Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wymaga dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeśli więc po przeprowadzonym procesie rekrutacji udało ci się wytypować idealnego kandydata, z którym podpiszesz umowę o pracę, pamiętaj o obowiązku skierowania go na badania lekarskie, przeprowadzania szkolenia BHP, poinformowania go o warunkach zatrudnienia, założeniu jego akt osobowych i wreszcie zgłoszenia go do ZUS-u.

Reklama

Krok 1: Szkolenie BHP i instrukcja stanowiskowa

Przed zawarciem umowy o pracę pracodawca musi zapewnić pracownikowi wstępne szkolenie z zakresu BHP przeprowadzone przez uprawnioną do tego osobę oraz szkolenie stanowiskowe. Szkolenia nie muszą przechodzić osoby podejmujące pracę na tym samym stanowisku, które zajmowały u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę, albo kiedy przerwa pomiędzy jedną umową o pracę a drugą wynosi w ich przypadku nie więcej niż 30 dni.

Krok 2: Podpisanie umowy o pracę

Umowę o pracę należy zawrzeć w formie pisemnej. Ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy powinny zostać potwierdzone na piśmie.

W umowie o pracę powinny zostać zawarte informacje o:

Zobacz także
  • stronach umowy,
  • rodzaju umowy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony),
  • dacie zawarcia umowy,
  • warunkach pracy: jej rodzaju, miejscu wykonywania pracy, wymiarze czasu pracy oraz terminie rozpoczęcia pracy,
  • płacy: wynagrodzeniu za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

Krok 3: Udzielenie informacji o warunkach zatrudnienia

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o:

  • normie czasu pracy obowiązującej pracownika (ile godzin ma on pracować dziennie, ile tygodniowo),
  • tym, jak często będzie on otrzymywał wynagrodzenie za pracę,
  • liczbie przysługujących pracownikowi dni urlopowych,
  • długości okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracownik jest objęty zbiorowym układem pracy, to pracodawca powinien go poinformować także o nim.

Pracodawca powinien również udzielić pracownikowi informacji o porze nocnej, o tym, gdzie, kiedy i w jaki sposób będzie odbywała się wypłata wynagrodzenia oraz w jaki sposób pracownicy potwierdzają przybycie i obecność w pracy, a także w jaki sposób powinni ją zgłosić i usprawiedliwić. Chyba że te kwestie opisane są w regulaminie.

Na udzielenie tych informacji pracodawca ma 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę.

Krok 4: Badania lekarskie

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien skierować go na wstępne badania lekarskie. Badania te powinny zostać przeprowadzone w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

Krok 5: Założenie akt osobowych

Każdy pracownik powinien mieć założone akta osobowe, w których pracodawca będzie gromadził dotyczące pracownika dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia oraz ustaniem zatrudnienia.

Reklama

Krok 6. Zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pracodawca musi zgłosić pracownika do ZUS-u na formularzu ZUA.

Reklama
Reklama
Reklama