Ewa Rempała

kobieta trzymająca pieniądze
Styl życia

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy i kiedy jest opłacana?

Ewa Rempała
Małżeństwo
prawo
podatki
świadczenia

Zasady rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków z podatku dochodowego jest możliwe, jeśli rozliczają się oni za pomocą skali podatkowej. Musi ich łączyć wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie z podatku dochodowego jest o tyle korzystne, że może doprowadzić do obniżenia należnego podatku.
Ewa Rempała
Kobieta przy komputerze
prawo
podatki
rynek pracy

Zmiana danych firmy w CEIDG: jak wypełnić wniosek krok po kroku

Zmiana nazwy firmy, adresu firmy czy innych danych, które podlegają wpisowi w CEIDG, wymaga złożenia wniosku CEIDG-1. Uaktualnienia danych należy dokonać w terminie 7 dni od zmiany. Wniosek ten jest wolny od opłat.
Ewa Rempała
Chłopiec w okularach
prawo
świadczenia
prawo pracy

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Można go także otrzymać, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do ZUS.
Ewa Rempała
eleganckie wnętrze
podatki

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości kształtuje zależy od tego, czy sprzedawca jest przedsiębiorcą będącym płatnikiem podatku VAT. Jeśli nie – obowiązek podatkowy będzie spoczywał na kupującym.
Ewa Rempała
dwóch mężczyzn i kobieta witają się
umowy

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od długości trwania stosunku pracy. Ta forma zatrudnienia podlega przepisom kodeksu pracy, który zezwala na jednostronne rozwiązanie tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Dzięki temu jest to najstabilniejsza z form zatrudnienia.
Ewa Rempała
umowa wynajmu
prawo
umowy

Umowa wynajmu pokoju – jak napisać?

Umowa wynajmu pokoju powinna zawierać wszystkie elementy, które są niezbędne w przypadku każdej innej umowy najmu. Powinna określać, o jaki pokój chodzi, wskazywać adres mieszkania czy domu, w którym pokój ten się znajduje. Wynajem pokoju łączy się z możliwością użytkowania wspólnych dla lokatorów pomieszczeń i urządzeń.
Ewa Rempała
Podpisywanie dokumentów
prawo
rynek pracy
świadczenia

Wady i zalety umowy menedżerskiej

Umowa menedżerska to kontrakt cywilnoprawny, na mocy którego menedżer, czyli zleceniobiorca, zobowiązuje się za wynagrodzeniem zarządzać firmą zleceniodawcy. Jest to umowa, którą cechuje duża swoboda w ustalaniu obowiązków i praw stron. Jest korzystna dla osób z wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem.
Ewa Rempała
Dziewczynka przy biurku
prawo
świadczenia

Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić krok po kroku?

Wniosek o alimenty, czyli pozew, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu.
Ewa Rempała
Rodzina
świadczenia
psychologia

Na czym polega wywiad środowiskowy?

Wywiad środowiskowy polega na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, stosunków osobistych i majątkowych tych osób, ich trybu życia i stanu zdrowia. Przeprowadza się go w sprawach dotyczących przyznania pomocy społecznej, w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach karnych.
Ewa Rempała
Kobieta przed laptopem
prawo
rynek pracy
prawo pracy

Jakie są obowiązki pracownika? Czego może wymagać pracodawca?

Obowiązki pracownika wynikają przede wszystkim z umowy o pracę, która określa zajmowane przez niego stanowisko. Pracodawca musi zaznajomić pracownika z obowiązkami i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, co może uczynić w formie pisemnej. Może też wydawać pracownikowi bieżące polecenia, jednak muszą być one zgodne z charakterem wykonywanej pracy.
Ewa Rempała
mężczyzna w białej koszuli podaje dłoń
umowy

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy zlecenia?

Regulacje dotyczące umowy zlecenia nie zawierają restrykcji dotyczących okresów wypowiadania takich umów. Mogą być, co do zasady, wypowiedziane w każdym czasie, jednakże trzeba pamiętać o konsekwencjach wypowiedzenia nieopartego na ważnych przyczynach.
Ewa Rempała
Dzieci podczas zabawy
prawo
świadczenia
opieka nad dzieckiem

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe z dzieckiem za granicę

Kiedyś można było wpisać dziecko w paszporcie rodzica, obecnie przy wyjeździe za granicę dziecko powinno mieć swój własny paszport lub dowód osobisty.
Ewa Rempała
kobieta późną nocą pracuje przed komputerem
prawo pracy

Jak są płatne nadgodziny?

Za pracę w nadgodzinach, czyli powyżej ustalonego w umowie o pracę czasu, należy się wynagrodzenie powiększone o dodatek. Wynosi on, w zależności od sytuacji, 100% lub 50% stawki godzinowej pracownika, doliczonej do podstawowej stawki godzinowej.
Ewa Rempała
niemowlę leży na plecach
prawo
świadczenia

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Zarówno dziecko jak i zobowiązany muszą mieć możliwość zachowania godnego poziomu życia, czyli musza mieć możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.
Ewa Rempała
kobieta podaje rękę mężczyźnie
prawo
świadczenia

Co to są wartości niematerialne i prawne?

Wartości niematerialne i prawne są to prawa majątkowe, które przeznaczone są do działalności firmy. Muszą być używane do tej działalności przez co najmniej rok. Wartości te ujmuje się w ewidencji obok środków trwałych i dokonuje się w stosunku do nich odpisów amortyzacyjnych.
Ewa Rempała
mężczyzna podaje dłoń szefowi
prawo
umowy
prawo pracy

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony może zostać jednostronnie wypowiedziana tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie, jedynie jeśli strony taką możliwość przewidziały w umowie. UE uznała te regulacje za dyskryminujące pracowników, póki co jednak wciąż one obowiązują.
Ewa Rempała
Kobieta traci pracę
prawo
rynek pracy
świadczenia

Ubezpieczenie od utraty pracy. Czy warto?

Ubezpieczenie od utraty pracy to produkt oferowany przez banki zapewniający wypłatę rat kredytowych w razie utraty pracy lub niezdolność do pracy ubezpieczonego. Wydaje się być dobrym zabezpieczeniem spłaty kredytu, jednak w rzeczywistości jest tak jedynie dla banku.
Ewa Rempała
Kobieta, którą masują
prawo
świadczenia
prawo pracy

Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.
Ewa Rempała
Córka z ojcem
prawo
świadczenia
prawo pracy

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny: kogo obejmuje i jak go dokonać?

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do tego ubezpieczenia, jest obowiązkiem, którego niewykonanie zagrożone jest karą grzywny. Zgłoszenia dokonuje płatnik składek, czyli pracodawca lub osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą.
Ewa Rempała
faktura za towar
prawo
świadczenia
Faktury

Jak wystawić fakturę bez VAT?

Zgodnie z prawem możliwe są cztery przypadki, kiedy wystawiana jest faktura bez VAT. Faktura taka zawiera zasadniczo elementy przewidziane dla wszystkich faktur, jednakże z pewnymi odmiennościami – niektóre elementy można pominąć, inne zaś, dodatkowe, jak podstawę zwolnienia z podatku VAT, należy wpisać obowiązkowo.
Ewa Rempała
osoby zawarły współpracę
prawo
umowy

Co zawiera umowa współpracy między firmami?

Umowa współpracy między firmami zawierana jest dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań i warunków współpracy. Umowa współpracy często zawiera elementy różnych umów nazwanych – umowy sprzedaży, dostawy, kontraktacji, zlecenia itd., może również zawierać elementy specyficzne dla danej relacji handlowej, ustalone przez obie strony.
Ewa Rempała
mężczyzna w garniturze przegląda umowę
prawo
umowy

Na czym polega umowa dostawy?

Umowa dostawy to umowa nazwana, uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z zasadami, które jej dotyczą, jedna strona umowy zobowiązuje się wyprodukować i dostarczyć określone w umowie przedmioty, druga – odebrać je i zapłacić. Odbiorca może mieć wpływ na sposób produkcji zamówionych rzeczy.
Ewa Rempała
Zestresowany mężczyzna
prawo
świadczenia
prawo pracy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.
Ewa Rempała
mężczyzna w garniturze na tylnym siedzeniu
prawo pracy

Kiedy podróż służbowa wlicza się w czas pracy?

Podróż służbowa, rozumiana jako przejazd z miejsca pracy do miejsca docelowego, wlicza się w standardowy czas pracy, o ile przypada na rozkładowe godziny pracy. Podróże służbowe wiążą się więc z wypłatą za nadgodziny jedynie za czas spędzony faktycznie na wykonywaniu zleconego zadania w miejscu docelowym ponad rozkładowe godziny pracy.
Ewa Rempała
ceny
podatki

Cena netto a cena brutto - czym się różnią?

Cena brutto i cena netto różnią się od siebie wysokością z tego względu, że do ceny netto towaru lub usługi dolicza się należną kwotę podatku VAT, określoną dla danego rodzaju usługi czy towaru. Cena, którą płacimy, ma wliczony podatek – jest to cena brutto.
Ewa Rempała
dziewczynka czyta książkę
prawo
świadczenia

Czy można uzyskać alimenty na dziecko bez rozwodu?

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego.
Ewa Rempała
papiery w teczkach
prawo
świadczenia

Sprzedaż rękodzieła: prawo i podatki

Sprzedaż rękodzieła, jeśli nie jest okazjonalna, lecz stanowi stałe – mniejsze lub większe – źródło dochodu, to stanowi działalność gospodarczą i musi zostać zgłoszona.
Ewa Rempała
kobieta oblicza podatek
podatki

Podatek dochodowy – od jakiej kwoty się płaci?

Podatek dochodowy jest opłacany, jeśli dochód danej osoby wynosi więcej, niż 3091 zł w skali roku – jest to kwota wolna od podatku. Po jej przekroczeniu podatek jest pobierany, jednak odlicza się od niego kwotę zwolnioną z opodatkowania, stanowiącą 46,33 zł miesięcznie, czyli 556,02 zł rocznie.
Ewa Rempała
mężczyźni podają sobie rękę
umowy
kariera

Wynagrodzenie brutto a netto – jaka jest różnica?

Wynagrodzenie brutto różni się od wynagrodzenia netto tym, że aby otrzymać to drugie, należy od wynagrodzenia brutto odliczyć składki na ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczenie wynagrodzenia netto nie jest skomplikowane, można też w tym celu wykorzystać specjalne kalkulatory wyliczania wynagrodzenia netto, dostępne w Internecie.
Ewa Rempała
Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner