dziadkowie przy kominku
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Kiedy i jak można się ubiegać o alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków to rzadkość, dlatego niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z możliwości uzyskania takiego świadczenia. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, znajduje się art. 132, który wyraźnie mówi o obowiązku alimentacyjnym, jakim w szczególnych przypadkach obciążeni mogą zostać krewni w dalszej linii. Aby uzyskać świadczenie alimentacyjne od dziadków, najpierw trzeba zgromadzić dokumenty, świadczące o sytuacji materialnej dziecka, na następnie złożyć pozew w sądzie.

Alimenty od dziadków to rzadkość, dlatego niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z możliwości uzyskania takiego świadczenia. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, znajduje się art. 132, który wyraźnie mówi o obowiązku alimentacyjnym, jakim w szczególnych przypadkach obciążeni mogą zostać krewni w dalszej linii. Aby uzyskać świadczenie alimentacyjne od dziadków, najpierw trzeba zgromadzić dokumenty, świadczące o sytuacji materialnej dziecka, na następnie złożyć pozew w sądzie.

Alimenty od dziadków – jakie warunki muszą zostać spełnione?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o alimenty od dziadków jest brak krewnego w linii prostej, który byłby w stanie łożyć na utrzymanie dziecka. Taka sytuacja ma miejsce kiedy:

  • obydwoje rodziców lub jeden z nich nie żyje,
  • rodzic zobowiązany do płacenia alimentów regularnie zalega z opłacaniem świadczenia,
  • niemożliwe jest uzyskanie od rodzica świadczenia alimentacyjnego lub wiąże się to z bardzo dużymi trudnościami,
  • dziecko nie ma dorosłego rodzeństwa, które tuż po rodzicu mogłoby zostać obciążone obowiązkiem świadczenia alimentacyjnego (jako krewny w linii prostej) bądź istnieją dowody na to, że świadczenie takie przekracza ich możliwości finansowe.

 

Kasia gotuje z Polki.pl: sałatka z groszkiem

Pozew o alimenty od dziadków, niezależnie od sytuacji, musi być dobrze uargumentowany. Może temu służyć np. zaświadczenie od komornika, że rodzic zalega z opłacaniem świadczenia.

Alimenty od dziadków – kiedy można się ubiegać?

O alimenty od dziadków można się ubiegać tylko w skrajnych przypadkach – świadczenie nie może być wykorzystywane do polepszenia statusu materialnego dziecka, a jedynie do pokrywania jego podstawowych potrzeb bytowych. Obowiązkiem świadczenia alimentacyjnego obciąża się więc dziadków tylko wtedy, gdy można dowieść, że dziecku brakuje środków do życia (w kodeksie prawa rodzinnego i opiekuńczego pojawia się określenie „niedostatek”, które jednak nie jest zdefiniowane i może być różnie interpretowane).

Alimenty od dziadków – od czego zależy kwota?

Alimenty od dziadków to tzw. alimenty uzupełniające, są więc zawsze niższe niż kwota, jaką zobowiązany byłby uiszczać rodzic dziecka. Obowiązek alimentacyjny dziadków nie opiera się na zasadzie przerzucania na nich niepełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca czy matki dziecka. Można ich obciążyć jedynie takimi świadczeniami, na jakie pozwalają ich status materialny i osobiste potrzeby. Przy wyliczaniu kwoty alimentów od dziadków w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę ich dochody, a w drugiej – usprawiedliwione potrzeby dziecka. Kiedy tylko rodzic dziecka znów będzie zdolny do świadczenia na jego rzecz, dziadkowie zostają zwolnieni z tego obowiązku.

Alimenty od dziadków – postępowanie

Aby ubiegać się o alimenty od dalszego krewnego, trzeba złożyć przeciw niemu pozew w sądzie rejonowym (w okręgu, w którym zamieszkuje pozwany lub dziecko). W sądzie powinny pozostać dwa egzemplarze (wraz z załącznikami). Po jednym egzemplarzu można wysłać także dziadkom i rodzicowi dziecka, a jeden zachować dla siebie. Pozew taki oprócz obudowy formalnej (daty i miejsca sporządzenia dokumentu, nazwy i adresu sądu, oznaczenia stron, gdzie powodem jest małoletnie dziecko, a pozwanym krewny oraz tytułu dokumentu) powinien zawierać jasno wyeksplikowane żądanie (wraz z podaniem konkretnej kwoty alimentów), uzasadnienie żądania i rzetelne dowody.


dziewczynka czyta książkę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy można uzyskać alimenty na dziecko bez rozwodu?
Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny , ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono mogło samodzielnie się utrzymać.   Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli pracuje ono zarobkowo, a może też trwać kilka lat dłużej – jeśli dziecko zdecydowało się kontynuować kształcenie lub z innego powodu nie może podjąć pracy . Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na utrzymanie dziecka wystarcza dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Wysokość alimentów zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów . Alimenty na dziecko bez rozwodu Aby dziecko miało prawo do otrzymywania alimentów nie ma znaczenia, czy jego rodzice są małżeństwem. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców, a drugi uchyla się od ponoszenia kosztów niezbędnych do jego utrzymania, to drugi rodzic może wnioskować o alimenty na rzecz dziecka w jego imieniu, jako jego przedstawiciel ustawowy. Alimenty wypłacane są do rąk tego rodzica jako przedstawiciela ustawowego dziecka i jego opiekuna, nie zaś na rzecz tego rodzica. To znaczy, że z alimentów należy pokrywać potrzeby dziecka, a nie...

rodzice z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Pozbawienie praw rodzicielskich – co z alimentami?
Prawa rodzicielskie a obowiązek alimentacyjny to dwie różne rzeczy – obowiązek utrzymywania dziecka nie wygasa wraz z pozbawieniem praw rodzicielskich. Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty to kwestia, która nurtuje wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci, a chcących pozbawić praw do dziecka drugiego rodzica.

Prawa rodzicielskie a obowiązek alimentacyjny to dwie różne rzeczy – obowiązek utrzymywania dziecka nie wygasa wraz z pozbawieniem praw rodzicielskich. Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty to kwestia, która nurtuje wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci, a chcących pozbawić praw do dziecka drugiego rodzica. Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy może nastąpić Pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić, jeśli rodzic nie interesuje się losem dziecka , nie jest w stanie go wychowywać i utrzymywać, lub gdy rażąco nadużywa swoich praw, a więc wtedy, gdy np. bije dziecko lub je wykorzystuje. Wiąże się z tym, że rodzic przestaje być przedstawicielem ustawowym dziecka i nie może występować w jego imieniu . Pozbawienie praw rodzicielskich może, ale nie musi wiązać się z prawnym ograniczeniem kontaktów z dzieckiem. Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty Mimo iż w razie pozbawienia praw rodzicielskich rodzic przestaje być przedstawicielem ustawowym dziecka i traci do niego prawo, to nie zwalnia go to z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na rodzicach do czasu, gdy nie jest ono w stanie się utrzymać samodzielnie, i nie ma nic wspólnego z posiadaniem i wykonywaniem władzy rodzicielskiej . Odebranie praw rodzicielskich nie jest również powodem do obniżenia alimentów.   Zasada ta działa w dwie strony – rodzic zobowiązany jest do świadczenia na rzecz dziecka, ale i dziecko zobowiązane jest do alimentacji na rzecz rodzica, którego pozbawiono praw rodzicielskich, jeśli znajdzie się on w niedostatku. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Dowiedz się, jak napisać pozew o alimenty na dziecko . Alimenty od dziadków to rzadkość, dlatego niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z możliwości uzyskania takiego świadczenia....

alimenty
©whitelook/Fotolia
Styl życia
Zasady przyznawania alimentów na dziecko
Alimenty na dziecko to obowiązkowe i regularne świadczenie rodziców na rzecz dziecka, które jest niezdolne do samodzielnego utrzymania się. W sprawach o alimenty nie ponosi się żadnych sądowych opłat.

Alimenty na dziecko to obowiązkowe i regularne świadczenie rodziców na rzecz dziecka, które jest niezdolne do samodzielnego utrzymania się. W sprawach o alimenty nie ponosi się żadnych sądowych opłat. Alimenty – zasady przyznawania Obowiązek alimentacyjny na dziecko rozpoczyna się w chwili jego narodzin i może być świadczony: z dobrej woli zobowiązanego – kwota alimentów ustalana jest na drodze negocjacji pozasądowych. W rozmowach mogą uczestniczyć osoby trzecie, które pełnią funkcję mediatora, jeżeli strony nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia. Mediację może przeprowadzić prawnik lub radca prawny. Mimo, że ustalenia wypracowane na drodze rozmów można zawrzeć jedynie w formie ustnej, bezpieczniejszą formą będzie spisanie umowy, która jest dokumentem obowiązującym przed sądem na wypadek sporu i konieczności przeprowadzenia procesu. Istnieje też możliwość spisania tych postanowień w formie aktu notarialnego; w rezultacie wyroku sądu z przeprowadzonej rozprawy sądowej. Kto i kiedy może wystąpić z wnioskiem o przyznanie alimentów? Jeśli rodzice żyją w rozłączeniu (separacja, rozwód) wówczas rodzic, u którego przebywa dziecko ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego. W postępowaniu rozwodowym najczęściej określana jest wysokość alimentów i są one wypłacane rodzicowi, u którego dziecko przebywa na stałe. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, a rodzice żyją w rozłączeniu, wówczas rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, ma prawo wystąpić z pozwem o sądowe zobowiązanie drugiego rodzica do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Dziecko, które nie może samo się utrzymać, ma prawo wystąpić do sądu o alimenty od swoich rodziców. Obowiązek alimentacyjny...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik