mężczyzna podpisuje dokument
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Odstąpienie od umowy o dzieło - przykład

Umowę o dzieło rozwiązać może zarówno przyjmujący zamówienie (wykonawca, dziełobiorca), jak i zamawiający (dziełodawca). Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, np. uszycia sukni ślubnej, namalowania portretu, napisania artykułu. Jest to umowa płatna, wzajemna i dwustronnie zobowiązująca. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli np. nie otrzymał zaliczki od zamawiającego, zachorował lub w inny sposób zmieniła się jego sytuacja życiowa.

Umowę o dzieło rozwiązać może zarówno przyjmujący zamówienie (wykonawca, dziełobiorca), jak i zamawiający (dziełodawca). Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, np. uszycia sukni ślubnej, namalowania portretu, napisania artykułu. Jest to umowa płatna, wzajemna i dwustronnie zobowiązująca. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli np. nie otrzymał zaliczki od zamawiającego, zachorował lub w inny sposób zmieniła się jego sytuacja życiowa.

 

Zasady zawierania i rozwiązywania umowy o dzieło reguluje kodeks karny, w szczególności art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w umowie o dzieło nie zawarto okresu wypowiedzenia, to umowa wygasa natychmiast po wypowiedzeniu jej przez jedną ze stron.

Rozwiązanie umowy o dzieło przez wykonawcę – wzór

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(imię, nazwisko, adres wykonawcy)


…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

(imię, nazwisko, adres zamawiającego)


Rozwiązanie umowy o dzieło

 

Niniejszym wypowiadam umowę nr ……………………….. (nr umowy) zawartą dnia ……………………….. r. (data podpisania umowy) pomiędzy ……………………. (imię i nazwisko wykonawcy) a …………………………………(imię i nazwisko zamawiającego).

 

 

Z wyrazami szacunku

…………………………………
(Odręczny podpis przyjmującego zamówienie)Niniejsze wypowiedzenie otrzymałem/otrzymałam (podkreślić właściwe) dnia ……………….. r.

………………………………………..
(Odręczny podpis zamawiającego)

 

Kodeks cywilny nie reguluje formy (ustnej lub pisemnej) wypowiedzenia umowy o dzieło. Jeżeli jednak umowa była zawarta na piśmie, najlepiej rozwiązać ją również drogą pisemną.

 

mężczyzna przy laptopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Własny pracownik na umowie o dzieło a składki na ZUS
W sytuacji gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, od tej umowy trzeba płacić wszystkie składki ZUS, tak jakby był to etat.

W sytuacji gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, od tej umowy trzeba płacić wszystkie składki ZUS, tak jakby był to etat.   Umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej, zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ) reguluje zasady jej zawierania oraz prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy dzieła. Umowa o dzieło Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. W przypadku umowy o dzieło, zamawiający może odstąpić od umowy tylko w określonych okolicznościach, na przykład gdy dzieło wykonywane jest w sposób niezgodny z umową (art. 636 § 1-2 k.c.). Umowa o dzieło z własnym pracownikiem W znakomitej większości sytuacji dotyczących umowy o dzieło, zamawiający nie ma obowiązku objęcia wykonawcy ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym. Od większości umów o dzieło nie trzeba więc płacić składek ZUS . Wyjątkiem jest przypadek, gdy zamawiającego i wykonawcę łączy jednocześnie stosunek pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy , tzn. umowa o pracę lub gdy przedmiotem umowy o dzieło jest dzieło wykonane na rzecz pracodawcy. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy wykonawca jest jednocześnie pracownikiem płatnika . W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a). Ubezpieczenia ZUS przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem Przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – ZUS, będzie łączna kwota przychodu uzyskanego z tytułu zarówno umowy o pracę, jak...

kalkulator i okulary
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło
Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.   Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Osoba zlecająca wykonanie czynności lub dzieła w związku z wyborem takiej formy współpracy ma mniejszą liczbę obowiązków, niż w przypadku zatrudnienia na mocy umowy o pracę . Zleceniobiorca lub wykonawca ma mniej uprawnień niż pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale nadal dla wielu osób wygodną formą zatrudnienia mogą być umowy cywilnoprawne. Strony umowy zlecenia i umowy o dzieło Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności (zlecenia, usługi). Strona, która daje zlecenie jest zleceniodawcą, strona, która zlecenie przyjmuje – zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. Koszty zleceniodawcy i zamawiającego W przypadku umowy zlecenia w znakomitej większości sytuacji zleceniodawca zobowiązany jest do objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, oraz zleceniobiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzają wszystkie składki, a na rzecz zleceniodawcy wykonują usługę tożsamą z zakresem własnej działalności. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w określonych sytuacjach przewidują dobrowolność.   Składki na ZUS płaci zarówno pracodawca, jak i pracownik – np. składka emerytalna dzielona jest po połowie i w równej części obciąża obie strony umowy. Składka rentowa obciąża w części zleceniodawcę, w części zleceniobiorcę . Składką...

podpisywanie umowy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – przykład i terminy wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego reguluje kodeks cywilny. Jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony, wynajmujący może w każdym momencie wręczyć najemcy wypowiedzenie umowy, przestrzegając terminu wypowiedzenia. W przypadku, gdy w umowie określono czas wynajmowania lokum, wcześniejsze wypowiedzenie jest możliwe jedynie, jeśli taką ewentualność zastrzeżono w umowie.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego reguluje kodeks cywilny. Jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony, wynajmujący może w każdym momencie wręczyć najemcy wypowiedzenie umowy, przestrzegając terminu wypowiedzenia. W przypadku, gdy w umowie określono czas wynajmowania lokum, wcześniejsze wypowiedzenie jest możliwe jedynie, jeśli taką ewentualność zastrzeżono w umowie. Termin wypowiedzenia umowy najmu Jeżeli umowa najmu była zawarta na czas nieokreślony, obowiązują następujące terminy jej wypowiedzenia:   jeśli czynsz regulowany jest co miesiąc – miesiąc wcześniej ; jeśli czynsz regulowany jest rzadziej niż co miesiąc – trzy miesiące wcześniej; jeśli czynsz regulowany jest w krótszych odstępach niż miesiąc, a dłuższych niż jeden dzień – trzy dni wcześniej; jeśli najem jest dzienny – dzień wcześniej. Umowę można wypowiedzieć przed upływem wymienionych terminów , jeśli np. w mieszkaniu pojawiły się szkody zagrażające najemcy . Jeśli umowa najmu była zawarta na czas określony, warunki jej wypowiedzenia zależą od pisemnych ustaleń w konkretnym dokumencie. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – przykład Miejscowość i data   Najemca Imię i nazwisko Adres   Do: Wynajmujący Imię i nazwisko Adres     Wypowiedzenie umowy najmu Na podstawie art. 673 Kodeksu cywilnego wypowiadam umowę najmu zawartą ……………………….. r. dotyczącą lokalu mieszkalnego położonego w …………………….. przy ul. …………………….. – wynajmującemu, panu ……………………., ze skutkiem od ………………………………. r.     Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………...

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner