Mężczyzna trzyma pod pachą żółty kask
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Co określają przepisy BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym. Przepisy BHP określają także warunki pracy, które mają zapewnić pracownikom higieniczne środowisko pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym. Przepisy BHP określają także warunki pracy, które mają zapewnić pracownikom higieniczne środowisko pracy.

Podstawa prawna zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Najważniejszym dokumentem określającym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe przepisy w zakresie BHP zawiera też kodeks pracy. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych stanowiskach określają rozporządzenia rady ministrów oraz ministrów właściwych ds. branży, której dotyczą przepisy. Osobno zostały więc opisane np. przepisy BHP dotyczące pracy w szkołach wyższych, przepisy obowiązujące przy produkcji wyrobów gumowych, przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego czy podczas wykonywania robót budowlanych.

Jakie aspekty pracy regulowane są przepisami BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają m.in. takie aspekty środowiska oraz procesu pracy, jak:

  • wielkość, wyposażenie, oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja oraz oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc w pomieszczeniach i obiektach, w których wykonuje się pracę, oraz na terenie zakładu pracy;
  • zasady minimalizowania zagrożeń związanych z procesem pracy, wyposażenie stanowisk pracy, zasady korzystania ze sprzętu niezbędnego do pracy, dopuszczalne wartości hałasu podczas pracy, zasady wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia;
  • dostępność, wyposażenie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (m.in. szatni, ustępów, natrysków, jadalni i palarni) oraz wymagane w nich zabezpieczenia.

Kto pilnuje przestrzegania zasad BHP?

Instytucją, która czuwa nad przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Kontroluje ona zakłady pracy i nadzoruje przestrzeganie przez nie przepisów zapewniających pracownikom odpowiednie warunki pracy.

 

W zakładzie pracy nad zapewnieniem odpowiednich warunków i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas procesu pracy czuwa specjalista ds. BHP. Prowadzi on także wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników.

biuro dla pracowników
©LaCozza/fotolia
Styl życia
Zasady BHP w biurze
Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie.

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie. Zasady BHP w biurze: obowiązek pracodawcy Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia pracowników, praca musi też być pozbawiona czynników, które w sposób negatywny wpływają na zdrowie pracowników.   Pracodawca ma obowiązek: Organizować pracę tak, by spełniała warunki BHP, a w razie naruszenia przepisów wydawać polecenie usunięcia nieprawidłowości, Podejmować środki w zakresie doskonalenia poziomu ochrony życia i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Przestrzegać normy czterogodzinnego czasu pracy przed komputerem dla kobiet w ciąży, Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z daną pracą, zaznajamiać pracowników z tym ryzykiem oraz ze sposobami i zasadami ochrony przed zagrożeniami, Przekazywać im informacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania w czasie pożaru i ewakuacji, Zapewniać pomieszczenia odpowiednie do wykonywanej pracy i liczby pracowników, Systematycznie kierować pracowników na badania lekarskie, Refundować pracownikom szkła okulistyczne zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli w ramach profilaktyki zostanie wykazane, że są one konieczne do pracy przy komputerze, Zapewniać pracownikom systematyczne szkolenia w zakresie BHP (nie rzadziej niż raz na 6 lat), w czasie pracy i na swój koszt . Szkoleniom podlegają również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, praktykanci i stażyści. Zasady BHP w biurze: najważniejsze zasady Budynek pracy. Powinien być zgodny z przepisami przeciwpożarowymi, być...

kobieta i mężczyzna przy komputerze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zasady BHP pracy przy komputerze
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, zgodnie z Kodeksem pracy, zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP. Podstawą prawną precyzującą warunki pracy przy komputerze jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, zgodnie z Kodeksem pracy, zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP. Podstawą prawną precyzującą warunki pracy przy komputerze jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Praca przed komputerem musi być systematycznie przerywana Pracodawca zobowiązany jest powyższym Rozporządzeniem (§ 7) do tego, żeby zapewnić pracownikowi możliwości wykonywania pracy przy komputerze naprzemiennie z inną pracą, która nie będzie obciążała wzroku i będzie wymagała zmiany pozycji ciała. Tak, aby pracownik po godzinie nieprzerwanej pracy przy komputerze, mógł na jakiś czas odstąpić od tej pracy. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas pracownikowi po każdej przepracowanej przy komputerze godzinie, przysługuje pięciominutowa przerwa, która wliczana jest do czasu jego pracy . Przygotowanie stanowiska pracy Stanowisko pracy powinno być tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wzroku, jak i oczywiście nie może być źródłem zagrożenia dla pracownika. Poniżej kilka przykładów wymagań dotyczących stanowiska pracy: Ekran monitora powinien umożliwiać jego regulację (pochylenie do przodu, obrót w obu kierunkach) oraz powinien być pokryty warstwą antyrefleksyjną lub posiadać odpowiedni filtr. Obraz powinien być stabilny, a kontrast znaków na ekranie łatwy do regulowania. Stół powinien zapewniać pracownikowi odpowiednią przestrzeń , aby ten mógł umieścić nogi pod blatem stołu. Wielkość (szerokość i głębokość) stołu powinna zapewnić wystarczającą powierzchnię do wykonywania pracy. Dobrze, aby blat stołu był matowy i w jasnym kolorze....

atrybuty sędziego
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kodeks pracy jako podstawa określająca prawa pracownika
Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.

Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.   Zawarcie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem związane jest nie tylko z koniecznością przestrzegania licznych obowiązków, ale i z prawami obu stron. Podstawowe zagadnienia związane z prawem pracy Istotnym prawem zawartym w Kodeksie Pracy (zobacz tekst ustawy ) jest dowolność w wyborze zawodu. Obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie godności i dóbr pracownika. Pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na różnice płci , wieku, koloru skóry czy poglądów.   Pracodawca musi zdawać sobie sprawę z obowiązywania zasady równości, według której wykonując taką samą pracę, kobiety i mężczyźni mają takie same prawa .   Ponadto pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca będzie wsparciem w rozwoju zawodowym i umożliwi mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 10-13). Prawo pracownika do urlopu Pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego . Jeden z urlopów w roku ma trwać co najmniej dwa tygodnie bez przerw. Pozostałe urlopy mogą być krótsze. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Jeśli pracownik pracuje krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli dłużej – 26 dni. (art. 152 i art. 154). Prawa pracownika a BHP Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy pracownik zauważy nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy , ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy obarczonej ryzykiem. Może również odejść z miejsca stwarzającego zagrożenie powiadamiając o tym pracodawcę, nie tracąc przy tym prawa do wynagrodzenia (art. 210 § 1-3).   Wszelkie wątpliwości związane z prawami pracownika rozstrzygnąć można...

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner