Ewa Rempała

Wypadek w pracy
Styl życia

Jakich czynności dokonuje się po wypadku przy pracy?

Ewa Rempała
gotówka leży na podatku
podatki
kariera

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Kwota zmniejszająca podatek to procent kwoty wolnej od podatku, odliczany od dochodu, który przekracza kwotę zwolnioną. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczymy kwotę wolną od podatku dochodowego, to nasz obowiązek podatkowy zostanie pomniejszony o kwotę wolną od podatku.
Ewa Rempała
mężczyzna podpisuje umowę dzierżawy
umowy

Jak napisać umowę dzierżawy? Wzór umowy

Umowa dzierżawcy polega na odpłatnym udostępnieniu rzeczy lub prawa do używania i pobierania pożytków. W umowie należy wskazać strony umowy, wysokość czynszu i postanowienia dotyczące sposobu korzystania z rzeczy.
Ewa Rempała
zaniepokojony pan
prawo
świadczenia

Terminy płatności faktury – kiedy trzeba zapłacić za towar

Termin płatności faktury często jest umieszczany na tym dokumencie, może również wynikać z umowy między stronami. Nie jest to jednak obowiązkowe. Wówczas należy trzymać się terminu 30 dni od wykonania zobowiązania drugiej strony, bowiem po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe.
Ewa Rempała
matka z dzieckiem
prawo
świadczenia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – co to jest?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służy zaspokajaniu potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin – z jego środków wypłaca się świadczenia urlopowe, tworzy się przyzakładowe żłobki i przedszkola. Do korzystania z niego uprawnieni są, oprócz obecnych pracowników, także emeryci i renciści, którzy byli w danym zakładzie zatrudnieni.
Ewa Rempała
Mężczyzna pracuje na komputerze
prawo
rynek pracy
świadczenia

Wynagrodzenie zasadnicze niższe od płacy minimalnej – kiedy jest to możliwe?

Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od płacy minimalnej, jeśli pracownik otrzymuje dodatkowo premie i dodatki. Płaca minimalna to ustalona ustawowo kwota, poniżej której nie może zejść pensja pracownika pełnoetatowego. Można jednak osiągnąć tę kwotę poprzez dodanie do wynagrodzenia zasadniczego składników takich jak premie i nagrody oraz różne dodatki. Jednak nie wszystkie składniki wypłacanego wynagrodzenia można wliczyć do kwoty pensji minimalnej.
Ewa Rempała
kobieta pracuje przed laptopem
prawo pracy

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy przewidziane w kodeksie pracy. Nie dotyczy więc zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.
Ewa Rempała
skarga na komornika
świadczenia

Skarga na czynności komornika. Jak napisać?

Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, w terminie 7 dni od naruszenia przez niego prawa. Skarga musi spełniać wymagania dla pism procesowych i zostać opłacona.
Ewa Rempała
pan liczy koszty na kalkulatorze
rynek pracy

Ile wynoszą koszty egzekucyjne?

Koszty egzekucyjne to przede wszystkim należności wobec komornika, ustalane według określonych stawek, za dokonywane przez niego czynności związane z egzekucją. Dochodzenie należności wiąże się jednak również z innymi wydatkami – na czynności biegłych czy uzyskanie informacji o dłużniku.
Ewa Rempała
mężczyzna pokazuje zasady zgłoszenia pracownika do ZUS
prawo
świadczenia

Zgłoszenie pracownika do ZUS - zasady

Zgłoszenie do ZUS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia jest obowiązkiem płatnika składek, czyli pracodawcy.
Ewa Rempała
pan przegląda dokumenty
prawo
świadczenia

Kiedy i jak wyrejestrować się z VAT?

Wyrejestrowanie z VAT jest możliwe, kiedy podatnik wcześniej był zarejestrowany jako czynny podatnik – z wyboru lub ze względu na przekroczenie limitu obrotu – a obecnie spełnia warunki do zwolnienia z VAT.
Ewa Rempała
sprawa w sądzie
prawo
świadczenia

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie? Co bierze pod uwagę sąd?

Podział majątku przy rozwodzie następuje w drodze notarialnej umowy stron, jeśli istnieje między nimi zgodność co do podziału wspólnego majątku, lub na drodze sądowej. O podziale majątku wspólnego orzeka sąd okręgowy w wyroku rozwodowym lub, później, sąd rejonowy.
Ewa Rempała
mężczyzna w garniturze przegląda umowę agencyjną
umowy

Umowa agencyjna – na czym polega?

Umowa agencyjna jest to specyficzny rodzaj zlecenia, polegający na tym, że agent zobowiązuje się pośredniczyć w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy. Pobiera za to wynagrodzenie w formie prowizji, która uzależniona jest od liczby i wartości zawartych umów.
Ewa Rempała
Naprawa rury
prawo pracy
kariera

Zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy

Ruchomy czas pracy polega na tym, że pracownicy zarówno rozpoczynają pracę, jak i kończą ją w danym dniu pomiędzy określonymi godzinami. Jednocześnie muszą zachować dobowy czy tygodniowy czas pracy. Rozwiązanie takie wymaga porozumienia z pracownikami.
Ewa Rempała
pani trzyma segregator
prawo
świadczenia

Ulga meldunkowa – co oznacza?

Ulga meldunkowa polegała na zwolnieniu z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości w terminie krótszym niż 5 lat od ich nabycia. Trzeba było jedynie być zameldowanym pod danym adresem przez 12 miesięcy przed sprzedażą. Dotyczyła jedynie nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, dlatego nie ma już praktycznego zastosowania dla podatników.
Ewa Rempała
Kobieta w pracy
prawo
rynek pracy
umowy

Zasady wynagradzania uczniów przygotowujących się do zawodu

Wynagrodzenie uczniów przygotowujących się w ramach nauki do wykonywania zawodu nie może być niższe niż ustalony procent przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał roku. Może być jednak wyższe. Pracodawca może starać się o refundację wynagrodzeń wypłacanych uczniom.
Ewa Rempała
Zmartwiona kobieta
prawo
rynek pracy

Wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna to jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Może być założona przez co najmniej dwie osoby, które dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wnoszą swoje wkłady.
Ewa Rempała
mężczyzna podpisuje umowę
umowy

Jak napisać umowę współpracy handlowej przedsiębiorstw?

Umowa o współpracy zawierana jest zwykle między przedsiębiorcami, w celu osiągnięcia przez nich większych zysków i korzyści. Umowa o współpracy między firmami sporządzana jest w formie pisemnej, aby między stronami była jasność co do jej postanowień i warunków.
Ewa Rempała
chłopcy bawią się na podwórku
prawo
świadczenia

Jak adoptować dziecko? Warunki przysposobienia

Starając się o adopcję dziecka trzeba spełnić warunki zarówno zdrowotne, jak i materialne. Wiedza jak adoptować dziecko jest przydatna od początku starań o uzyskanie zgody na przysposobienie, ponieważ nie zawsze jest to łatwe.
Ewa Rempała
zadowolona pani
prawo pracy

Do czego jest potrzebne pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu, czyli prostych, codziennych czynności związanych z działalnością firmy, która udziela takiego pełnomocnictwa. Wymaga formy pisemnej, może jednak wynikać z umowy o pracę czy umowy zlecenia
Ewa Rempała
pióro leży na stole
podatki

Podatek od nabycia spadku

Wysokość podatku od spadku, regulowana ustawą o podatku od spadków i darowizn, zależy od przynależności spadkobiercy do jednej z trzech grup podatkowych oraz wartości spadku. Osoby najbliższe są zwolnione z podatku, jeśli został spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do US.
Ewa Rempała
Mężczyzna
prawo
rynek pracy
świadczenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?

Wynagrodzenie za część miesiąca należy się pracownikowi, jeśli przez część danego miesiąca nie pracował z uwagi na to, że przebywał na zwolnieniu, np. chorobowym lub macierzyńskim. Przysługuje też wówczas, gdy stosunek pracy wygasł w trakcie miesiąca.
Ewa Rempała
kreatywny mężczyzna siedzi z laptopem
prawo
podatki
umowy

Wady i zalety umowy franczyzy

Umowa franczyzy, polega na tym, że franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoje logo oraz zespół praw i środków umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niesie to dla obu stron tej umowy zarówno korzyści, jak i ograniczenia.
Ewa Rempała
sędzia w czarnym stroju
świadczenia

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu?

Opłata sądowa od pozwu to opłata stała lub opłata stosunkowa. Opłata od pozwu wynosi co najmniej 30 zł i nigdy nie więcej niż 100 000 zł. Ten, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, może starać się o zwolnienie z tych kosztów.
Ewa Rempała
kobieta przegląda papiery
prawo
świadczenia

Ulga abolicyjna – na czym polega?

Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, jednak zgodnie z umową międzynarodową zawartą z tym krajem nie zostały zwolnione od zapłacenia podatku od tego dochodu w Polsce. Ulgę abolicyjną stosuje się do określonego limitu, ustalanego indywidualnie, przy rocznym zeznaniu podatkowym.
Ewa Rempała
młody mężczyzna przed laptopem
prawo
świadczenia

Zasady zawieszenia działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. może nastąpić na okres 1-24 miesięcy, ale tylko, jeśli spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Aby zawiesić działalność należy złożyć do sądu gospodarczego wniosek o wpis w KRS, a także dokumenty wyrejestrowujące z ubezpieczeń społecznych.
Ewa Rempała
pisanie umowy spółki jawnej
umowy

Umowa spółki jawnej: jak napisać?

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Koniecznie trzeba w umowie spółki określić jej firmę i siedzibę, wkłady wnoszone do majątku spółki przez jej wspólników oraz ich wartość, a także przedmiot działalności oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.
Ewa Rempała
rodzice z dziećmi
świadczenia

500 zł na dziecko – kto je otrzyma?

500 zł na dziecko należeć się będzie każdego miesiąca, na drugie i kolejne dziecko. Osoby najbiedniejsze będą mogły liczyć na otrzymanie zasiłku już na pierwsze dziecko – jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie będzie przekraczał 800 zł, lub 1200 zł, gdy dziecko będzie niepełnosprawne.
Ewa Rempała
mężczyzna przed komputerem
prawo pracy

Kogo obejmuje ochrona przedemerytalna?

Ochrona przedemerytalna obejmuje pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Muszą jednak z upływem tego okresu nabyć prawo do emerytury. Nie obejmuje pracowników, których stosunek pracy w tym czasie by wygasł.
Ewa Rempała
ręka na ręce
prawo
świadczenia
Emerytura

Zawieszenie emerytury dla pracującego emeryta: zasady

Zawieszenie emerytury następuje, jeśli osoba, która uzyskała prawo do tego świadczenia, kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy. Zawieszenie emerytury następuje także wówczas, gdy deklarowany przychód z działalności gospodarczej emeryta przekracza 130% średniego wynagrodzenia.
Ewa Rempała
Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner