Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.

Reklama

Jeśli strony związane umową o pracę, czyli w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) – pracownik i pracodawca decydują się jednocześnie na nawiązane współpracy na mocy umowy zlecenia (której przepisy reguluje Kodeks cywilny) pracodawca – zleceniodawca powinien pamiętać, iż pod względem ubezpieczeniowym zleceniobiorca traktowany jest w tej sytuacji jak pracownik.

Umowa zlecenie

W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3 k.c.).

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a składki ZUS

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem płatnika. W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a). Można zatem powiedzieć, iż umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem dla celów ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych traktowana jest tak, jak umowa o pracę. Od takiego zlecenia składki na ZUS opłaca się w pełnej wysokości.

Zobacz także

Ubezpieczenia przy umowie zleceniu z własnym pracownikiem

Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem, będzie łączna kwota przychodu uzyskanego z tytułu zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenia (art. 18 ust. 1 i 1a). Natomiast odrębnie od przychodów z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia oblicza się wymiar składki zdrowotnej.

Zatem w sytuacji, gdy umowa zlecenie zawierana jest z własnym pracownikiem, wówczas ten, jako zleceniobiorca, dla celów ubezpieczeniowych traktowany jest nadal jako pracownik.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama