto może się o nie ubiegać i jakie są procedury
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, o stypendium sportowe może ubiegać się uczeń każdego rodzaju szkoły (z wyjątkiem uczniów klas I-III podstawówek), nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Oprócz osiągnięć sportowych brana jest pod uwagę także ocena z zachowania.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, o stypendium sportowe może ubiegać się uczeń każdego rodzaju szkoły (z wyjątkiem uczniów klas I-III podstawówek), nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Oprócz osiągnięć sportowych brana jest pod uwagę także ocena z zachowania.   Stypendium sportowe jest przyznawane, aby docenić sportowe osiągnięcia uczniów. Za wyniki nagradzani są uczniowie każdego typu szkoły, oprócz uczniów szkół podstawowych z klas I-III i klas IV – w pierwszym okresie (semestrze) nauki. Wynagrodzenie pieniężne ma być mobilizacją do zdobywania dalszych sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych, a także ma wpłynąć na rozpowszechnienie sportu i zdrowego trybu życia wśród uczniów. Warunki przydzielania stypendium sportowego. Stypendium sportowe może przydzielać szkoła, jeśli uczeń ma osiągnięcia w dziedzinie sportu przynajmniej na poziomie międzyszkolnym. Uczeń, poczynając od klasy IV szkoły podstawowej, może ubiegać się o stypendium nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki . Stypendium może dostać uczeń, który: osiągnął sportowe sukcesy na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym lub wojewódzkim, jest wyróżniającym się zawodnikiem w dyscyplinach zbiorowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, otrzymał minimum dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznano stypendium. Zadania komisji stypendialnej. Procedury Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, w skład której wchodzi: pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego oraz nauczyciel wybrany przez radę pedagogiczną. Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium do komisji stypendialnej. Na podstawie opinii członków komisji, dyrektor decyduje, czy...

Chłopiec w okularach
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kto może dostać zasiłek opiekuńczy na dziecko?
Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Można go także otrzymać, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Można go także otrzymać, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do ZUS. Zasiłek opiekuńczy na dziecko: warunki otrzymania Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje, gdy: Konieczna jest opieka nad dzieckiem w wieku do 8. lat w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły . Zamknięcie tych placówek jest uważane za nieprzewidziane również wtedy, gdy rodzic został o takim zamknięciu powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed tym zamknięciem, Rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem, zachorował , co uniemożliwia mu sprawowanie tej opieki, Konieczna jest opieka nad dzieckiem chorym do ukończenia przez nie 14. roku życia, Niezbędna jest opieka nad dzieckiem chorym które ukończyło 14. rok życia, pod warunkiem, że mieszka ono z osobą wnioskującą o otrzymanie zasiłku. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia z pracy z powodu opieki nad chorym lub pozbawionym opieki dzieckiem, jednak nie dłużej niż za 60 dni w roku, jeśli opieka dotyczy dziecka zdrowego do lat 8., lub chorego do lat 14. Okres ten nie może trwać dłużej niż przez 14 dni w roku , jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem powyżej 14. roku życia. Zasiłek opiekuńczy na dziecko: kto może dostać Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, na umowie zlecenia, wykonującym pracę nakładczą, prowadzącym działalność gospodarczą . Przysługuje wszystkim osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Można otrzymać zasiłek opiekuńczy, zarówno na własne dzieci, jak i dzieci przysposobione, dzieci małżonka lub dzieci...

niemowlę leży na plecach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?
Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Zarówno dziecko jak i zobowiązany muszą mieć możliwość zachowania godnego poziomu życia, czyli musza mieć możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.

Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Zarówno dziecko jak i zobowiązany muszą mieć możliwość zachowania godnego poziomu życia, czyli musza mieć możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacji uregulowany jest w art. 128-144¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (jego tekst dostępny tutaj ). Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. Wysokość alimentów wpłacanych na dziecko uzależniona jest nie tylko od potrzeb tego dziecka, ale również od możliwości zarobkowych jego rodziców. Te przesłanki pozostają we wzajemnej zależności, i sąd przy orzekaniu wysokości alimentów musi je brać pod uwagę równocześnie . Wysokość alimentów na dziecko: uzasadnione potrzeby dziecka Rodzice powinni zapewnić utrzymanie dziecku na takim poziomie, na jakim sami żyją. Poziom ten musi być godny – podstawowe potrzeby dziecka muszą być zaspokojone. Natomiast to, czy uzasadnioną potrzebą dziecka jest np. uczęszczanie na kosztowne kursy dodatkowe, zależy od poziomu, na jakim dotychczas żyło dziecko, i na jakim żyją jego rodzice .   Potrzeby usprawiedliwione występują wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli więc posiada majątek odpowiedni do utrzymania, dochody z tego majątku, pracę czy rentę – ma to wpływ na wysokość ewentualnych świadczeń alimentacyjnych. Jeśli dziecko mogłoby samo się utrzymać, ale nie dokłada ku temu starań – np. nie szuka pracy , wówczas również to ma wpływ nie tylko na wysokość alimentów, ale w ogóle na istnienie obowiązku ich płacenia przez rodzica. Wysokość alimentów na dziecko: możliwości zarobkowe rodziców Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od potrzeb dziecka, ale też tego, czy ich...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner