dziewczynka ubrana na zielono
Flickr/alex yosifov/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Styl życia

Alimenty – jak napisać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty składa w imieniu małoletniego dziecka jego przedstawiciel ustawowy – najczęściej rodzic. Może to być również przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej, którego kuratelą objęta jest rodzina.

Pozew o alimenty składa w imieniu małoletniego dziecka jego przedstawiciel ustawowy – najczęściej rodzic. Może to być również przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej, którego kuratelą objęta jest rodzina.

Informacje jakie należy zamieścić w pozwie o alimenty

W pozwie muszą znaleźć się takie informacje, jak:

 • dane osobowe powoda – czyli dziecka, na rzecz którego zakładana jest sprawa; jeżeli pozew dotyczy świadczenia alimentacyjnego na więcej niż jedno dziecko, wówczas należy każde z nich ująć w dokumencie oraz wyszczególnić kwotę na każde dziecko;
 • dane osobowe przedstawiciela – czyli osoby działającej w imieniu dziecka – w przypadku dzieci małoletnich, dzieci pełnoletnie występują we własnym imieniu;
 • dane osobowe pozwanego – osoby zobowiązanej do płacenia alimentów;
 • żądanie dotyczące zasądzenia określonej kwoty alimentów;
 • żądanie dotyczące zasądzenia na rzecz pozwanego kosztów procesu;
 • data – od której ma nastąpić comiesięczne wypłacanie świadczenia alimentacyjnego.

Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym – Wydziale Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (dzieci) lub pozwanego.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

Każda informacja, jaką podajemy w pozwie musi być podparta dowodami, takimi jak odpowiednie dokumenty lub zeznania świadków.

Uzasadnienie żądania – należy podać potrzeby dziecka (dzieci) oraz przedstawić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów, czyli podać jej zawód, kwalifikacje, określić tryb życia i sytuację majątkową.

Uzasadnienie można podeprzeć informacją na temat tego, że osoba wnosząca pozew nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi zapewniającymi pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Załączniki do pozwu o alimenty

Do pozwu niezbędne jest dołączenie następujących dokumentów:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa – jeżeli dotyczy małżonków;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci);
 • odpis wyroku sądu dotyczący rozwodu – jeżeli dotyczy;
 • dokumentacja kosztów utrzymania dziecka;
 • zaświadczenie/zaświadczenia o zarobkach rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem;
 • odpis pozwu, jego kserokopia oraz kserokopie wszystkich załączników.

Na pozwie musi znaleźć się własnoręczny podpis osoby reprezentującej dziecko lub dziecka – jeśli jest pełnoletnie.

dziewczynka w czapce
Pixabay/Pezibear/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Styl życia
Podwyższenie alimentów – sposób w jaki należy przygotować pozew
Pozew o podwyższenie alimentów to dokument wymagający rzetelnego uzasadnienia podpartego dowodami, świadczącymi o konieczności zwiększenia comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

Pozew o podwyższenie alimentów to dokument wymagający rzetelnego uzasadnienia podpartego dowodami, świadczącymi o konieczności zwiększenia comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Pozew o podwyższenie alimentów – wzór   (miejsce oraz data sporządzenia pozwu)   Sąd .................................... Wydział .................................... Adres: ..........................................… (Sądem właściwym dla rozpatrywania tego typu spraw jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, znajdujący się w miejscu zamieszkania powoda lub pozwanego)   Powód: .......................................… (jest to zawsze osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego, czyli nawet małoletnie dziecko – z dopiskiem, że jest ono reprezentowane przez rodzica - podajemy miejsce zamieszkania i pesel)   Pozwany: ...................................… (To osoba, od której żądamy wypłacania zwiększonego świadczenia alimentacyjnego, wskazujemy tu adres do korespondencji – czyli adres aktualnego zamieszkania pozwanego, aby mieć pewność, że wezwanie na rozprawę zostanie dostarczone)   Wartość przedmiotu sporu: .................… (W przypadku powództwa o sprawy majątkowe zawsze należy określić kwotę, co do której zgłaszane jest roszczenie. W przypadku żądania alimentów w wysokości 900 zł miesięcznie, gdzie dotychczas wynosiły one 500 zł, różnicę, czyli 400 zł mnożymy przez 12 miesięcy (zgodnie z art. 22 Kodeksu Postępowania Cywilnego), czyli wartość przedmiotu sporu w tym przykładzie wynosi: 4800 zł)   Pozew o podwyższenie wysokości alimentów   W imieniu .................................... wnoszę o: (Podwyższenia alimentów można żądać w imieniu...

Pozew o alimenty
© krivinis/Fotolia.com
Styl życia
Pozew o alimenty na dziecko: jak przygotować?
Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka.

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka.   Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli decyduje się ono na pracę zarobkową, a może też trwać dłużej, jeśli dziecko kontynuuje kształcenie.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stany cywilnego. Jego wysokość zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka , jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów .   Obowiązek alimentacyjny przedawnia się z upływem trzech lat. Wynika z tego, że można domagać się zarówno alimentów, które będą wypłacane w przyszłości, jak i tych, które należały się w ciągu ostatnich trzech lat. Alimenty na dziecko: jak napisać pozew? Przygotowując pozew o alimenty trzeba pamiętać o wszystkich niezbędnych dla ważności tego dokumentu elementów. Są to:   Wskazanie miejscowości i daty sporządzenia pozwu.   Określenie sądu. Powód dokonuje wyboru pomiędzy sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica od którego domagamy się alimentów a sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce...

skłócona para
© gpointstudio/Fotolia.com
Styl życia
Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie
Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.   Wymagane jest sporządzenie pozwu w trzech egzemplarzach – jeden dla Sądu, jeden dla strony pozwanej i jeden dla osoby składającej pozew. W biurze podawczym Sądu, należy pozostawić 2 egzemplarze. Na swojej kopii dostaniemy potwierdzenie złożenia dokumentów. Jeżeli posiadamy załączniki – należy postąpić z nimi tak samo. Tylko skrócony akt małżeństwa nie wymaga kopiowania ponieważ jesteśmy zobowiązani złożyć tylko jeden egzemplarz dla Sądu. Osoba składająca pozew musi osobiście podpisać każdy jego egzemplarz. Podpis nie musi być czytelny, ale nie może to być parafka. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym konkretnego Sądu lub wysłać Pocztą Polską – jako przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru.   Pozew należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym, to znaczy, że musi się on znajdować w ostatnim miejscu wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka. Co powinno się znaleźć w pozwie o rozwód? 1. Adres. Wszystkie podane adresy muszą być aktualnymi miejscami do doręczeń, ponieważ niedostarczenie pozwu do pozwanego może skutkować niemożnością rozpoczęcia procesu. 2. Wymienione strony. 3. Uzasadnienie pozwu. W tym miejscu należy napisać, czy małżonkowie posiadają dzieci. Ważne są tylko wspólne małoletnie dzieci i nie należy wpisywać dzieci pełnoletnich lub pochodzących z innych związków. Oprócz tego niezbędne jest wpisanie czy małżonkowie zawierali umowy (w formie notarialnej) odnośnie...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner