Składka chorobowa jest obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu.

Reklama

Składka chorobowa: kiedy jest opłacana?

Składka chorobowa jest obowiązkowa dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Jest jedyną składką, której koszt ponosi w pełni sam pracownik. Jej płatnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym do jej odprowadzania, jest jednak pracodawca. To znaczy, że chorobowe jest potrącane z wynagrodzenia pracownika. Składki na ubezpieczenie chorobowe muszą być odprowadzone, podobnie jak pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych podmiotów.

Składce chorobowej podlegają dobrowolnie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą być objęte tym ubezpieczeniem, jeśli podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Opłacanie ubezpieczenia chorobowego pozwala na otrzymanie zasiłku chorobowego z ZUS w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Chorobowe nie ma nic wspólnego z dostępem do służby zdrowia – za możliwość skorzystania z opieki lekarskiej w ramach NFZ odpowiada opłacanie składki zdrowotnej.

Zobacz także

Dobrowolnie mogą opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia, z wyjątkiem uczniów i studentów do 26. roku życia.

Reklama

Składka chorobowa: ile wynosi?

Obecnie składka chorobowa wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Podstawę do obliczania jej wymiaru stanowi, podobnie jak do obliczania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, czyli przychód ze stosunku pracy. O ile maksymalna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, to składki chorobowej to ograniczenie nie dotyczy. W przypadku jednak osób, które składkę tę opłacają dobrowolnie, jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Reklama
Reklama
Reklama