Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu.

Reklama

Porzucenie pracy a przepisy Kodeksu pracy

Przed Nowelizacją Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) z 1996 roku przepisy prawa mówiły jasno, iż konsekwencją porzucenia pracy przez pracownika było wygaśnięcie umowy o pracę. Jednak teraz przepisy nie określają porzucania pracy jako równoznacznego z wygaśnięciem umowy. To pracodawca musi dopełnić wszelkich formalności, związanych z zakończeniem współpracy z pracownikiem. I w takiej sytuacji to od pracodawcy zależeć będzie, jaka forma zakończenia współpracy będzie zastosowana: rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem lub bez niego, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwolnienie dyscyplinarne czy może skierowanie sprawy do sądu pracy.

Pracodawca, zanim podejmie ostateczną decyzję, powinien wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące niestawieniu się pracownika w miejscu pracy i uwzględnić fakt, czy nieobecność pracownika jest od niego zależna, czy też nie.

Zwolnienie dyscyplinarne jako konsekwencja porzucenia pracy

Zwolnieniem dyscyplinarnym określa się sytuację, którą opisuje artykuł 52 Kodeksu pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na skorzystanie z tej formy rozwiązania umowy pracodawca ma miesiąc od momentu uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających zakończenie współpracy. Podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego może być m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, zatem również świadome porzucenie pracy przez pracownika.

Zobacz także

Odszkodowanie na rzecz pracodawcy

Kodeks pracy chroni interesy pracowników, jak i pracodawców. W sytuacji, gdy pracownik decyduje się na porzucenie pracy, może narazić pracodawcę na straty. A przepisy Kodeksu pracy uwzględniają również możliwość poniesienia przez pracownika materialnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Zgodnie z artykułem 116 rolą pracodawcy jest wykazanie okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika, jak i wysokość powstałej szkody. Pracodawca ma prawo w takiej sytuacji wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

Reklama

Pracownik, który decyduje się na porzucenie pracy, musi liczyć się zarówno z faktem, iż przyszli pracodawcy, którzy otrzymają jego świadectwo pracy, będą poinformowani o zwolnieniu dyscyplinarnym, a także z możliwą konsekwencją finansową, jeśli pracodawca skieruje sprawę do sądu pracy.

Reklama
Reklama
Reklama