Osoba posiadająca status studenta i która nie ukończyła 26 lat, nie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (ZUS) i zdrowotnym (NFZ) z tytułu umowy zlecenia.

Reklama

Często w ogłoszeniach z ofertami pracy można zobaczyć informację, iż preferowani są uczniowie lub studenci. Dzieje się tak dlatego, że zleceniodawca ponosi wówczas niższe koszty zatrudnienia.

Umowa zlecenie nie jest normowana prawem pracy

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy) reguluje prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz zasady jej sporządzania. Umowa zlecenie może być wypowiedziana w każdym momencie przez obie strony (art. 746 § 1-2). Ponieważ Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy) nie ma zastosowania do tej formy umowy, zleceniobiorca nie może liczyć na uprawnienia przysługujące pracownikom zatrudnionym na mocy umowy o pracę (np. na urlop wypoczynkowy).

Student, czyli kto? Tylko do uzyskania dyplomu

Zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zarówno studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, jak i uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (art. 6 ust. 4). Ustawa z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym określa definicję studenta – to osoba kształcąca się na studiach wyższych (art. 2 ust. 1 pkt 18k). Zatem dotyczy to studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ale nie dotyczy już na przykład studiów podyplomowych czy doktoranckich. Status studenta utraci osoba, która obroniła pracę dyplomową lub wykreślona została z listy studentów i od następnego dnia osoba taka powinna być zgłoszona przez zleceniodawcę z tytułu umowy zlecenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli po otrzymaniu dyplomu zleceniobiorca traci prawo do zwolnienia z ZUS za umowę zlecenia.

Zobacz także

Student, który ukończył 26 lat musi płacić ZUS od zlecenia

W sytuacji, gdy zleceniobiorca nadal posiada status studenta, ale ukończył 26 lat, zleceniodawca również ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenia. Na przykład jeśli trwa umowa zlecenie, a dnia 15 października 2015 r. zleceniobiorca – student ukończył 26 lat, to tego dnia zleceniodawca powinien zgłosić studenta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Podsumowując, są dwa warunki, które muszą być spełnione jednocześnie, aby student nie musiał z tytułu umowy zlecenia zostać objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym: pierwszy warunek to status studenta, natomiast drugi, to jego wiek, czyli nieukończone 26 lat.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama