wejście do domu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jak przekazać mieszkanie w darowiźnie, aby nie płacić podatku

Darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem świadczenia na rzecz określonej osoby. Przekazanie mieszkania w drodze darowizny wiąże się z zachowaniem odpowiedniej formy, czyli sporządzić akt notarialny. W przypadku niezachowania tej formy darowizna mieszkania będzie uważana za nieważną.

Darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem świadczenia na rzecz określonej osoby. Przekazanie mieszkania w drodze darowizny wiąże się z zachowaniem odpowiedniej formy, czyli sporządzić akt notarialny. W przypadku niezachowania tej formy darowizna mieszkania będzie uważana za nieważną.

 

Od otrzymanej darowizny trzeba zapłacić podatek od spadków i darowizn. Jednak nabywcy, którzy są dziećmi lub członkami dalszej rodziny darczyńcy, mogą uniknąć obowiązku podatkowego.

Kasia gotuje z Polki.pl: domowe hamburgery

Zwolnienie najbliższej rodziny z opodatkowania darowizny mieszkania

Nabycie rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli darowizna otrzymana została od osoby bliskiej, pod pewnymi warunkami podlega ona zwolnieniu z opodatkowania. Z podatku od spadków i darowizn zwolnieni są zstępni (dzieci), wstępni (rodzice), rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym. Zwolnienie z opodatkowania przysługuje pod warunkiem zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku opłacenia podatku. Jeżeli darowizna została odziedziczona to zgłoszenie należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie darowizny. W przypadku spisywania aktu notarialnego, zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje notariusz. Termin ten nie podlega przywróceniu – jego niedotrzymanie będzie wiązało się z obowiązkiem opłacenia podatku od spadku i darowizn.

Uniknięcie opłaty podatku od darowizny mieszkania przekazanej dziecku

Jeżeli mieszkanie jest przekazane w darowiźnie dziecku, które ma własną rodzinę, należy przekazać ją tylko dziecku. W ten sposób unikniemy obowiązku podatkowego. Jeżeli przekażemy darowiznę mieszkania, np. córce i jej mężowi, wówczas zięć będzie zobowiązany do opłacenia podatku, ponieważ zgodnie z przepisami podatkowymi nie należy on do kręgu najbliższej rodziny.

Uniknięcie opłaty podatku od darowizny mieszkania członków dalszej rodziny

Jeżeli darowizna ma zostać przekazana dalszej rodzinie – rodzeństwu rodziców, dzieciom rodzeństwa, małżonkom i zstępnym pasierbów, rodzeństwu małżonków i małżonkom rodzeństwa lub innym nabywcom, którzy sprawowali opiekę nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata także nie zawsze trzeba płacić podatek.

 

W przypadku, gdy mieszkanie ma do 110 m² powierzchni, podatku od spadków i darowizn nie trzeba płacić. Jest tu jednak jeszcze dodatkowy warunek, który trzeba spełnić, by uniknąć opodatkowania darowizny. Otrzymujący mieszkanie w darowiźnie nie może być właścicielem innego domu bądź mieszkania lub, jeśli nim jest, powinien pozbyć się tej własności na rzecz dzieci, gminy lub Skarbu Państwa. Powinno to nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe lub zawarto umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Dodatkowo nabywcy nie może przysługiwać spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkaniowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, prawo do domu jednorodzinnego (wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej) lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym. Jeżeli nabywcy dysponują takimi prawami powinni przekazać je dzieciom lub spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego lub złożenia zeznania podatkowego.

 

Nabywcy darowizny będący członkami dalszej rodziny nie powinni wynajmować mieszkania. Jeżeli są najemcami, aby uniknąć obowiązku podatkowego muszą rozwiązać umowę najmu na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego lub złożenia zeznania podatkowego. W otrzymanym w darowiźnie lokalu nabywcy muszą zamieszkiwać i być zameldowanymi na pobyt stały przez 5 lat. W tym czasie obdarowani nie mogą sprzedać lokalu.  

podpisanie dokumentów przez mężczyznę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zasady opodatkowania darowizn. Kto nie płaci podatku od spadków i darowizn?
Darowizna pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizn ma osoba, która otrzymała darowiznę w kwocie wyższej niż wartość kwoty wolnej od podatku, a nie podlega zwolnieniu z podatku z darowizny.

Darowizna pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizn ma osoba, która otrzymała darowiznę w kwocie wyższej niż wartość kwoty wolnej od podatku, a nie podlega zwolnieniu z podatku z darowizny. Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny? Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem podatkowym w podatku od spadku i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizny mają osoby, które otrzymały darowiznę o wartości wyższej niż kwota wolna od podatku. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili, gdy darczyńca składa oświadczenie w formie aktu notarialnego. Jeżeli została zawarta umowa, obowiązek powstaje, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W przypadku darowizn niezgłoszonych do opodatkowania obowiązek podatkowy powstaje w chwili, gdy sporządzono pismo, iż darowizna została stwierdzona lub w momencie, gdy podatnik powołuje się na fakt nabycia darowizny przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej. Wysokość kwoty wolnej od podatku od darowizn Obowiązek podatkowy nie dotyczy darowizn , których czysta wartość (po potrąceniu zadłużeń i obciążeń finansowych) nie przekracza kwoty wolnej od podatku. dla osób należących do I grupy podatkowej kwota wynosi 9637 zł dla osób należących do II grupy podatkowej kwota wynosi 7276 zł dla osób należących do III grupy podatkowej kwota wynosi 4902 zł Grupy podatkowe w podatku od spadku i darowizn I grupa podatkowa – małżonek , rodzeństwo, teściowie, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), macocha, ojczym, pasierb, synowa, zięć, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) II grupa podatkowa – małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, zstępni rodzeństwa (np. wnuki brata, dzieci siostry), rodzeństwo rodziców (np. wujowie i ciotki), zstępni i małżonkowie...

Mężczyzna robi kobiecie niespodziankę
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kiedy i jak należy zgłosić darowizną do urzędu skarbowego?
Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest obowiązkiem osoby, która ją otrzymała. Obowiązek zgłoszenia występuje, gdy wartość darowizny przekracza kwotę zwolnioną z podatku od darowizn. Darowizna zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów, np. darowizna od rodziców, również musi być zgłoszona.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest obowiązkiem osoby, która ją otrzymała. Obowiązek zgłoszenia występuje, gdy wartość darowizny przekracza kwotę zwolnioną z podatku od darowizn. Darowizna zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów, np. darowizna od rodziców, również musi być zgłoszona. Darowizna: obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego Darowizny podlegają podatkowi na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy więc zgłosić je do urzędu skarbowego, odpowiednio udokumentować i odprowadzić od nich należny na podstawie tej ustawy podatek.   Ustawa przewidziała krąg osób, które zwolnione są z obowiązku opłacenia podatku od darowizny. Warunkiem jest jednak zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od otrzymania darowizny. W przypadku jednak, gdy osoba nie wiedziała o tym, że otrzymała darowiznę, termin sześciomiesięczny biegnie nie od chwili jej dokonania, a od chwili dowiedzenia się przez osobę obdarowaną o jej otrzymaniu.   Zwolnienie z podatku przysługuje osobom zaliczanym do pierwszej grupy podatkowej, z wyjątkiem teściów, zięcia i synowej. Są to więc małżonek, zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, pasierb oraz ojczym i macocha. Osoby te, jeśli zgłoszą otrzymanie darowizny w terminie, zwolnione są z zapłaty podatku. Jeśli nie dotrzymają tego terminu – będą zobowiązane zapłacić podatek.   Zgłoszenia otrzymania darowizny należy dokonać w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Właściwość urzędu skarbowego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby obdarowanej. Nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego darowizny dokonanej przed notariuszem. Wówczas to notariusz zobowiązany jest do zgłoszenia darowizny i ewentualnie opłacenia podatku, pobranego od obdarowanego....

mężczyzna za kierownicą
©Rostislav Sedlacek/Fotolia
Styl życia
Kiedy nie trzeba płacić podatku od darowizny samochodu?
Ustawa o podatku od spadków i darowizn reguluje obowiązek zapłaty podatku od darowizny, który wynika z nabycia rzeczy przez osoby fizyczne. Podatek od darowizny samochodu nie zawsze jednak trzeba opłacić. Zwolnione są od tego osoby najbliższe.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn reguluje obowiązek zapłaty podatku od darowizny, który wynika z nabycia rzeczy przez osoby fizyczne. Podatek od darowizny samochodu nie zawsze jednak trzeba opłacić. Zwolnione są od tego osoby najbliższe. Podatek od darowizny: wyłączenia przedmiotowe Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwolnienia przedmiotowe, czyli dotyczące konkretnych rzeczy podlegających darowiźnie, przewiduje głównie w odniesieniu do nieruchomości . W przypadku darowizny samochodu wyłączenie takie będzie miało miejsce tylko w sytuacji, gdy obie strony umowy darowizny nie są obywatelami polskimi, a mimo to dokonują darowizny na terytorium Polski. Podatek od darowizny: wyłączenia podmiotowe Według art. 4a ust. 1 ustawy od podatku od darowizny zwolnione są następujące osoby: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni ( rodzice , dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Aby zostać zwolnionym od podatku na tej podstawie należy złożyć w urzędzie skarbowym druk SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dokonania darowizny. Zgłoszenie nie jest konieczne, jeśli nabycie odbyło się na podstawie aktu notarialnego , lub jeśli wartość samochodu nie przekroczyła kwoty 9637 zł. Osoby niepełnosprawne nie muszą płacić podatku po zakupie używanego auta.  Podatek od kupna używanego samochodu to podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek za auto z komisu bądź salonu płaci sprzedawca. Jeśli wartość auta wynosi niecałe 1000 zł, nie ma obowiązku płacenia podatku od zakupu samochodu . Po zakupie auta uiszcza się do urzędu skarbowego podatek w wysokości jego 2% wartości. Na zapłacenie podatku od kupna samochodu nabywca ma 2 tygodnie.

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik