Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym. Przepisy BHP określają także warunki pracy, które mają zapewnić pracownikom higieniczne środowisko pracy.

Reklama

Podstawa prawna zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Najważniejszym dokumentem określającym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe przepisy w zakresie BHP zawiera też kodeks pracy. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych stanowiskach określają rozporządzenia rady ministrów oraz ministrów właściwych ds. branży, której dotyczą przepisy. Osobno zostały więc opisane np. przepisy BHP dotyczące pracy w szkołach wyższych, przepisy obowiązujące przy produkcji wyrobów gumowych, przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego czy podczas wykonywania robót budowlanych.

Jakie aspekty pracy regulowane są przepisami BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają m.in. takie aspekty środowiska oraz procesu pracy, jak:

  • wielkość, wyposażenie, oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja oraz oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc w pomieszczeniach i obiektach, w których wykonuje się pracę, oraz na terenie zakładu pracy;
  • zasady minimalizowania zagrożeń związanych z procesem pracy, wyposażenie stanowisk pracy, zasady korzystania ze sprzętu niezbędnego do pracy, dopuszczalne wartości hałasu podczas pracy, zasady wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia;
  • dostępność, wyposażenie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (m.in. szatni, ustępów, natrysków, jadalni i palarni) oraz wymagane w nich zabezpieczenia.

Kto pilnuje przestrzegania zasad BHP?

Instytucją, która czuwa nad przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Kontroluje ona zakłady pracy i nadzoruje przestrzeganie przez nie przepisów zapewniających pracownikom odpowiednie warunki pracy.

Zobacz także
Reklama

W zakładzie pracy nad zapewnieniem odpowiednich warunków i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas procesu pracy czuwa specjalista ds. BHP. Prowadzi on także wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników.

Reklama
Reklama
Reklama