Party Stories
Dawid Kwiatkowski w redakcji Party.pl
Martyna Wojciechowska o dramatycznej diagnozie
Doda w zielonej marynarce
Agnieszka Woźniak Starak w białym t-shircie na konferencji Big Brothera
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
Lekarze
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje

Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.

 

Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).

 

Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa.

Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi

W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.

 

Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.

 

W sytuacji, jeśli osoba pobiera wynagrodzenie chorobowe z powodu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, w okresie ciąży lub w związku z badaniami przewidzianymi dla dawców tkanek lub narządów – przysługuje wówczas 100% wynagrodzenia.

 

Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest obliczana według zasad przyjętych dla obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wypłata wynagrodzenia chorobowego obowiązuje każdego dnia niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi od pracy. Za jeden dzień niezdolności do pracy przysługuje 1/30 miesięcznego wynagrodzenia.

 

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, czyli również wynagrodzenia chorobowego, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie konkretnego pracownika, liczone za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik ten stał się niezdolny do pracy. Jeśli niezdolność do pracy powstała wcześniej, niż po 12 miesiącach pracy, to oblicza się je na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych podlegania ubezpieczeniu.

 

Wysokość wynagrodzenia, od której oblicza się wysokość świadczenia chorobowego, stanowi przychód pracownika. Jest on podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po dokonaniu odliczenia potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Wynagrodzenie chorobowe: obowiązek zgłoszenia choroby

Pracownik jest zobowiązany powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym terminie nieobecności w pracy niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Wyjątkowo może to uczynić później, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, które uniemożliwiają mu powiadomienie pracodawcy w tym okresie. W takiej sytuacji powinien poinformować pracodawcę w ciągu 2 dni od ustania tych okoliczności, czyli gdy powiadomienie stanie się możliwe. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 7 dni, w celu wyliczenia wynagrodzenia.

Dwie kobiety
©JackF/Fotolia
Styl życia
Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?
Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru zasiłku, obliczanego od przychodu ubezpieczonego, ale także od przyczyny niezdolności do pracy.Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku.

Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku. Zasiłek chorobowy Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania na ten zasiłek, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Jeśli choroba pracownika przedłuża się ponad okres, w którym pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe, ma on prawo przejść na zasiłek chorobowy wypłacany z ZUS. Zasiłek chorobowy: podstawa wymiaru zasiłku Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego jest obliczana jako odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, które było wypłacane przez ostatnie 12 miesięcy. Gdy pracownik nie przepracował 12 miesięcy - liczy się faktyczny czas zatrudnienia przez pełne miesiące. W celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po potrąceniu przez pracodawcę wszystkich należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika zasadniczo powinna odzwierciedlać jego przeciętne wynagrodzenie, jednak przewidziane zostało minimum tego zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę odpowiadającą 13,71%. W roku 2015 jest to więc 1510,07 zł. Zasiłek chorobowy: wysokość świadczenia Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana. Zależy od wieku osoby ubezpieczonej czasu trwania niezdolności do pracy, a także rodzaju tej niezdolności – w zależności od tych czynników wynosi 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku: w normalnych okolicznościach wysokość...

Zestresowany mężczyzna
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Komu przysługuje zasiłek chorobowy?
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: komu i kiedy przysługuje Zasiłek chorobowy należy się w razie utraty zdolności do pracy. Przysługuje z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z ZUS, na które składki opłacane są przez pracodawcę, będącego płatnikiem składek, lub samodzielnie – jeśli osoby ubezpieczone są przedsiębiorcami. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy odczekać tzw. okres wyczekiwania na zasiłek. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego podleganiu temu ubezpieczeniu, czyli opłacaniu składek w ramach stosunku pracy. Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, obowiązuje okres wyczekiwania wynoszący 90 dni. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, a więc bez okresu wyczekiwania, zasiłek chorobowy przysługuje: absolwentom szkół oraz uczelni wyższych, jeśli zostali objęci tym ubezpieczeniem lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu na studiach wyższych; ubezpieczonym, których niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, albo wynika z późniejszych następstw związanych ze stwierdzonym uprzednio wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy; ubezpieczonym obowiązkowo , którzy byli obowiązkowo ubezpieczeni przez co najmniej 10 lat; posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od...

człowiek wycierający nos chusteczką
© underdogstudios/Fotolia.com
Styl życia
Wszystko o okresie zasiłkowym: kiedy i komu przysługuje, ile trwa oraz jakie daje uprawnienia
Okres zasiłkowy to czas, w którym mamy prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, następnie zaś do zasiłku chorobowego z ZUS. Trwa co do zasady 182 dni, natomiast w wyjątkowych przypadkach okres ten jest przedłużony do 270 dni – dzieje się tak w wypadku ciąży lub chorowania na gruźlicę.

Okres zasiłkowy to czas, w którym mamy prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, następnie zaś do zasiłku chorobowego z ZUS. Trwa co do zasady 182 dni, natomiast w wyjątkowych przypadkach okres ten jest przedłużony do 270 dni – dzieje się tak w wypadku ciąży lub chorowania na gruźlicę. Okres zasiłkowy przypada na czas niezdolności do pracy. Jeśli okresy tej niezdolności dzieli przerwa, nawet jednego dnia, okres zasiłkowy liczy się od nowa. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Okres zasiłkowy: co oznacza? Okres, w którym możemy otrzymywać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, to okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym pracownik ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego , a również wynagrodzenia chorobowego , które przysługuje pracownikom przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Inaczej jest, gdy pracownik ukończył 50 rok życia – wówczas okres ten trwa 14 dni. Oznacza to, że w tym czasie środki wypłaca nam pracodawca. Po upływie 33 lub 14 dni – obowiązek ten przechodzi na ZUS. Okres zasiłkowy: jak długo możemy otrzymywać zasiłek chorobowy? Okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż 182 dni. W tym czasie możemy pobierać zasiłek chorobowy. Inaczej jest w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą – wówczas zasiłek chorobowy może być wypłacany przez 270 dni.   W przypadku gdy np. ciąża wystąpi bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy spowodowanej innymi przyczynami, to nie powstaje prawo do nowego zasiłku. Oba okresy zlicza się razem, tak iż nie mogą w sumie przekroczyć 270 dni. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy z pozostałych powodów powstanie po okresie pobierania zasiłku przez okres ciąży lub chorowania na gruźlicę, wówczas powstaje prawo do pobierania zasiłku chorobowego przez kolejne 182...

Nasze akcje
wyniki konkursu duplo 2021
Fleszstyle

KONKURS! Wygraj zaproszenie na największą imprezę modową w Polsce i inne supernagrody!

Partner
hada-labo-3d-lifting-mask
Fleszstyle

Sposób Japonek na zatrzymanie upływu czasu tkwi w prostocie kosmetyków

Partner
kosmetyki-neutrogena-bright-boost
Fleszstyle

TEST REDAKCJI: Sprawdziłyśmy kosmetyki Neutrogena® Hydro Boost® i Bright Boost!

Partner