Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.

Reklama

Wymagane jest sporządzenie pozwu w trzech egzemplarzach – jeden dla Sądu, jeden dla strony pozwanej i jeden dla osoby składającej pozew. W biurze podawczym Sądu, należy pozostawić 2 egzemplarze. Na swojej kopii dostaniemy potwierdzenie złożenia dokumentów. Jeżeli posiadamy załączniki – należy postąpić z nimi tak samo. Tylko skrócony akt małżeństwa nie wymaga kopiowania ponieważ jesteśmy zobowiązani złożyć tylko jeden egzemplarz dla Sądu. Osoba składająca pozew musi osobiście podpisać każdy jego egzemplarz. Podpis nie musi być czytelny, ale nie może to być parafka. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym konkretnego Sądu lub wysłać Pocztą Polską – jako przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru.

Pozew należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym, to znaczy, że musi się on znajdować w ostatnim miejscu wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka.

Zobacz także

Co powinno się znaleźć w pozwie o rozwód?

1. Adres. Wszystkie podane adresy muszą być aktualnymi miejscami do doręczeń, ponieważ niedostarczenie pozwu do pozwanego może skutkować niemożnością rozpoczęcia procesu.

2. Wymienione strony.

3. Uzasadnienie pozwu.

W tym miejscu należy napisać, czy małżonkowie posiadają dzieci. Ważne są tylko wspólne małoletnie dzieci i nie należy wpisywać dzieci pełnoletnich lub pochodzących z innych związków. Oprócz tego niezbędne jest wpisanie czy małżonkowie zawierali umowy (w formie notarialnej) odnośnie wspólnego majątku (np. rozszerzyli wspólność małżeńską). Jeśli zostały zawarte, wówczas należy to wskazać i załączyć ich kserokopie.

W dalszej części uzasadnienia należy dokładnie opisać, jak przebiegało małżeństwo od samego początku, czy pojawiały się wcześniej problemy z pożyciem, konflikty itp. Niezbędny jest też opis stanu faktycznego sytuacji, które w jakimkolwiek stopniu mogły mieć wpływ na rozpad więzi między małżonkami. Mogą to być na przykład częste wyjazdy służbowe, ewentualnie trudna, stresująca praca lub brak zatrudnienia jednego z małżonków. Czy podejmowane były próby pojednania, naprawienia związku? Rozmowy mające na celu poprawę wzajemnych relacji? Jakie efekty przynosiły te działania? Czy małżonkowie utrzymują ze sobą kontakt? Czy mieszkają razem? Czy kwestie dotyczące wspólnego majątku wymagają uregulowania? Najważniejsze jest uwzględnienie, kiedy nastąpił rozkład w aspekcie psychicznym (kiedy małżonkowie przestali się kochać), w aspekcie fizycznym (kiedy przestali ze sobą współżyć) oraz w aspekcie gospodarczym (kiedy wygasły wszelkie powiązania ekonomiczne między nimi). Opisania wymaga też bieżąca sytuacja małżonków, ich miejsce zatrudnienia lub brak pracy. Najważniejsze jest udowodnienie, że rozpad małżeństwa nastąpił w trzech głównych aspektach oraz że jest on trwały i zupełny. Obecny stan więzi pomiędzy małżonkami, jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu.

W każdej sprawie o rozwód, nawet bez orzekania o winie, Sąd zobowiązany jest do ustalenia występowania przesłanek zawartych w pozwie – w uzasadnieniu, w tym celu przesłucha oboje małżonków.

4. Podsumowanie. W tym miejscu należy napisać podsumowanie, w którym ponownie, skrótowo trzeba uzasadnić fakt, iż doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, które powoduje zasadność orzeczenia rozwodu.

5. Znaki opłaty sądowej. Kupuje się je w Kasie Sądu. Można również dokonać przelewu na wskazany rachunek bankowy, wówczas niezbędne jest dołączenie do pozwu potwierdzenie przelewu.

Wzór – Pozew o rozwód bez orzekania o winie

…………………………

miejscowość, data

Sąd okręgowy

Wydział Cywilny Rodzinny

w …….………………...

ul. ……...…………………..

…….……………………

powódka: …………………... zamieszkała w ………………….

przy ul. ………………………., ……………………...

pozwany: ……………………zamieszkały w …………………..

przy ul. ………………………., ……………………...

POZEW O ROZWÓD

w imieniu własnym wnoszę o:

1. Rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu …………………. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …………………………... (za aktem małżeństwa nr kk/……./…...) przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron.

2. Obciążenie stron kosztami postępowania po połowie.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ……………………….. w dniu ……………..

dowód:

- odpis skrócony aktu małżeństwa

dowód:

- przesłuchanie stron.

Podsumowanie.

Naklejono znaki opłaty sądowej w wysokości 600,- zł

……………………………………………

[PODPIS]

Reklama

załączniki: odpis pozwu i załączników, odpis skrócony aktu małżeństwa

Reklama
Reklama
Reklama