zmartwiona kobieta
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Kiedy jest możliwe skrócenie okresu wypowiedzenia?

Skrócenie okresu wypowiedzenia, który określony jest w kodeksie pracy w zależności od rodzaju umowy, jest możliwe z wyjątkowych powodów – przez pracodawcę, lub za porozumieniem stron. Pracownik może skrócić okres wypowiedzenia, jeśli został powołany na inne stanowisko w drodze konkursu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia, który określony jest w kodeksie pracy w zależności od rodzaju umowy, jest możliwe z wyjątkowych powodów – przez pracodawcę, lub za porozumieniem stron. Pracownik może skrócić okres wypowiedzenia, jeśli został powołany na inne stanowisko w drodze konkursu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę dotyczyć może dotyczyć tylko okresu trzymiesięcznego, a więc pracowników, którzy zatrudnieni są w firmie co najmniej 3 lata. Musi to być umowa na czas nieokreślony. Do okresu trzech lat pracy wlicza się jednak okres zatrudnienia tego pracownika na okres próbny i na czas określony.

 

Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia pracownikowi, który jest zatrudniony na czas nieokreślony, z trzech miesięcy do jednego, w sytuacji zgłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub innych przyczyn niedotyczących pracowników.

 

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje pracownikowi odszkodowanie. Wynosi ono kwotę wynagrodzenia, które należałoby się pracownikowi za okres zatrudnienia, o który stosunek pracy uległ skróceniu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie zgodnej woli stron

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić też na podstawie zgodnej woli stron stosunku pracy. Wciąż to jednak jest wypowiedzenie umowy przez pracownika lub pracodawcę – jedna ze stron musi złożyć wypowiedzenie, proponując skrócony jego okres. Druga strona musi się na to zgodzić. Możliwe jest określenie szczególnych warunków takiego wypowiedzenia, np. wypłata odpowiedniego odszkodowania.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik może więc, w celu skrócenia okresu wypowiedzenia, zaproponować pracodawcy taki termin. Pracodawca musi na to jednak wyrazić zgodę.

 

Okres wypowiedzenia pracownika może być również skrócony z trzech miesięcy do jednego miesiąca, jeśli został on powołany na inne stanowisko w wyniku konkursu. Zależy to od woli pracownika. Skutki takiego rozwiązania umowy są takie, jakby umowa została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Podpis na dokumencie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia
Od tego, ile wynosi staż pracy, zależy okres wypowiedzenia w przypadku, kiedy pracodawca lub pracownik chcą zakończyć współpracę. W tym przypadku staż pracy oznacza okres, kiedy dana osoba była zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę.

Od tego, ile wynosi staż pracy, zależy okres wypowiedzenia w przypadku, kiedy pracodawca lub pracownik chcą zakończyć współpracę. W tym przypadku staż pracy oznacza okres, kiedy dana osoba była zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę. Staż pracy a wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny Osoby, które były zatrudnione na okres próbny wynoszący 2 tygodnie lub krócej, powinny zostać powiadomione o tym, że umowa nie zostanie przedłużona, na 3 dni robocze przed upływem terminu obowiązywania umowy. Jeśli okres próbny wynosił więcej niż 2 tygodnie, pracodawca o swoim zamiarze powinien powiadomić pracownika przynajmniej na tydzień przed końcem umowy. Jeżeli natomiast okres próbny wynosił 3 miesiące, pracownik powinien dowiedzieć się o tym na 2 tygodnie wcześniej. Staż pracy a wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony długość okresu wypowiedzenia jest taka sama. Zależy ona od stażu pracy danego pracownika i wynosi: 2 tygodnie, jeśli staż pracy wynosi mniej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli staż pracy był dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, 3 miesiące dla pracowników, którzy byli zatrudnieni przynajmniej przez 3 lata.   Przy obliczaniu obowiązującego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Jeśli więc u tego samego pracodawcy byłeś przez 3 miesiące zatrudniony na umowę na okres próbny, a następnie przez 2 lata i 9 miesięcy na umowę na czas nieokreślony, obowiązujący w twoim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.   Do okresu zatrudnienia wlicza się okres wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia powinna być liczona od daty zawarcia umowy do dnia, w którym upływa okres wypowiedzenia.   Okres...

podarty kontrakt o pracę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zmiana warunków zatrudnienia, czyli warunków pracy lub płacy
Pracodawca ma prawo do modyfikacji warunków zatrudnienia pracownika, a zmiana ta dotyczyć może warunków pracy lub płacy.

Pracodawca ma prawo do modyfikacji warunków zatrudnienia pracownika, a zmiana ta dotyczyć może warunków pracy lub płacy.   Pracodawca może modyfikować warunki zatrudnienia pracownika. Zmianie podlegać mogą różne kwestie związane ze stosunkiem pracy, jak na przykład wynagrodzenie, zakres obowiązków czy warunki pracy. Wypowiedzenie zmieniające Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany warunków pracy lub płacy i jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy . Pracownik ma do wyboru: zgodzić się na nowe warunki, wówczas określona zmiana wywołana będzie po upływie okresu wypowiedzenia starej umowy; odmówić i w tej sytuacji odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia; nie zareagować w żaden sposób, gdyż jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie . W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (art. 42 § 3). Porozumienie zmieniające W odróżnieniu od wypowiedzenia zmieniającego (które jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy), porozumienie zmieniające wymaga zgody obu stron. Zmiana treści umowy o pracę na podstawie porozumienia zmieniającego może być zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pracownika. Oczywiście pracodawca nie może na mocy takiego porozumienia pozbawić pracownika uprawnień gwarantowanych przepisami prawa. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy Bez konieczności stosowania wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę inną,...

kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika
Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.   Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ). Elementy umowy o pracę Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2). Prawo do urlopu Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1). Nowelizacja Kodeksu pracy Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę,...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner