arkusz i kalkulator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Kiedy pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną?

Odpowiedzialność materialna pracownika i wymiar odszkodowania na rzecz pracodawcy zależy od tego, czy pracownik wyrządził szkodę umyślnie, czy też nie.

Odpowiedzialność materialna pracownika i wymiar odszkodowania na rzecz pracodawcy zależy od tego, czy pracownik wyrządził szkodę umyślnie, czy też nie.

 

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, które ujawnione mogłyby narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 §2 pkt. 4 k.p.). Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy) określa również dwie sytuacje, w których pracownik może ponosić za niedopełnienie tego obowiązku.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Odpowiedzialność materialną może ponieść pracownik, który ze swojej winy (na skutek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obowiązków) wyrządził szkodę pracodawcy (art. 114). Pracodawca zobowiązany jest natomiast do przedstawienia okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika, jak i wysokość powstałej szkody (art. 116).

 

Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje konsekwencji, zależne od tego, czy wina pracownika była umyślna, czy też nie. Do naprawienia szkody w pełnym wymiarze (czyli w pełnej wysokości materialnej) zobowiązany jest pracownik, który szkodę wyrządził umyślnie (art. 122). Jeśli natomiast pracownik zawinił nieumyślnie, wówczas odszkodowanie na rzecz pracodawcy nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi (art. 119).

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu, które powierzył mu pracodawca. Pracodawca może powierzyć pracownikowi różnorodne mienie: począwszy od pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności przez narzędzia i podobnego typu przedmioty, na środkach ochrony indywidualnej i odzieży roboczej skończywszy (art. 124 § 1). W sytuacji, gdy pracownik będzie mógł wykazać, iż szkoda powstała na skutek niezapewniania przez pracodawcę właściwych warunków umożliwiających zabezpieczenie mienia, będzie mógł tym samym uwolnić się od odpowiedzialności materialnej (art. 124 § 3).

 

Pracodawca, który chciałby dochodzić ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę, może do tego celu wykorzystać właśnie przepisy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika.

zdenerwowana kobieta
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który porzucił pracę?
Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu.

Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu. Porzucenie pracy a przepisy Kodeksu pracy Przed Nowelizacją Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) z 1996 roku przepisy prawa mówiły jasno, iż konsekwencją porzucenia pracy przez pracownika było wygaśnięcie umowy o pracę . Jednak teraz przepisy nie określają porzucania pracy jako równoznacznego z wygaśnięciem umowy. To pracodawca musi dopełnić wszelkich formalności, związanych z zakończeniem współpracy z pracownikiem . I w takiej sytuacji to od pracodawcy zależeć będzie, jaka forma zakończenia współpracy będzie zastosowana: rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem lub bez niego, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwolnienie dyscyplinarne czy może skierowanie sprawy do sądu pracy.   Pracodawca, zanim podejmie ostateczną decyzję, powinien wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące niestawieniu się pracownika w miejscu pracy i uwzględnić fakt, czy nieobecność pracownika jest od niego zależna, czy też nie. Zwolnienie dyscyplinarne jako konsekwencja porzucenia pracy Zwolnieniem dyscyplinarnym określa się sytuację, którą opisuje artykuł 52 Kodeksu pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na skorzystanie z tej formy rozwiązania umowy pracodawca ma miesiąc od momentu uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających zakończenie współpracy. Podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego może być m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych , zatem również świadome porzucenie pracy przez pracownika. Odszkodowanie na rzecz pracodawcy Kodeks pracy chroni interesy pracowników, jak i pracodawców. W sytuacji, gdy pracownik decyduje się na porzucenie...

kobieta w bibliotece
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika?
Obowiązki pracodawcy odpowiadają prawom pracownika na podstawie zasady wzajemności świadczeń.

Obowiązki pracodawcy odpowiadają prawom pracownika na podstawie zasady wzajemności świadczeń.   Obowiązki pracodawcy wobec pracownika określone są nie tylko przez kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ), ale także szereg innych przepisów powszechnie obowiązujących. Prawa pracownika mogą być poszerzone względem powszechnie obowiązujących, jeśli tak stanowią wewnętrzne przepisy danego zakładu – na przykład regulamin pracy czy regulamin wynagradzania.   Dodatkowo pracodawca może zobowiązać się wobec konkretnego pracownika, wprowadzając szczególne zapisy w jego umowie o pracę. Umowa o pracę może poszerzać obowiązki pracodawcy wobec pracownika. Nie może zawierać zapisów, które by prawa pracownika ograniczały (względem uprawnień ustawowych). Źródła obowiązków pracodawcy wobec pracownika Obowiązki pracodawcy wobec pracownika stanowią element stosunku pracy i określone są, poza kodeksem pracy (art. 94-99), przez inne ustawy, a także rozporządzenia Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, statuty. Wynikają również z indywidualnych umów o pracę. Obowiązki pracodawcy w kodeksie pracy Kodeks określa następujące obowiązki pracodawcy wobec pracownika: Obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzenia, Obowiązek zatrudniania pracownika, Konieczność zaznajamiania pracownika z zakresem jego obowiązków, Odpowiedniej organizacji pracy pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w zatrudnieniu, Ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych, Zaspokajania, w miarę możliwości, potrzeb socjalnych pracowników, Stosowania obiektywnych kryteriów oceny pracy, świadczonej przez pracowników, oraz jej efektów, Prowadzenia i przechowywania odpowiedniej...

dwóch mężczyzn dyskutujących
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jaką formę powinien mieć wniosek o urlop?
Kodeks pracy nie reguluje, czy wniosek urlopowy powinien być złożony w formie pisemnej czy ustnej, zatem wiążące są wewnętrzne przepisy firmy.

Kodeks pracy nie reguluje, czy wniosek urlopowy powinien być złożony w formie pisemnej czy ustnej, zatem wiążące są wewnętrzne przepisy firmy.   Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony on jest od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10 letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 k.p.). Wniosek urlopowy Pracownik nie może rozpocząć urlopu samodzielnie, gdyż to pracodawca decyduje o udzieleniu mu urlopu. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1998 r. samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego nie może być traktowane jako udzielenie urlopu przez pracodawcę i nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. Jednak już potwierdzona podpisem adnotacja pracodawcy na wniosku urlopowym: „zatwierdzam” lub „wyrażam zgodę” jest wystarczająca. Wniosek urlopowy na piśmie, mailem czy ustnie Przepisy Kodeksu pracy nie definiują formy składania wniosku urlopowego . Sąd Najwyższy orzekł, iż pracownicy zobowiązani są składać wnioski w sposób, który przyjęty jest przez zakład pracy (zatem jeśli jest takie wewnętrzne ustalenie, wniosek może być złożony także w formie ustnej). Najczęściej firmy decydują w wewnętrznych przepisach, że powinna być to forma pisemna. Wniosek taki może zawierać m.in. termin wykorzystania urlopu oraz informację, z którego roku...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner