kobieta krzycząca na telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika pracodawca może być obciążony karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika pracodawca może być obciążony karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

W Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku można odnaleźć informacje na temat częstotliwości i rodzaju wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Poniżej kilka przykładów częstych wykroczeń.

Rodzaj umowy

Pracodawcy, którzy w celu ograniczenia kosztów, zawierają z pracownikiem umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenie) w warunkach, w których zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) powinna być zawarta umowa o pracę, dopuszczają się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik (czyli osoba zatrudniona na mocy umowy o pracę) zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem. Jeśli takie elementy zawarte są również w umowie cywilnoprawnej, może zachodzić ryzyko wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Przepisy BHP

Częstym wykroczeniem przeciwko prawom pracownika jest również nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (np. nieaktualne badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, nieprawidłowości dotyczące środków ochrony indywidualnej czy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka). Osobie odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo osobie kierującej pracownikami, która nie przestrzega przepisów BHP oprócz kary grzywny, może grozić również mandat.

Czas pracy i urlop wypoczynkowy

Naruszane są często także prawa pracowników związane z czasem pracy, na przykład zatrudnianie pracowników powyżej 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym lub zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 11 godzinnym odpoczynku dobowym. Inspektorzy bardzo często wskazują również na nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu. Każdy pracujący na etacie ma prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Ponadto pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w danym roku, staje się urlopem zaległym i trzeba go wykorzystać najpóźniej w ciągu 9 miesięcy kolejnego roku. Wykroczeniem, na które wskazują inspektorzy jest nieudzielanie zaległego urlopu z upływem 30 września kolejnego roku.

 

Kodeks pracy reguluje odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Pracodawca, który dopuszcza się takiego działania podlega zgodnie z artykułem 281 Kodeksu pracy karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

atrybuty sędziego
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kodeks pracy jako podstawa określająca prawa pracownika
Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.

Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.   Zawarcie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem związane jest nie tylko z koniecznością przestrzegania licznych obowiązków, ale i z prawami obu stron. Podstawowe zagadnienia związane z prawem pracy Istotnym prawem zawartym w Kodeksie Pracy (zobacz tekst ustawy ) jest dowolność w wyborze zawodu. Obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie godności i dóbr pracownika. Pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na różnice płci , wieku, koloru skóry czy poglądów.   Pracodawca musi zdawać sobie sprawę z obowiązywania zasady równości, według której wykonując taką samą pracę, kobiety i mężczyźni mają takie same prawa .   Ponadto pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca będzie wsparciem w rozwoju zawodowym i umożliwi mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 10-13). Prawo pracownika do urlopu Pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego . Jeden z urlopów w roku ma trwać co najmniej dwa tygodnie bez przerw. Pozostałe urlopy mogą być krótsze. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Jeśli pracownik pracuje krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli dłużej – 26 dni. (art. 152 i art. 154). Prawa pracownika a BHP Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy pracownik zauważy nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy , ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy obarczonej ryzykiem. Może również odejść z miejsca stwarzającego zagrożenie powiadamiając o tym pracodawcę, nie tracąc przy tym prawa do wynagrodzenia (art. 210 § 1-3).   Wszelkie wątpliwości związane z prawami pracownika rozstrzygnąć można...

dwoje młody ludzi przed laptopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kiedy przysługuje pierwszy urlop wypoczynkowy?
Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem pierwszego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem pierwszego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.   Pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, bez względu na staż pracy. Jednak w inny sposób nabywa prawa do urlopu osoba, która podjęła pracę na mocy umowy o pracę po raz pierwszy w życiu. Przepisy regulujące prawo do urlopu wypoczynkowego Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w danym roku, staje się urlopem zaległym . Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony od jest on od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu , natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10-letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 k.p.). Pierwszy urlop wypoczynkowy W przypadku pracowników, dla których podjęcie pracy na mocy umowy o pracę jest pierwszym takim doświadczeniem zawodowym, urlop w pierwszym roku kalendarzowym pracy naliczany jest proporcjonalnie. Zgodnie z artykułem 153 §1 Kodeksu pracy taki pracownik uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku . Taki sposób naliczania urlopu ma zastosowanie w przypadku pierwszego roku pracy pracownika, a nie przez pierwszy rok pracy u danego pracodawcy....

kasa fiskalna
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Na czym polega ochrona pracy?
Ochrona pracy polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw pracowniczych. Kontrole przeprowadzane są przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Ochrona pracy polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw pracowniczych. Kontrole przeprowadzane są przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.   System ochrony pracy może dotyczyć zarówno kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy , jak i rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy. Wybrane organy w systemie ochrony pracy Cały system ochrony pracy łączy działania różnych organów i organizacji m.in.: jako ustawodawców: Sejm i Senat oraz Radę Ministrów, jako organy rozstrzygające spory: sądy powszechne i komisje pojednawcze, jako organy nadzoru: np. Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną. Kontrola i nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy Dwa główne organy państwowe odpowiedzialne są za nadzór nad warunkami pracy. Są to Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Społeczny nadzór nad warunkami pracy sprawują związki zawodowe oraz społeczna inspekcja pracy. Pracodawca, który dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonym w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy ) może podlegać karze mandatu lub grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.   Społeczna inspekcja pracy pełniona jest przez samych pracowników , a o decyzji, czy w danym zakładzie powstanie społeczne inspekcja pracy decydują związki zawodowe. Zadaniem społecznej inspekcji pracy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy Kodeks pracy reguluje zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika i pracodawcy. W sytuacji sporów z zakresu prawa pracy rozstrzygającym organem wymiaru sprawiedliwości jest sąd pracy. Sąd pracy może m.in. zająć się sprawą o ustalenie stosunku pracy, czyli na przykład często wskazywanym przez Państwową Inspekcję Pracy wykroczeniem...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner