kobieta w ciąży siedzi na skale
©gosphotodesign/fotolia
Styl życia

Składka na Fundusz Pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Składka na Fundusz Pracy po urlopie macierzyńskim nie musi być opłacana przez 36 miesięcy od powrotu z takiego urlopu. Dotyczy to również innych urlopów związanych z rodzicielstwem. Jeśli urlopy wykorzystywane są z przerwami – sumuje się wszystkie okresy pracy od pierwszego powrotu z urlopu rodzicielskiego.

Składka na Fundusz Pracy po urlopie macierzyńskim nie musi być opłacana przez 36 miesięcy od powrotu z takiego urlopu. Dotyczy to również innych urlopów związanych z rodzicielstwem. Jeśli urlopy wykorzystywane są z przerwami – sumuje się wszystkie okresy pracy od pierwszego powrotu z urlopu rodzicielskiego.

Składka na Fundusz Pracy

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ten akt prawny nakazuje opłacać składkę na FP za osoby, w przypadku których podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi, w przeliczeniu na jeden miesiąc, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku pracowników w ich pierwszym roku pracy w grę wchodzi 80% płacy minimalnej.

Zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy: powrót z urlopu związanego z rodzicielstwem

Przepisy regulujące obowiązek opłacania składki na FP przewidują szereg zwolnień. Jednym z nich jest zwolnienie przysługujące osobom, które wracają z urlopów związanych z rodzicielstwem. Przysługuje im zwolnienie z obowiązku opłacania tej składki, jeśli wracają z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy: okres zwolnienia

Zwolnienie to obowiązuje przez 36 miesięcy po powrocie z jednego z wymienionych urlopów, licząc od pierwszego miesiąca po zakończeniu urlopu. Jeśli urlopy związane z rodzicielstwem wykorzystywane są z przerwami – 36 miesięcy liczy się od pierwszego powrotu z takiego urlopu, a następne okresy powrotów do pracy sumuje się, aż do uzyskania 36 miesięcy.

 

Osoby, którym przysługuje zwolnienie od opłacania składki na FP, nie mają również obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tym okresie.

 

Ze zwolnienia mogą korzystać tylko osoby zatrudnione w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Jeśli rodzice dzielili się opieką nad dzieckiem, wówczas ze zwolnienia skorzystać może tylko jeden z zakładów pracy.

zdenerwowana kobieta nad papierami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kiedy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?
Pracownica, która złożyła zbiorczy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po sobie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, ma prawo do rezygnacji z tego drugiego. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego musi jednak złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pracy.

Pracownica, która złożyła zbiorczy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po sobie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, ma prawo do rezygnacji z tego drugiego. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego musi jednak złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pracy.   Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka. Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługuje również urlop wypoczynkowy . Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego jest możliwa, choć wymaga uwzględnienia określonych terminów. Urlop rodzicielski Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop taki może być udzielony jednorazowo lub w maksymalnie trzech częściach , a każda z części nie może być krótsza niż 8 tygodni (art. 1821a § 1-2). Wniosek o urlop rodzicielski Są dwa sposoby na złożenie wniosku o urlop rodzicielski i od wyboru któregoś z nich będzie zależała późniejsza możliwość rezygnacji.   Zgodnie z artykułem 1791 Kodeksu pracy pracownica może złożyć nie później niż 14 dni po porodzie zbiorczy wniosek. W takim pisemnym wniosku prośba dotyczy udzielenia bezpośrednio po sobie: dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego . Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.   Druga możliwość dotyczy osobnego składania wniosków o wyżej wymienione urlopy. Wówczas każdy z wniosków powinien być złożony na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego Zgodnie z artykułem 1793 Kodeksu pracy pracownica może w całości lub w części zrezygnować z prawa do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy złożyła wcześniej...

kobieta trzymająca pieniądze
©blanche/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi składka na Fundusz Pracy i kiedy jest opłacana?
Składki na Fundusz pracy opłacane są w całości przez pracodawcę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto. Istnieją jednak sytuacje, gdy składka na Fundusz Pracy nie musi być odprowadzana.

Składki na Fundusz pracy opłacane są w całości przez pracodawcę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto. Istnieją jednak sytuacje, gdy składka na Fundusz Pracy nie musi być odprowadzana. Składka na Fundusz Pracy: ile wynosi? Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto pracownika. Przy ustalaniu wysokości składki na Fundusz Pracy nie ma zastosowania ograniczenie podstawy wymiaru do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia , tak jak to się ma w przypadku składki emerytalnej czy rentowej. Liczy się ją więc od pełnej wartości podstawy, czyli wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość. Składka na Fundusz Pracy: kiedy jest opłacana? Składka na Fundusz Pracy opłacana jest w pełnym wymiarze przez płatnika składek, czyli pracodawcę, pracownik nie ponosi więc jej kosztów.   Składkę na Fundusz Pracy należy odprowadzać za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenie oraz za współpracujące z nimi osoby , za osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, a także w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych – za ich członków.   Natomiast nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy: za osoby, które osiągnęły wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), za osoby, które wracają z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego – przez 36 miesięcy od powrotu do pracy, za osoby zatrudnione po ukończeniu 50. roku życia, które 30 dni przed zatrudnieniem były obecne w ewidencji bezrobotnych – przez okres 12 miesięcy, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych którzy nie ukończyli 30. roku życia – przez 12 miesięcy, jeśli pracodawca zatrudnia pracowników tylko w oparciu o umowę zlecenia – nie zatrudnia nikogo w oparciu o...

zakochana para
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czas na przerwę, czyli rodzaje urlopów pracowniczych
W zależności od sytuacji pracownikowi przysługują różne rodzaje urlopów: wypoczynkowy, rodzicielski, szkoleniowy, okolicznościowy czy bezpłatny.

W zależności od sytuacji pracownikowi przysługują różne rodzaje urlopów: wypoczynkowy, rodzicielski, szkoleniowy, okolicznościowy czy bezpłatny. Urlop wypoczynkowy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 102 § 1 k.p.). Przepisy regulują również czas trwania urlopu. Związany on jest ze stażem pracy: 20 dni przysługuje pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat, a 26 dni przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 10 lat. Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci przy jednym porodzie. I tak na przykład w przypadku urodzenia jednego dziecka, kobiecie przysługuje 20 tygodni urlopu, dwoje dzieci upoważnia do 31 tygodni itd. Pracodawca musi udzielić też dodatkowego urlopu macierzyńskiego . Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka (art. 1821a § 3 k.p.). Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 § 2 k.p.). Urlop wychowawczy Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy . Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (art. 186 § 1-2 k.p.). Urlop szkoleniowy Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy zdecydował się na proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podpisał z pracodawcą umowę szkoleniową. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner