Party Stories
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
Sanah
Paulina Sykut-Jeżyna w Sopocie
Doda z mężem Emilem Stępniem
zdenerwowana kobieta
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który porzucił pracę?

Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu.

Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu.

Porzucenie pracy a przepisy Kodeksu pracy

Przed Nowelizacją Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) z 1996 roku przepisy prawa mówiły jasno, iż konsekwencją porzucenia pracy przez pracownika było wygaśnięcie umowy o pracę. Jednak teraz przepisy nie określają porzucania pracy jako równoznacznego z wygaśnięciem umowy. To pracodawca musi dopełnić wszelkich formalności, związanych z zakończeniem współpracy z pracownikiem. I w takiej sytuacji to od pracodawcy zależeć będzie, jaka forma zakończenia współpracy będzie zastosowana: rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem lub bez niego, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwolnienie dyscyplinarne czy może skierowanie sprawy do sądu pracy.

 

Pracodawca, zanim podejmie ostateczną decyzję, powinien wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące niestawieniu się pracownika w miejscu pracy i uwzględnić fakt, czy nieobecność pracownika jest od niego zależna, czy też nie.

Zwolnienie dyscyplinarne jako konsekwencja porzucenia pracy

Zwolnieniem dyscyplinarnym określa się sytuację, którą opisuje artykuł 52 Kodeksu pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na skorzystanie z tej formy rozwiązania umowy pracodawca ma miesiąc od momentu uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających zakończenie współpracy. Podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego może być m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, zatem również świadome porzucenie pracy przez pracownika.

Odszkodowanie na rzecz pracodawcy

Kodeks pracy chroni interesy pracowników, jak i pracodawców. W sytuacji, gdy pracownik decyduje się na porzucenie pracy, może narazić pracodawcę na straty. A przepisy Kodeksu pracy uwzględniają również możliwość poniesienia przez pracownika materialnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Zgodnie z artykułem 116 rolą pracodawcy jest wykazanie okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika, jak i wysokość powstałej szkody. Pracodawca ma prawo w takiej sytuacji wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

 

Pracownik, który decyduje się na porzucenie pracy, musi liczyć się zarówno z faktem, iż przyszli pracodawcy, którzy otrzymają jego świadectwo pracy, będą poinformowani o zwolnieniu dyscyplinarnym, a także z możliwą konsekwencją finansową, jeśli pracodawca skieruje sprawę do sądu pracy.

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
mężczyzna wydający drugiemu polecenie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kiedy można odmówić wykonania polecenia służbowego?
Pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, którego wykonanie skutkowałoby stworzeniem zagrożenia zdrowia i życia jego lub innych osób.

Pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, którego wykonanie skutkowałoby stworzeniem zagrożenia zdrowia i życia jego lub innych osób.   Kodeks pracy (zobacz:  tekst ustawy ) definiuje jako jeden z podstawowych obowiązków pracownika sumienne i staranne wykonanie powierzonej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego. Jednak polecenia te muszą być zgodne z przepisami prawa i umowy o pracę (art. 100 § 1). Przepisy BHP Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego i powinien o tym niezwłocznie powiadomić przełożonego w sytuacji, gdy warunki pracy niezgodne są z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy wręcz odmówić wykonania polecenia, gdy mogłoby ono spowodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub innych osó b (art. 210 § 1). Pracownik w takiej sytuacji nie może ponieść niekorzystnych dla niego konsekwencji z tytułu odmowy wykonania polecenia służbowego Polecenie niezgodne z prawem Jeśli pracodawca wydaje polecenie, którego wykonanie skutkowałoby złamaniem prawa, pracownik nie tylko może, ale wręcz powinien odmówić wykonania takiego polecenia służbowego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego bezkrytyczne wykonywanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonego może uzasadniać nawet wypowiedzenie umowy o pracę, a za wykonanie takich nakazów może grozić podwładnemu również odpowiedzialność karna. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do prawnych konsekwencji wykonania polecenia służbowego, może poprosić przełożonego na przykład o wydanie polecenia na piśmie, tak, aby w razie konieczności, istniał dowód na bezprawne polecenie służbowe. Kobieta w okresie ciąży Pod szczególną ochroną prawną znajdują się kobiety w okresie ciąży, zatem pracodawca powinien przestrzegać zasad Kodeksu pracy dotyczących traktowania pracownic w ciąży . Jeśli pracodawca łamie...

Kartka z wypowiedzeniem
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Co powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę?
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest obwarowane większą liczbą reguł wynikających z kodeksu pracy niż rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do pouczenia o możliwości odwołania do Sądu Pracy i do podania przyczyny wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest obwarowane większą liczbą reguł wynikających z kodeksu pracy niż rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do pouczenia o możliwości odwołania do Sądu Pracy i do podania przyczyny wypowiedzenia umowy. Jakie konsekwencje prawne ma wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę jest rozwiązaniem umowy przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia . Może je złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik i nie jest do tego wymagana zgoda drugiej strony. Ma ono na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy, ale można je złożyć tylko jeśli umowa o pracę została zawarta: na okres próbny, na czas nieokreślony, na czas określony przekraczający 6 miesięcy (i jeśli zawiera adnotację o możliwości jej wypowiedzenia). Bezpośrednią konsekwencją złożenia wypowiedzenia jest obowiązek przepracowania płatnego okresu wypowiedzenia , którego długość zależy od tego, od jak dawna pracownik jest zatrudniony w danej firmie. Okres wypowiedzenia może trwać: 2 tygodnie (przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy), miesiąc (przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat), 3 miesiące (przy zatrudnieniu dłuższym niż 3 lata). Dodatkowo zwolnionemu pracownikowi przysługuje płatny urlop na poszukiwanie pracy , którego długość może trwać 2 (przy dwutygodniowym i miesięcznym okresie wypowiedzenia) lub 3 dni robocze (przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia). Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: forma Kodeks pracy nie zastrzega, że rozwiązanie umowy powinno zostać przedłożone na piśmie , jednak taka forma jest dużo bezpieczniejsza, bo stanowi dowód, który może okazać się potrzebny, jeśli pracownik odwoła się do sądu. W takim przypadku...

dwóch mężczyzn naprzeciwko siebie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – krok po kroku
Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wyjść pracownik lub pracodawca. Wypowiedzenie wymaga zgody obu stron, jeśli jej nie ma, trzeba składać wypowiedzenie w normalnym trybie.

Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wyjść pracownik lub pracodawca. Wypowiedzenie wymaga zgody obu stron, jeśli jej nie ma, trzeba składać wypowiedzenie w normalnym trybie.   O rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jest to najłagodniejszy sposób na rozwiązanie stosunku pracy. Każda umowa o pracę może być rozwiązana na mocy porozumienia stron, pod warunkiem zgody obydwu (pracownika i pracodawcy). Podstawą prawną są przepisy Kodeksu pracy  (art. 30 § 1 pkt. 1). Możliwości rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron Istnieją trzy sposoby, aby rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron . Pracodawca może zaproponować to rozwiązanie pracownikowi, a ten się na nie zgadza. Sytuacja odwrotna, czyli pracownik występuje z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę, a pracodawca ją akceptuje. I trzecia możliwość: obie strony (pracownik i pracodawca) tworzą wspólny dokument i składają na nim podpis. Elementy porozumienia Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron powinno zawierać dane dotyczące: miejsca i daty jego sporządzenia, danych pracodawcy oraz danych pracownika (imię, nazwisko, adres), umowy, która jest rozwiązywana (kiedy, gdzie i pomiędzy kim została podpisana), proponowanego terminu rozwiązania umowy. Porozumienie powinno być uwieńczone podpisem oraz datą. Przyjmujący wypowiedzenie, jeśli je akceptuje, składa swój podpis z wyraźną adnotacją, np. „zgadzam się na powyższe warunki wypowiedzenia” i datą przyjęcia. Wady i zalety wypowiedzenia za porozumieniem stron W sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron, pracownik, gdy zdecyduje się na zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, przez okres karencji (90 dni) nie będzie mógł pobierać zasiłku....

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner