skłócona para
© gpointstudio/Fotolia.com
Styl życia

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.

 

Wymagane jest sporządzenie pozwu w trzech egzemplarzach – jeden dla Sądu, jeden dla strony pozwanej i jeden dla osoby składającej pozew. W biurze podawczym Sądu, należy pozostawić 2 egzemplarze. Na swojej kopii dostaniemy potwierdzenie złożenia dokumentów. Jeżeli posiadamy załączniki – należy postąpić z nimi tak samo. Tylko skrócony akt małżeństwa nie wymaga kopiowania ponieważ jesteśmy zobowiązani złożyć tylko jeden egzemplarz dla Sądu. Osoba składająca pozew musi osobiście podpisać każdy jego egzemplarz. Podpis nie musi być czytelny, ale nie może to być parafka. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym konkretnego Sądu lub wysłać Pocztą Polską – jako przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru.

 

Pozew należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym, to znaczy, że musi się on znajdować w ostatnim miejscu wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka.

Co powinno się znaleźć w pozwie o rozwód?

1. Adres. Wszystkie podane adresy muszą być aktualnymi miejscami do doręczeń, ponieważ niedostarczenie pozwu do pozwanego może skutkować niemożnością rozpoczęcia procesu.

2. Wymienione strony.

3. Uzasadnienie pozwu.

W tym miejscu należy napisać, czy małżonkowie posiadają dzieci. Ważne są tylko wspólne małoletnie dzieci i nie należy wpisywać dzieci pełnoletnich lub pochodzących z innych związków. Oprócz tego niezbędne jest wpisanie czy małżonkowie zawierali umowy (w formie notarialnej) odnośnie wspólnego majątku (np. rozszerzyli wspólność małżeńską). Jeśli zostały zawarte, wówczas należy to wskazać i załączyć ich kserokopie.

 

W dalszej części uzasadnienia należy dokładnie opisać, jak przebiegało małżeństwo od samego początku, czy pojawiały się wcześniej problemy z pożyciem, konflikty itp. Niezbędny jest też opis stanu faktycznego sytuacji, które w jakimkolwiek stopniu mogły mieć wpływ na rozpad więzi między małżonkami. Mogą to być na przykład częste wyjazdy służbowe, ewentualnie trudna, stresująca praca lub brak zatrudnienia jednego z małżonków. Czy podejmowane były próby pojednania, naprawienia związku? Rozmowy mające na celu poprawę wzajemnych relacji? Jakie efekty przynosiły te działania? Czy małżonkowie utrzymują ze sobą kontakt? Czy mieszkają razem? Czy kwestie dotyczące wspólnego majątku wymagają uregulowania? Najważniejsze jest uwzględnienie, kiedy nastąpił rozkład w aspekcie psychicznym (kiedy małżonkowie przestali się kochać), w aspekcie fizycznym (kiedy przestali ze sobą współżyć) oraz w aspekcie gospodarczym (kiedy wygasły wszelkie powiązania ekonomiczne między nimi). Opisania wymaga też bieżąca sytuacja małżonków, ich miejsce zatrudnienia lub brak pracy. Najważniejsze jest udowodnienie, że rozpad małżeństwa nastąpił w trzech głównych aspektach oraz że jest on trwały i zupełny. Obecny stan więzi pomiędzy małżonkami, jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu.

W każdej sprawie o rozwód, nawet bez orzekania o winie, Sąd zobowiązany jest do ustalenia występowania przesłanek zawartych w pozwie – w uzasadnieniu, w tym celu przesłucha oboje małżonków.

 

4. Podsumowanie. W tym miejscu należy napisać podsumowanie, w którym ponownie, skrótowo trzeba uzasadnić fakt, iż doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, które powoduje zasadność orzeczenia rozwodu.

5. Znaki opłaty sądowej. Kupuje się je w Kasie Sądu. Można również dokonać przelewu na wskazany rachunek bankowy, wówczas niezbędne jest dołączenie do pozwu potwierdzenie przelewu.

 

 

 

 

Wzór – Pozew o rozwód bez orzekania o winie

 

…………………………

miejscowość, data

 

Sąd okręgowy

Wydział Cywilny Rodzinny

w …….………………...

ul. ……...…………………..

…….……………………

 

powódka: …………………... zamieszkała w ………………….

przy ul. ………………………., ……………………...

 

pozwany: ……………………zamieszkały w …………………..

przy ul. ………………………., ……………………...

 

 

POZEW O ROZWÓD

 

w imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu …………………. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …………………………... (za aktem małżeństwa nr kk/……./…...) przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron.

 

2. Obciążenie stron kosztami postępowania po połowie.

 

UZASADNIENIE

 

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ……………………….. w dniu ……………..

 

 

dowód:

- odpis skrócony aktu małżeństwa

 

 

 

dowód:

- przesłuchanie stron.

 

Podsumowanie.

 

Naklejono znaki opłaty sądowej w wysokości 600,- zł

 

 

……………………………………………

[PODPIS]

 

 

załączniki: odpis pozwu i załączników, odpis skrócony aktu małżeństwa 

dziewczynka ubrana na zielono
Flickr/alex yosifov/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Styl życia
Alimenty – jak napisać pozew o alimenty?
Pozew o alimenty składa w imieniu małoletniego dziecka jego przedstawiciel ustawowy – najczęściej rodzic. Może to być również przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej, którego kuratelą objęta jest rodzina.

Pozew o alimenty składa w imieniu małoletniego dziecka jego przedstawiciel ustawowy – najczęściej rodzic. Może to być również przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej, którego kuratelą objęta jest rodzina. Informacje jakie należy zamieścić w pozwie o alimenty W pozwie muszą znaleźć się takie informacje, jak: dane osobowe powoda – czyli dziecka, na rzecz którego zakładana jest sprawa; jeżeli pozew dotyczy świadczenia alimentacyjnego na więcej niż jedno dziecko, wówczas należy każde z nich ująć w dokumencie oraz wyszczególnić kwotę na każde dziecko; dane osobowe przedstawiciela – czyli osoby działającej w imieniu dziecka – w przypadku dzieci małoletnich, dzieci pełnoletnie występują we własnym imieniu; dane osobowe pozwanego – osoby zobowiązanej do płacenia alimentów; żądanie dotyczące zasądzenia określonej kwoty alimentów; żądanie dotyczące zasądzenia na rzecz pozwanego kosztów procesu; data – od której ma nastąpić comiesięczne wypłacanie świadczenia alimentacyjnego. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym – Wydziale Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (dzieci) lub pozwanego. Uzasadnienie pozwu o alimenty Każda informacja, jaką podajemy w pozwie musi być podparta dowodami, takimi jak odpowiednie dokumenty lub zeznania świadków. Uzasadnienie żądania – należy podać potrzeby dziecka (dzieci) oraz przedstawić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów, czyli podać jej zawód, kwalifikacje, określić tryb życia i sytuację majątkową. Uzasadnienie można podeprzeć informacją na temat tego, że osoba wnosząca pozew nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi zapewniającymi pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Załączniki do pozwu o alimenty Do...

mężczyzna i kobieta
Flickr/Jeff Turner/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia
Wniosek o separację – krok po kroku
Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.   Jeżeli separacja ma charakter sporny wówczas należy złożyć pozew o separację, a całość postępowania uzyska wówczas charakter procesowy. Krok 1: Określ strony oraz właściwy sąd i koszt W zgodnym wniosku o separację oboje małżonkowie są wnioskodawcami. Sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania. Należy podać swoje pełne dane oraz aktualny adres. Sąd wydaje postanowienie, które reguluje sposób korzystania z jednego mieszkania. Inne kwestie wymagające uregulowania sądowego wymagają uiszczenia stosownych opłat: alimenty dla małżonka – opłata sądowa w wysokości 5% ich rocznej wartości, podział mieszkania do korzystania lub przyznanie go jednemu z małżonków – 100 zł, eksmisja jednego z małżonków – 200 zł. Krok 2: Określenie żądań i uzasadnienie Trzeba dokładnie określić, o co występują małżonkowie (czyli np. opisać sposób korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie będą zamieszkiwać razem), dlatego wniosek rozpoczyna się od przedstawienia żądań. Ważne jest, aby określić okoliczności, które stały się powodem do podjęcia decyzji o separacji, np. brak porozumienia, niedopuszczalne zachowanie jednego z małżonków – np. nadużywanie alkoholu. Krok 3: Ważne informacje, załączniki do wniosku o separację W trybie nieprocesowym tak samo jak w przypadku trybu procesowego jest możliwość złożenia wniosku o apelację. W II instancji rozpatruje ją Sąd Apelacyjny. Należy pamiętać,...

Mężczyzna z obrączką na palcu
Flickr/World Trade Organization/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Styl życia
Rozwiązanie małżeństwa na zasadzie ugody – rozwód bez orzekania o winie
Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj udzielany jest na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Warunkiem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tego typu postępowania jest brak sporu między małżonkami odnośnie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj udzielany jest na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Warunkiem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tego typu postępowania jest brak sporu między małżonkami odnośnie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi. Kiedy nie jest orzekana wina za rozwód? Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie daje możliwość, aby małżonkowie pozostali w przyjaźni i wspólnie sprawowali opiekę nad dziećmi. Często nie wymaga też powoływania świadków – w przypadku rozwodu bez orzekania o winie nie ma konieczności przedstawiania dowodów w postaci zeznań osób trzecich. Zdarzają się sytuacje, w których nie da się stwierdzić winy. Wina nie może być orzeczona przede wszystkim w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak: choroba psychiczna jednego z małżonków, niezgodność charakterów, niedobór płciowy (np. impotencja), odmienność postaw i celów życiowych. Ponadto małżonkowie mogą wspólnie wystosować wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Sytuacja taka jest jednoznaczna z tym, że żadne z nich nie ponosi winy za rozpad pożycia. Jeżeli podczas rozprawy któreś z małżonków wyrazi sprzeciw przeciw polubownemu rozwiązaniu sprawy, wówczas sąd jest zobowiązany do ustalenia, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet dojść do sytuacji kiedy decyzją sądu oboje małżonkowie zostaną uznani za winnych. Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dzieci Istotne jest, że bez względu na to czy rozwód jest przeprowadzany z orzekaniem o winie czy nie, sytuacja alimentacyjna dzieci wygląda tak samo. Jeżeli zachodzi taka przesłanka alimenty są przyznawane bez względu na charakter procesu rozwodowego. Czyli rozwód bez orzekania winy nie przeszkadza w uzyskaniu...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner