mężczyźni w garniturze zawierają umowę
©milanmarkovic78/fotolia
Styl życia

Co to jest umowa przyrzeczona?

Zawarcie umowy przyrzeczonej jest konsekwencją istnienia między stronami umowy przedwstępnej, czyli przyrzeczenia zawarcia, w określonej przyszłości, umowy o konkretnej treści. Umowa taka może dotyczyć np. sprzedaży samochodu czy mieszkania.

Zawarcie umowy przyrzeczonej jest konsekwencją istnienia między stronami umowy przedwstępnej, czyli przyrzeczenia zawarcia, w określonej przyszłości, umowy o konkretnej treści. Umowa taka może dotyczyć np. sprzedaży samochodu czy mieszkania.

Umowa przyrzeczona: co to jest?

Kodeks cywilny dopuszcza możliwość zawarcia umowy przedwstępnej, czyli umowy, w której strony zobowiązują się, że w przyszłości zawrą ze sobą właściwą umowę o określonej treści. Ta właściwa umowa to właśnie umowa przyrzeczona. Mówi o niej art. 389 KC (pełny tekst kodeksu cywilnego dostępny tutaj). Możliwe jest np. podpisanie umowy stwierdzającej, że nieruchomość zostanie sprzedana jednej stronie umowy przez drugą w ciągu roku.

 

Umowa ta może zobowiązywać do określonego działania albo obie strony, albo jedną z nich. Może więc stwierdzać, że jedna strona jest zobowiązana sprzedać nieruchomość, a druga za nią zapłacić, lub jedynie zobowiązać jedną stronę do jej sprzedania. Jest to ważne o tyle, że jeśli umowa przyrzeczona nie zostanie dobrowolnie wykonana, to można żądać jej przymusowego wykonania tylko od tej strony umowy, która w umowie przedwstępnej zobowiązała się do określonego działania.

Umowa przyrzeczona: kiedy się ją zawiera?

Umowę przedwstępną zawiera się zwykle wtedy, gdy na drodze do zawarcia umowy właściwej stoją tymczasowe przeszkody. Mogą to być przeszkody prawne – jedna strona nie ma jeszcze prawa własności danej nieruchomości, albo przeszkody faktyczne – druga strona może nie posiadać aktualnie wystarczających środków finansowych na jej zakup. W sytuacji jednak, gdy obie strony są zgodne co do tego, że chcą zawrzeć ze sobą w przyszłości umowę o konkretnej treści, zawarcie umowy przedwstępnej jest korzystne – właśnie ze względu na możliwość żądania wykonania umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona

Zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązuje obie strony do tego, by dążyły do zrealizowania w przyszłości umowy przyrzeczonej, a więc np. jedna strona musi dokonać rzeczywistych starań w celu np. nabycia rzeczy, która ma być przedmiotem umowy przyrzeczonej, druga strona natomiast musi starać się np. o zgromadzenie środków na jej zakup.

 

Zawarcie umowy przedwstępnej ma sens, jeśli istnieje pewien okres jej obowiązywania. W umowie tej określa się więc termin, w jakim umowa przyrzeczona ma być zawarta. Jeśli nie wyznaczono terminu, to umowa przyrzeczona powinna być zawarta w terminie, w którym zażąda tego druga strona, jeśli jest ona uprawniona do tego żądania. Jeśli termin taki nie został wyznaczony w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej – umowa ta wygasa i nie daje już prawa do żądania wykonania jej postanowień.

Niewykonanie umowy przyrzeczonej: skutek

Skutek niezawarcia umowy przyrzeczonej w wyznaczonym terminie zależy od formy zawarcia umowy. Roszczenie o jej zawarcie, czyli przymus zawarcia tej umowy, jest możliwe wtedy, gdy forma umowy przedwstępnej spełnia warunki, jakie są wymagane dla formy umowy przyrzeczonej. Jeśli forma ta nie została zachowana – występuje jedynie odpowiedzialność odszkodowawcza. Jeśli więc strony chcą sobie zapewnić możliwość żądania zawarcia tej umowy, to umowę przedwstępną w sprawie sprzedaży nieruchomości powinny zawrzeć w formie aktu notarialnego, ponieważ taka forma jest wymagana dla samej sprzedaży, czyli umowy przyrzeczonej.

Podpisywanie dokumentów
©Gajus/Fotolia
Styl życia
Kiedy podpisuje się umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania?
Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zawierana jest wówczas, gdy obie strony chcą, aby w przyszłości doszło między nimi do transakcji sprzedaży tej nieruchomości. Może być zawarta jeśli strony w danym momencie nie chcą lub nie mogą zawrzeć umowy sprzedaży. Aby na podstawie umowy przedwstępnej można było skutecznie dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, musi ona być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zawierana jest wówczas, gdy obie strony chcą, aby w przyszłości doszło między nimi do transakcji sprzedaży tej nieruchomości. Może być zawarta jeśli strony w danym momencie nie chcą lub nie mogą zawrzeć umowy sprzedaży. Aby na podstawie umowy przedwstępnej można było skutecznie dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, musi ona być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania: kiedy się podpisuje? Umowę przedwstępną podpisuje się wówczas, gdy w danym momencie nie jest możliwe zrealizowanie transakcji sprzedaży. Niemożliwość ta może wynikać z sytuacji faktycznej lub prawnej – sprzedający może nie mieć jeszcze prawa własności do mieszkania, mieszkanie może jeszcze nie istnieć lub strona kupująca może nie dysponować na razie odpowiednimi środkami. Często na przykład podpisuje się umowę przedwstępną przed uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Umowę przedwstępną podpisuje się, gdy obie strony są zdecydowane, że w przyszłości chcą zawrzeć ze sobą umowę przyrzeczoną, czyli umowę sprzedaży. Umowa przedwstępna to zwykle umowa dwustronnie zobowiązująca – jedna strona zobowiązuje się w niej do przeniesienia własności mieszkania na drugą stronę, która zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny i przejęcia nieruchomości. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania: forma i skutki Umowa przedwstępna powinna zawierać dane jednoznacznie wskazujące o jaką nieruchomość chodzi. Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego, to tylko zachowanie takiej formy dla umowy przedwstępnej będzie uprawniało drugą stronę do skutecznego dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli sprzedaży mieszkania lub jego zakupu. W przypadku niezachowania tej formy może oczywiście dojść do zawarcia przyrzeczonej umowy , nie ma jednak możliwości...

Dwaj mężczyźni podają sobie dłonie
Pixabay/Antonin77/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dlaczego warto zawiązać umowę przedwstępną?
Umowa przedwstępna jest to akt prawny, najczęściej w formie pisemnej, który zobowiązuje nas do podpisania umowy przyrzeczonej (właściwej). Najczęściej stosowany przy kupnie-sprzedaży nieruchomości. Jest prawnym zabezpieczeniem przed ewentualnym wycofaniem się z podpisania umowy ostatecznej.

Umowa przedwstępna jest to akt prawny, najczęściej w formie pisemnej, który zobowiązuje nas do podpisania umowy przyrzeczonej (właściwej). Najczęściej stosowany przy kupnie-sprzedaży nieruchomości. Jest prawnym zabezpieczeniem przed ewentualnym wycofaniem się z podpisania umowy ostatecznej.   Umowę przedwstępną podpisujemy w momencie, gdy obie ze stron zobowiązują się do podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej (właściwej, ostatecznej). Umowa przedwstępna pełni funkcję ochronną , często stosowana jest w obrocie nieruchomościami. Może zawierać wstępne zobowiązania ugody pomiędzy stronami oraz przedstawiać termin podpisania umowy przyrzeczonej. Termin w umowie przedwstępnej Umowa przedwstępna może, ale nie musi zawierać termin podpisania umowy przyrzeczonej. Mamy w tym przypadku trzy warianty: Strony po wspólnym ustaleniu podają termin w umowie przedwstępnej. Strony podają dwa różne terminy, wtedy wybierany jest termin wcześniejszy i wpisywany do umowy przedwstępnej. Strony nie wpisują terminu do umowy przedwstępnej. Gdy w ciągu roku od daty zawiązania umowy przedwstępnej nie zostaje wyznaczony termin podpisania umowy przyrzeczonej, wtedy wszystkie zobowiązania mogą zostać swobodnie rozwiązane. Rozwiązanie umowy przedwstępnej Wbrew pozorom rozwiązanie umowy przedwstępnej niesie za sobą liczne konsekwencje prawne – strona, która uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej może zapłacić, a nawet zostać prawnie zmuszona do jej podpisania. Wszystko zależy od tego, jak umowa została skonstruowana. Szczególnie trudną umową do rozwiązania jest umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego – wtedy na stronie uchylającej się od podpisania umowy ciąży prawny przymus jej zawarcia.   Warto również pamiętać, że wszystkie zobowiązania, zawarte w umowie przedwstępnej...

kobieta w ok przed komputerem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wypowiedzenie umowy zlecenia: terminy i zasady
Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.   Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna , zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ), a nie Kodeks pracy (jak w przypadku umów o pracę) reguluje przepisy zawierania tej formy umowy oraz jej wypowiedzenia. Umowa zlecenie – czym jest? Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (np. usługi) dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Kodeks cywilny nie definiuje formy, w jakiej powinna zawarta być umowa zlecenie, zatem dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i ustna. Za wykonanie umowy zlecenia może, ale nie musi należne być wynagrodzenie. Natomiast przyjmuje się, że jeśli z treści umowy lub okoliczności nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania określonej czynności prawnej bez wynagrodzenia, za zlecenie należne jest wynagrodzenie (art. 735 § 1). Wypowiedzenie umowy zlecenia Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obie strony, zatem zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, mogą wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie. Nie ma też możliwości, aby któraś ze stron zrzekła się prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3). Takim ważnym powodem może być na przykład choroba, utrata zaufania czy zmiana miejsca zamieszkania. Kodeks cywilny pozostawia dużą swobodę dla formułowania treści umowy zlecenia, zatem jeśli obie ze stron wyrażą taką wolę, treść umowy może regulować ustanowienie okresu wypowiedzenia, który w tej sytuacji powinien być adekwatny do czasu trwania umowy. Koszty wypowiedzenia umowy zlecenia W sytuacji, gdy zleceniodawca wypowiada umowę zlecenie , zobowiązany jest on zwrócić zleceniobiorcy koszt wydatków, które ten poniósł, aby...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner